သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အခဵိႂႚ ဴပန္လၾတ္႓ပီ

ဴမန္မာႎိုင္ငံအႎႀံႛ ေထာင္အသီးသီးမႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ အကဵဥ္းသား ၉၀၀၂ ဦးကို ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ဴပန္လၿတ္ရာမႀာ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္အပၝအဝင္ ႎႀစ္ရႀည္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အနည္းငယ္ ပၝဝင္ပၝတယ္။ အခုလို အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္တာဟာ လူမႁေရး စာနာေထာက္ထားမႁအဴပင္ ေဒသအကဵိႂးနဲႛ ၂၀၁၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ တရားမ႖တဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ ထမ္း႟ၾက္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္တယ္္လိုႛ စစ္အစိုးရ အာေဘာ္ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2008-09-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီလိုဴပန္လၿတ္တဲ့ အကဵဥ္းသားေတၾထဲမႀာ ႎႀစ္ရႀည္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾဴဖစ္တဲ့ အသက္ ၇၈ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္လည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ အကဵဥ္းေထာင္က လၾတ္လာလာခဵင္း ေထာင္ဝတ္စံုနဲႛပဲ ရႀိေနေသးတဲ့ ဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္က သူႛအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီရတဲ့အထိ ႎုိင္ငံေရးကို ဆက္႓ပီး လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္     ။ “က႗န္ေတာ္ကေတာ့ ႎိုင္ငံေရးသမားပဲဗဵ၊ ႎိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္ရမႀာေပၝ့။ NLDရဲ့ လက္ရႀိအေဴခအေန၊ ရပ္တည္ခဵက္ေရာ၊ ဘာေရာညာေရာ က႗န္ေတာ္ သေဘာကဵေနတယ္။ အဲဒီေတာ့၊ က႗န္ေတာ္ NLDနဲႛပဲ လုပ္မႀာပဲ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ လုပ္မႀာကေတာ့ ႎိုင္ငံေရး နည္းနဲႛ လုပ္မႀာပဲ။ သိုႛေသာ္ အဲဒီထဲကေန ႎိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ဟာက ဒၝ အဳကမ္းဖက္မႁကို အားေပးတယ္တိုႛ၊ မေပးတယ္တိုႛ စၾဲခဵက္ေတၾကေတာ့ အမဵိႂးမဵိႂး ဴဖစ္ႎိုင္တာ။

“က႗န္ေတာ္ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ က႗န္ေတာ္ ႎိုင္ငံေရးပဲ ဆက္လုပ္မယ္၊ ကဵရာေနရာက လုပ္မယ္။ ေပးရာ တာဝန္ကလုပ္မယ္။ ”

ေထာင္ထဲမႀာ ၁၉ ႎႀစ္ဳကာ အကဵဥ္းကဵခံခဲ့ရတဲ့ ဦးဝင္းတင္က လက္ရႀိ စစ္အစိုးရရဲ့ အမိဵႂးသား ညီလာခံနဲႛ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆၾဲခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္းအခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္     ။ “ဒၝေပမဲ့ ဘာပဲ ေဴပာေဴပာ၊ အမဵိႂးသား ညီလာခံဆိုတဲ့ concept (အယူအဆ) ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ မပစ္ပယ္ပၝဘူး။ NLDကေန ဆံုးဴဖတ္ထားတဲ့ အယူအဆတခုပဲ။ ေနာက္ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန႓ပီးေတာ့ constitution (ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ)တခု ေရးဆၾဲမယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘာမႀ မဆန္ႛကဵင္ဘူး။ ဘာမႀ မကန္ႛကၾက္ဖူး။ ဒၝ က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ထားတဲ့ဟာပဲ။ တခုပဲ ရႀိတာက ဒီအမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ဒီ constitutionကို ဘယ္သူေတၾကေန လုပ္သလဲ။ ဘယ္သူေတၾက ခဵေပးသလဲ။ ”

ဒၝေပမဲ့ ဘာပဲ ေဴပာေဴပာ၊ အမဵိႂးသား ညီလာခံဆိုတဲ့ concept (အယူအဆ) ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ မပစ္ပယ္ပၝဘူး။ NLDကေန ဆံုးဴဖတ္ထားတဲ့ အယူအဆတခုပဲ။ ေနာက္ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန႓ပီးေတာ့ constitution (ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ)တခု ေရးဆၾဲမယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆကိုလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘာမႀ မဆန္ႛကဵင္ဘူး။ ဘာမႀ မကန္ႛကၾက္ဖူး။ ဒၝ က႗န္ေတာ္တိုႛ တင္ထားတဲ့ဟာပဲ။ တခုပဲ ရႀိတာက ဒီအမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ဒီ constitutionကို ဘယ္သူေတၾကေန လုပ္သလဲ။ ဘယ္သူေတၾက ခဵေပးသလဲ။

ဒီကေနႛမႀာ ေထာင္အသီးသီးက လၿတ္ခဲ့တဲ့ အကဵဥ္းသားစာရင္းမႀာ ထင္ရႀားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၆ ဦးပၝဝင္ပၝတယ္။ ဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္အဴပင္ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာ ေမဝင္းဴမင့္၊ ေဒၝက္တာသန္း႓ငိမ္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾနဲႛ ဦးေအာင္စိုးဴမင့္၊ ေနာက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လံုဴခံႂေရး တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဦးဝင္းထိန္တိုႛ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သူတိုႛ မိသားစုေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း ေတၾဆီက တဆင့္သိရပၝတယ္။

အလားတူပဲ ကေလး႓မိႂႚ အကဵဥ္းေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ သပိတ္ကဵင္း လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေအးသိန္းလည္း ဴပန္လၾတ္လာတယ္လိုႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ မဇၤဵိမသတင္းဌာနက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

RFA မႀ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထား႓ပီး ဥိီးတင္ေအာင္ခိုင္က ဴမန္မာ အဖၾဲႚအစည္း တခဵိႂႚက ပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲ့ သံုးသပ္ခဵက္ေတၾကို ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

သံုးသပ္႟ႁဴမင္ခဵက္မဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔