ကမၲာေဴမရႀင္သန္ေရး ဂီတပၾဲေတာ္ အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ္

Live Earth လိုႛေခၞတဲ့ ကမၲာေဴမရႀင္သန္ေရး ဂီတပၾဲေတာ္ကို လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလ အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ္လိုႛသိရပၝတယ္။
2008-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနႚက မၾန္ဘိုင္း႓မိႂႚတၾင္ကဵင္းပေသာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ရာဂဵင္ဒရာ ပေခဵာ္ရီ (ဝဲ)ႎႀင့္ နာမည္ေကဵာ္ အိႎိၬယ ရုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး အမီတာ ဘဂဵမ္း (ယာ) တိုႛကို ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနႚက မၾန္ဘိုင္း႓မိႂႚတၾင္ကဵင္းပေသာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ရာဂဵင္ဒရာ ပေခဵာ္ရီ (ဝဲ)ႎႀင့္ နာမည္ေကဵာ္ အိႎိၬယ ရုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး အမီတာ ဘဂဵမ္း (ယာ) တိုႛကို ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေနႛမႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံရဲႛ စီးပၾားေရး႓မိႂႛေတာ္ မၾန္ဘိုင္းမႀာ ခမ္းခမ္းနားနား ကဵင္းပမႀာပၝ။ Live Earth ေဴမကမၲာရႀင္သန္ေရးဂီတပၾဲေတာ္ကို ကီဗင္ေဝၝ နဲႛ အေမရိကန္ ဒုတိယ သမတေဟာင္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရး ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ အယ္လ္ဂိုးတိုႛက ပူးေပၝင္းစီစဥ္ခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကမၲာ့ရာသီဥတု ေဖၝက္ဴပန္မႁ ကာကၾယ္ေရးအတၾက္ လံႁႛေဆာ္စည္းရံုးေရးအတၾက္ စီစဥ္ဳက တာပၝ။ ေဴမကမၲာရႀင္သန္ေရး ဂီတပၾဲေတာ္ အစီအစဥ္ေတၾကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေနႛကစ႓ပီး အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒၝ၊ ႓ဗိတိန္၊ ဂဵာမဏီ၊ အီတလီ၊ ဂဵပန္၊ တရုတ္ စတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾမႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ကမၲာေကဵာ္ အႎုပညာရႀင္ေတၾ ပၝဝင္ဳကတာမိုႛ ေရဒီယို၊ ရုပ္ဴမင္သံဳကားနဲႛ အင္တာနက္ကတဆင့္ ကမၲာအရပ္ရပ္က ဳကည့္ရႁနားဆင္ခဲ့ ဳကပၝတယ္။

အခု အိႎၬိယမႀာကဵင္းပမယ့္ ဒီပၾဲေတာ္ကေတာ့ လ႖ပ္စစ္မရတဲ့ေနရာေတၾ က အိမ္ေတၾကို ေနေရာင္ဴခည္ စၾမ္းအင္နဲႛ အလင္းေရာင္ ေပးေရး အတၾက္ ရံပံုေငၾရႀာေဖၾမယ့္ပၾဲလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီပၾဲမႀာ ကမၲာေကဵာ္ အဆိုေတာ္ ဘၾန္ဂဵိႂဗီနဲႛ နာမည္ေကဵာ္ အိႎိၬယ ရုပ္ရႀင္မင္းသား႒ကီး အမီတာ ဘဂဵမ္းတိုႛနဲႛအတူ တဴခား နာမည္႒ကီး အႎုပညာရႀင္ေတၾ ပၝဝင္တင္ဆက္ဳကမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ Live Earth တည္ေထာင္သူ မစၤတာ ကီဗင္ေဝၝက ေဴပာပၝတယ္။ အခုပၾဲကို ႎိုင္ငံေပၝင္း တရာေကဵာ္က ရုပ္ဴမင္သံဳကားကေန ဴပသဳကမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္းေဴပာပၝတယ္။

ဒီပၾဲကရတဲ့ေငၾေတၾဟာ ဘ၀ေပၝင္းသန္းတေထာင္ အလင္းေရာင္ေဆာင္ေပး ဆိုတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ အစီအစဥ္ဆီကို သၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို အဓိကပံ့ပိုးသူကေတာ့  ကုလသမဂၢ ရာသီဥတု ေဴပာင္းလဲမႁ ဆိုင္ရာ အစိုးရမဵားေဆၾးေႎၾးပၾဲဥကၠဌ ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ရာဂဵင္ဒရာ ပေခဵာ္ရီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကမၲာတဝႀမ္း လ႖ပ္စစ္မီးမရရႀိသူေပၝင္း သန္းေပၝင္းတေထာင္ေကဵာ္ ရႀိေနတယ္လိုႛ ပေခဵာ္ရီက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁဟာ အိႎၬိယ၊ ဴမန္မာ၊ ပၝကစၤတန္၊ အီသီယိုးပီးယား၊ မာလာဝီ စတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾက ေကဵးရၾာေတၾအတၾက္ အဓိကထား လႁပ္ရႀားေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ပၾဲစီစဥ္သူေတၾကေတာ့ အစၾန္အဖဵားက ေကဵးရၾာေတၾ ဒီဂီတပၾဲေတာ္ကို ဳကည့္ရႁႎိုင္ေအာင္ ပိတ္ကား အ႒ကီး႒ကီးေတၾေထာင္႓ပီး၊ ရုပ္ဴမင္သံဳကား စက္ေတၾလည္း ေဝငႀမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔