ရင္ဖၾင့္လၿာ စာအိတ္မဵားထဲမႀာ ဗံုးမပၝပဲ လူထု၏ အသည္းႎႀလံုးမဵားသာ ရႀိေဳကာင္း ေဴပာဆို

2007-01-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Min_Ko_Naing_Jan_07_200px.jpg
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ ဇန္နဝၝရီ ၁၁ရက္ေနႛက ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ ေနအိမ္တၾင္ AFP သတင္းေထာက္ႎႀင့္ ေတၾႚဆံု ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားသည္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ဦးေဆာင္ေန႓ပီး ေလာေလာဆယ္တၾင္ ရင္ဖၾင့္လၿာ စာေပးပိုႛမႁကို လႁံႛေဆာ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿဂုံတုိင္ စာအိတ္ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ နအဖသတင္းစာေတၾက ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အဖဵက္သမားေတၾရဲ့ လက္ခဵက္လုိႛ စၾပ္စၾဲ႓ပီးေနာက္ပုိင္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ရင္ဖၾင့္လၿာ စာေပးပုိႛမႁမႀာ ပၝဝင္တဲ့ နယ္႓မိႂႚတခဵႂိႚက လႁပ္ရႀားသူေတၾအဳကား စုိးရိမ္ပူပန္ေတၾ ရႀိလာေနေဳကာင္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ရင္ဖၾင့္လၿာစာေပးပုိႛမႁ လႁပ္ရႀားမႁ အရႀိန္ရေနခဵိန္ ေ႟ၿဂုံတုိင္စာတိုက္မႀာ စာအိတ္ဗုံးေပၝက္ကၾဲတာဟာ တုိက္ဆုိင္မႁပဲလား၊ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁမႀာ လူထုမပၝဝင္ရဲေအာင္ ေဴခာက္လႀန္ႛတာလားဆုိ႓ပီး ႎုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝန္းမႀာ ခန္ႛမႀန္း ေဴပာဆုိေနဳကတာပၝ။ အထူးသဴဖင့္ နယ္႓မိႂႚေတၾမႀာ ဒီကိစၤစုိးရိမ္မႁတခဵႂိႚ ရႀိေနေဳကာင္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႎုိင္က ခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုမင္းကိုႎိုင္။ ။ နယ္ေတၾက ဴပန္ဳကားရတဲ့ အသံေတၾက၊ က႗န္ေတာ္တိုႛဆီက (ပိုႛေပးလိုက္တဲ့) ဒီ ရင္ဖၾင့္လၿာေတၾ (သူတိုႛဆီကို) ေရာက္သၾား႓ပီး ေရးသားေနဆဲ အေဴခအေနကိုး။ သူတိုႛက ဘာဴပန္ေဴပာဳကသလဲဆိုေတာ့ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ထိခိုက္မႁ ရႀိမလား၊ သူတိုႛတေတၾကို လာ႓ပီးေတာ့ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံရတာမဵိႂး၊ ဟန္ႛတားခံရတာမဵိႂး ရႀိမလား ဆို႓ပီးေတာ့ ရင္ဖၾင့္ဳကတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ၊ ဗံုးေဖာက္ခၾဲမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛတေတၾနဲႛ အင္မတန္ ကင္းရႀင္းတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာ႓ပီးသား။ က႗န္ေတာ္တိုႛက အဳကမ္းမဖက္ဖူး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ဴပည္သူလူထုရဲ့ ရင္ဖၾင့္သံေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛက ကိုယ္စား ဴပန္႓ပီးေတာ့ တင္ဆက္ေပးရမႀာ ဴဖစ္တယ္။

အဲဒၝေဳကာင့္ ဴပည္သူလူထုေတၾ ရင္ထဲမႀာရႀိတဲ့ အရာေတၾ၊ တကယ္ခံစားေနရတာေတၾကိုသာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတာင္းခံမႀာ ဴဖစ္တယ္။ က႗န္ေတာ္ေဴပာ႓ပီးပၝ႓ပီ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛေတၾရဲ့ စာမႀာ ေပၝက္ကၾဲေစတတ္တဲ့ ဗံုးပၝမႀာ မဟုတ္ဖူး၊ အသည္းႎႀလံုးေတၾပဲ ပၝမယ္။ ဴပည္သူလူထုေတၾရဲ့ တကယ္ခံစားေနရတဲ့ အသည္းႎႀလံုေတၾပဲ ပၝမႀာလိုႛ က႗န္ေတာ္ ေဴပာ႓ပီး ဴဖစ္တဲ့အတိုင္း အဲဒီအတိုင္းကို ဴဖစ္ေအာင္ က႗န္ေတာ္တိုႛတေတၾ စနစ္တကဵ ဴပင္ဆင္တယ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛေတၾဟာ စာတိုက္ကေန ပိုႛမႀာ မဟုတ္ဖူ။ အားလံုးဟာ က႗န္ေတာ္တိုႛဆီကို ဴပန္ေရာက္တဲ့အထိ၊ လူဳကံႂနဲႛပဲ စာအိတ္ ဖၾင့္လဵက္နဲႛ လူနဲႛပဲ သယ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီလ ၁၅ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္၊ ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ ေ႟ၿဂုံတုိင္စာတုိက္မႀာ အေသးစား ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁတခု ဴဖစ္ပၾား႓ပီး၊ စာတုိက္ဝန္ထမ္းတဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရႀိခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ကလည္း ရန္ကုန္စာတုိက္႒ကီးမႀာ မသကႆာစရာ စာအိတ္တလုံးကုိ စစ္ေဆးရာမႀာ စာအိတ္ဗုံး ဴဖစ္ေနတာေတၾႚရတယ္လိုႛ အာဏာပုိင္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ အခုခဵိန္ထိေတာ့ ရင္ဖၾင့္လၿာလႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ေနသူေတၾကုိ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေခၞယူေမးဴမန္းတာ၊ ဖမ္းဆီးေႎႀာင့္ယႀက္တာမဵႂိးေတာ့ မရႀိေသးဘူးလုိႛ ကုိမင္းကုိႎုိင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾရဲ့ မေကဵနပ္ခဵက္ေတၾကုိ နအဖဥကၠႉထံကုိ တုိင္ဳကားဖုိႛ စီစဥ္ထားတဲ့ ဒီ ရင္ဖၾင့္လၿာ စာေပးပုိႛတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကုိ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ေန ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛက စတင္ခဲ့႓ပီးေတာ့ ေဖေဖာ္ရီလ ၄ ရက္ေနႛအထိ တလတိတိ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ လက္ခံရရႀိတဲ့ စာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိဴမေအးက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

စာေတၾကို ေရတၾက္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး စကု႓မိႂႚနယ္တခုတည္းကတင္ တေနႛတည္းမႀာ စာအေစာင္ ၇၀ေရာက္လာတယ္လိုႛ ကိုဴမေအးက ဆိုပၝတယ္။ စာေတၾထဲမႀာ သူတိုႛ ဖတ္မိသေလာက္ ခၾဲဴခား သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ စားဝတ္ေနေရး ကဵပ္တည္းမႁနဲႛ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁေတၾ၊ ဥပမာ၊ လယ္သိမ္း ေဴမသိမ္း ကိစၤေတၾ၊ မတရား ေငၾေတာင္းတဲ့ ကိစၤေတၾ၊ အဲဒီလို ကိစၤေတၾက မဵားတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေတၾအားလံုးကို ဴပန္ခဵႂပ္ ဳကည့္လိုက္ရင္ ဒၝ ႎိုင္ငံေရးပဲ၊ ႎိုင္ငံေရးလိုႛ မေဖာ္ဴပေပမဲ့လည္း ႎိုင္ငံေရးစနစ္ရဲ့ မႀားယၾင္းမႁဆိုတာကိုပဲ ႌၿန္းေနတယ္လိုႛ ကိုဴမေအးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႎုိင္ကေတာ့ ဒီကေနႛ လက္ခံရရႀိတဲ့ စာေတၾထဲ စာတေစာင္အေဳကာင္း ခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ပန္းရန္ဆရာ မိသားစုတခုဟာ တေနႛကို ကဵပ္ ၁,၅၀၀ရေပမဲ့ မိသားစု စားလိုႛ မေလာက္ဖူးဆိုတာကို ေရးရင္းနဲႛ မင္ကုန္သၾား႓ပီး ခဲတံေလးနဲႛ ဆက္ေရးထားရတာဟာ ဴပည္သူလူထုရဲ့ လက္ေတၾႚ ဘဝအေဴခအေနကို တဴခားစကားလံုးေတၾနဲႛ ေဖာ္ဴပစရာမလိုေတာ့ပဲ ကၾက္ကၾက္ကၾင္းကၾင္း သိဴမင္ႎိုင္ပၝတယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႎုိင္ ရႀင္းဴပသၾားပၝတယ္။

ဒီ ရင္ဖၾင့္လၿာလႁပ္ရႀားမႁက ရတဲ့ စာေတၾကုိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက တာဝန္ယူ႓ပီး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဆီ ေပးပုိႛေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စာအိတ္ေပၝင္း ၂၅,၀၀၀နဲႛ ဒီလႁပ္ရႀားမႁကုိ စတင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စာေပၝင္း ေသာင္းနဲႛခဵီ႓ပီး ေပးပုိႛႎုိင္မယ္လုိႛေမ႖ာ္လင့္ထားေဳကာင္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဆက္စပ္းသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔