ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဆင္ဴခင္တံုတရားမဲ့မႁ စင္ကာပူဝၝရင့္ဝန္႒ကီး ေဝဖန္

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Naypyidaw_workers_200px.jpg
႓မိႂႚေတာ္သစ္ ဴဖစ္လာမည့္ ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ အေဆာက္အအံု႒ကီးမဵားကို ေငၾေဳကးမဵားစၾာ အကုန္အကဵခံကာ ေဆာက္လုပ္ေနပံုကို ၂၀၀၆ခုႎႀစ္က ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓မိႂႚေတာ္အသစ္ေဴပာင္းေ႟ၿႚတာလို ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဆံုးဴဖတ္လုပ္ကိုင္ပံုေတၾဟာ ဆင္ဴခင္တံုတရားကင္းမဲ့႓ပီး ေဳကာင္းကဵိႂးမဆီေလဵာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ စင္ကာပူဝၝရင့္ဝန္႒ကီး မစၤတာ လီကၾမ္ယူက ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

စင္ကာပူအေဴခစိုက္ အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသ ေလ့လာေရးဌာနက ဦးစီး႓ပီး ဇန္နဝၝရီ ၇ရက္ တနလႆာေနႛညက ကဵင္းပတဲ့ ညစာစားပၾဲမႀာ မစၤတာလီကၾမ္ယူက ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဇန္နဝၝရီ ၈ရက္ ဒီကေနႛထုတ္ သတင္းစာတေစာင္မႀာ ေရးသားလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ တယူသန္ေတၾဴဖစ္႓ပီး ဘယ္လို ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာမဵိႂးမဆို တိုင္းဴပည္က သဘာဝသယံဇာတေတၾနဲႛ ခုခံကာကၾယ္လုိႛရတယ္လိုႛ လံုးလံုး အထင္ေရာက္ေနဳကေဳကာင္း၊ ေဴမအလၾတ္ကေန ႓မိႂႚေတာ္သစ္ေဆာက္တာလို ကိစၤမဵိႂးဆိုရင္ သူႛကိုယ္သူပင္ ဴပန္ေတၾးဳကည့္မိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဆင္ဴခင္တံုတရားရႀိတဲ့ ဘယ္အစိုးရမဵိႂးမဆို ဒီလိုကိစၤမဵိႂးလုပ္မႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း စင္ကာပူဝၝရင့္ဝန္႒ကီးကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ႎိုင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဖိုႛ၊ မဳကံုႂစဖူးႎုိင္ငံတကာက ဖိအားေတၾေပးတာေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ မစၤတာ လီကၾမ္ယူကေတာ့ အာဆီယံ အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဳသဇာသိပ္မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာခဲ့ဖူးပၝတယ္။

သူက ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလိုလားသူ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၿန္ႛ ရာထူးခဵခံရ႓ပီး ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ ကတည္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုတာမရႀိေတာ့ေဳကာင္း၊ သူနဲႛ ယုတၨိရႀိရႀိ လက္ေတၾႚကဵကဵ စကားေဴပာလိုႛရတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ဆိုလိုႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ႌၿန္ႛသာရႀိခဲ့႓ပီး အခုဒီလမ္းေဳကာင္းလည္း ပိတ္သၾား႓ပီလိုႛယူဆေဳကာင္း မစၤတာလီကၾမ္ယုူက အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသ ေလ့လာေရးဌာန အႎႀစ္ ၄၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

စင္ကာပူအစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ေဝဖန္တာေတၾရႀိေပမဲ့ အာဆီယံရဲ့ ဴပည္တၾင္းေရး ဝင္မစၾက္ေရးမူေဳကာင့္ ေရႀႚမတိုးေနာက္မဆုတ္သာ ဴဖစ္ေနရပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဳသဇာေညာင္းႎုိင္တဲ့ ႎိုင္ငံဆိုလိုႛ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယ႓ပီးရင္ ထိုင္းတႎိုင္ငံပဲရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ မိမိတိုႛကဵန္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾကေတာ့ ေနာက္ခံ ပ့ံပိုး႟ံုသာရႀိေဳကာင္း စင္ကာပူ ဝၝရင့္ဝန္႒ကီးက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔