ဒီမိုကေရစီတိုင္းဴပည္ေတၾကိုသာ အိုလံပစ္ကဵင္းပခၾင့္ေပးရန္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚတုိက္တၾန္း

ေနာင္မႀာအိုလံပစ္ပၾဲ ကဵင္းပခၾင့္ေပးမယ့္ႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီတိုင္းဴပည္ဴဖစ္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ႎိုင္ငံမဵိႂးဴဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခဵက္အသစ္ ထုတ္ဴပန္ဖိုႛ Freedom House အဖၾဲႛက ႎိုင္ငံတကာကို တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိုလံပစ္ပၾဲ ဖၾင့္ပၾဲမကဵင္းပခင္ တစ္နာရီခန္ႚအလိုတၾင္ အေမရိကန္ ႎႀစ္ေယာက္နဲႛ အာဂဵင္တီးနား လူမဵိႂးတေယာက္ တိဘက္အလံေတၾ လၿင့္ထူခဲ့တဲ့ေနစဥ္ တရုတ္ရဲတပ္ဖၾဲႛက ဖမ္းဆီးေနပံုကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိုလံပစ္ပၾဲ ဖၾင့္ပၾဲမကဵင္းပခင္ တစ္နာရီခန္ႚအလိုတၾင္ အေမရိကန္ ႎႀစ္ေယာက္နဲႛ အာဂဵင္တီးနား လူမဵိႂးတေယာက္ တိဘက္အလံေတၾ လၿင့္ထူခဲ့တဲ့ေနစဥ္ တရုတ္ရဲတပ္ဖၾဲႛက ဖမ္းဆီးေနပံုကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

တရုတ္ဴပည္ေဘဂဵင္းအိုလံပစ္႓ပီးဆံုးကာနီးမႀာ အခုလိုေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။ အခုလိုေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရတဲ့အေဳကာင္းကို Freedom House အဖၾဲႛက မစၤေလာ္ရာ အင္ေဂၝစ္က အာအက္ေအကို ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤေလာ္ရာ အင္ေဂၝစ္။    "တရုတ္ဴပည္လို ထင္သာဴမင္သာမရႀိပဲ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ ပတ္ဝန္းကဵင္မဵိႂးမႀာ အိုလံပစ္ပၾဲ မကဵင္းပသင့္တဲ့အတၾက္ အခုလို အဆင့္အတန္းသစ္ ဴပဌာန္းဖိုႛ အေရး႒ကီးပံုကို ေဴပာဆိုရတာပၝ။"

ဒၝေပမဲ့ အခုလို စည္းမဵဥ္းသစ္ထုတ္ဴပန္ဖိုႛဟာ အိုလံပစ္ ပဋိညာဥ္မႀာပၝတဲ့ တိုင္းဴပည္၊ လူမဵိႂး၊ ဘာသာေရး၊ႎိုင္ငံေရး၊ ကဵားမ စတဲ့ ခၾဲဴခားမႁေတၾမရႀိေစရဘူးဆိုတဲ့ အခဵက္နဲႛ ႓ငိမေနဘူးလား လိုႛ အာအက္ေအကေမးဴမန္းတဲ့အခၝ မစၤေလာ္ရာ အင္ေဂၝစ္က အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

မစၤေလာ္ရာ အင္ေဂၝစ္။    "သူႛအေနနဲႛ အိုလံပစ္ ပဋိညာဥ္ဆန္ႛကဵင္တယ္လိုႛ မထင္ပၝဘူး၊ တကယ္လိုႛ ဆန္ႛကဵင္တယ္ ဆိုရင္လည္း အိုလံပစ္ ပဋိညာဥ္ကို ဴပင္ဆင္သင့္ပၝတယ္။ အိုလံပစ္ေကာ္တီအေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္တဲ့၊ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့၊ ပတ္ဝန္းကဵင္ ညစ္ညမ္းမႁရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံမဵိႂးမႀာ ပၾဲကဵင္းပတာ ဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္ ေနာင္အတၾက္ ႎိုင္ငံတကာအဆင့္ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံမဵိႂးကိုသာ ေရၾးခဵယ္ဖိုႛ စည္းမဵဥ္းသစ္ ခဵမႀတ္သင့္ပၝတယ္။"

အခု တရုတ္ဴပည္ အိုလံပစ္ပၾဲကေန ရရႀိတဲ့ သင္ခန္းစာေတၾအေနနဲႛ Freedom House အဖၾဲႛက အခဵက္ငၝးခဵက္ ေဖၞဴပပၝတယ္။ အဲဒၝေတၾကေတာ့ တရုတ္အိုလံပစ္ကို ႎိုင္ငံတကာက မဆန္ႛကဵင္တာဟာ မႀားယၾင္းတယ္၊ ပၾဲလက္ခံကဵင္းပတဲ့ အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံဟာ အိုလံပစ္ ပဋိညာဥ္နဲႛ ညီညၾတ္ရမယ္၊ အိုလံပစ္ကဵင္းပမယ့္ အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံရဲႚ ကန္ထရိုက္စာခဵႂပ္ေတၾကုိ လူသိရႀင္ဳကားေဳကညာသင့္တယ္၊ လၾတ္လပ္စၾာစုရံုး စီတန္းခၾင့္ကို ကာကၾယ္ရမယ္၊ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ရႀိေစရမယ္ ဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔