ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံသည့္ ေရနံကုမၯဏီမဵားကို NGO အဖၾဲႚမဵား ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆို

စစ္အစိုးရနဲႛ ဆက္ဆံရာမႀာ သံုးစၾဲေနတဲ့ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁ ေငၾေဳကးေတၾ အပၝအဝင္ စစ္အစိုးရကို ေပးအပ္တဲ့ ေငၾေဳကးစာရင္းဇယားေတၾကို တိတိကဵကဵ ေဖာ္ထုတ္ရႀင္းလင္းဖိုႛ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲအစည္းေတၾ စုေပၝင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္အထိ သယ္ယူပိုႛေဆာင္မည့္ ပိုက္လိုင္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၉ရက္ေနႛက ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ရာခဵီ၍ ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္အထိ သယ္ယူပိုႛေဆာင္မည့္ ပိုက္လိုင္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၉ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၉ရက္ေနႛက ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ရာခဵီ၍ ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက ႎုိင္ငံဴခား သတင္းေထာက္မဵား အသင္းမႀာ ဧ႓ပီ ၂၇ ရက္ ဒီကေနႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

Earthrights International (ERI) လိုႛေခၞတဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖၾဲႚနဲႛ ေ႟ၿဂက္စ္လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚက ဦးစီးကဵင္းပတဲ့ ဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေပၝင္း ၁၆၀ ေကဵာ္က လက္မႀတ္ေရးထိုး ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း အဓိက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေနတဲ့ Total, Chevron နဲႛ ထိုင္း PPTEP ေရနံကုမၯဏီ႒ကီးေတၾရဲ့ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾနဲႛ အဲဒီက ရရႀိတဲ့ အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾကို ဴပည္သူေတၾ မခံစားခဲ့ရတာကို အခဵက္အလက္ အေထာက္အထားေတၾနဲႛ ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။ တိုင္းဴပည္ရဲ့ သယံဇာတေတၾက ရရႀိတဲ့ အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾကို စစ္အစိုးရက ဘယ္ေနရာမႀာ အသံုးဴပႂေနတယ္ဆိုတာ ဴပည္သူေတၾ သိသင့္တယ္လုိႛ ယူဆတဲ့အတၾက္ အခုလို လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ရတဲ့ အေဳကာင္း ERI အဖၾဲႚတာဝန္ခံ ကိုႎုိင္ထူးက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္က နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း တိုက္တဲ့အခဵိန္၊ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္က ခဵင္းဴပည္နယ္မႀာ အစာငတ္မၾတ္တဲ့ ေဘးသင့္တဲ့အခဵိန္မႀာ စစ္အစိုးရက အခက္အခဲဴဖစ္ေနတာကို အကူအညီမေပးပဲ ႎိုင္ငံတကာမႀာ လိုက္႓ပီး ေတာင္းေနရတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ အေရး႒ကီးတဲ့ ေမးခၾန္းအေနနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚက ရရႀိတဲ့ တိုင္းဴပည္ဝင္ေငၾ ၅၀ ရာခိုင္ႎႁန္းကို စစ္အစိုးရက ဘယ္ေနရာေတၾမႀာ သံုးစၾဲေနသလဲဆိုတာ ေမးဴမန္းလိုေဳကာင္း သူက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေရနံကုမၯဏီ႒ကီးေတၾရဲ့ ဴမန္မာဴပည္က ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေတၾကို ဝယ္ယူဖုိႛအတၾက္ ပိုက္လိုင္းေတၾ ေဖာက္လုပ္ရာမႀာ ေဒသခံဴပည္သူေတၾ အေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရတာေတၾကို ေ႟ၿဂက္စ္ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚက ႎုိင္ငံတကာေရးရာ တာဝန္ခံ ကိုဝင္းေအာင္က ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေရနံနဲႛ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚက ရရႀိတဲ့ ဝင္ေငၾဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ အဓိက ဝင္ေငၾဴဖစ္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛရဲ့ အာဏာတည္ဴမဲေရးနဲႛ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးမႀာ သူတိုႛ ႒ကိႂက္သလို ကစားႎိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးေနေဳကာင္း သူက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္လည္း ဒီေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ပိုက္လိုင္းေတၾေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ဆိုင္ရာ ဴပႍနာရပ္ေတၾကို ERI အဖၾဲႚနဲႛ ေ႟ၿဂက္စ္ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚတိုႛက ေလ့လာေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို ကိုးကား႓ပီး ရႀင္းလင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔