ကန္ႛကၾက္မဲ လႁပ္ရႀားမႁမဵား ေဖာ္ဴပခၾင့္မရဴခင္းကို မီဒီယာအဖၾဲႚမဵား ေဝဖန္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဖၾဲႚစည္းပံုဥပေဒမူဳကမ္းကို ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ ေဆာ္ဳသတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾအေဳကာင္း စစ္အစိုးရက ဴမန္မာ သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခၾင့္မဴပႂတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢတိုႛက ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
2008-04-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေဴခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးဳကဖိုႛ လႁံႚေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပိုစတာမဵားကို စစ္အစိုးရက ဤကဲ့သိုႛ ပၾဲလမ္းအခမ္းအနားမဵားဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ကာ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္တၾင္ အတည္ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေဴခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးဳကဖိုႛ လႁံႚေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္၊ ပိုစတာမဵားကို စစ္အစိုးရက ဤကဲ့သိုႛ ပၾဲလမ္းအခမ္းအနားမဵားဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ကာ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္တၾင္ အတည္ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ေမလ (၁၀)ရက္ေနႛမႀာကဵင္းပမႀာဴဖစ္တဲ့ အေဴခခံဥပေဒသစ္အေပၞ ဆႎၬခံယူပၾဲကို ကန္ႛကၾက္တဲ့ သေဘာထားအဴမင္ေတၾ၊ စည္း႟ံုးလႁပ္ရႀားမႁေတၾအေဳကာင္း သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခၾင့္ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားတဲ့အေပၞ အဲဒီအဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚက ေဝဖန္လိုက္တာပၝ။

ကန္ႛကၾက္သူေတၾအေနနဲႛ သူတိုႛ သေဘာထားေတၾကို သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ဴပႎိုင္ခၾင့္ ရႀိရမယ္လိုႛလည္း ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ သတင္းဌာနေတၾ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ခၾင့္ေပးဖိုႛနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဝင္ထၾက္ခၾင့္ဴပႂဖိုႛလည္း စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

သတင္းဌာနေတၾ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္
လုပ္ခၾင့္ေပးဖိုႛနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဝင္ထၾက္ခၾင့္ဴပႂဖိုႛလည္း
စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လက္ရႀိ ဴမန္မာ သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ လုပ္ကိုင္ေနဳကတဲ့ အမည္မေဖာ္လိုသူ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ ထုတ္ေဝသူေတၾကေတာ့ ေဖာ္ဴပခၾင့္မရတာ အဆန္း မဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။ (၈၈)မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုစိုးထၾန္းကလည္း သတင္းမီဒီယာေတၾမႀာ ကန္ႛကၾက္သူေတၾရဲ့ အသံနဲႛလႁပ္ရႀားမႁေတၾအေဳကာင္း မေတၾႚဴမင္ရသလို ေရႀႚမႀာလည္း ေတၾႚဴမင္ရလိမ့္မယ္လိုႛ မထင္ဴမင္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ စည္း႟ံုးလံႁေဆာ္သူေတၾ အမဵားအဴပားဖမ္းဆီးခံဳကရပၝတယ္။ ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ NO စာတမ္းပၝ တီရႀပ္ဝတ္ဆင္သူေတၾကို ဖမ္းဆီးရာမႀာ လူ ၆၀ေလာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေခတ္ေပၞ ဟစ္ေဟာ့အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခဵမ္းအပၝအဝင္ အႎုပညာသမားေတၾကိုပၝ ဖမ္းဆီးေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

သတင္းသမားတေယာက္ကေတာ့ ကန္ႛကၾက္ဖိုႛ မလၾတ္လပ္ေပမဲ့ ေထာက္ခံဖိုႛ စည္း႟ံုးလံႁႛေဆာ္တာေတၾကိုေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ႟ုပ္ဴမင္ သံဳကားလိုင္း (၃)လိုင္းမႀာ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ေတၾ၊ အဆိုေတာ္ေတၾနဲႛ အ႓မဲေတၾႚဴမင္ေနရေဳကာင္း၊ လမ္းေဘးမႀာ ေထာက္ခံမဲေပးဖိုႛ လံႁႛေဆာ္တဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတၾကိုေတာင္ ဖဲ႒ကိႂးဴဖတ္႓ပီး ဖၾင့္လႀစ္ေနေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒီကေနႛထုတ္ေဝတဲ့ ဴမန္မာတိုင္းသတင္းစာမႀာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း မဲေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိသူ လူဦးေရ (၄)သန္းရႀိတယ္လိုႛ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းစာအုပ္ပံုနဲႛ တကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔