အထိန္းသိမ္းခံေခၝင္းေဆာင္မဵား မဲေပးႎိုင္ေရး NLD ပၝတီ ေဳကညာခဵက္ထုတ္

2008-04-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဧ႓ပီလ ၂၁ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵခံထားဴခင္းမရႀိပဲ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူေတၾ မဲေပးခၾင့္ရႀိရမယ္လိုႛ NLD ပၝတီက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္ဟာ စစ္အစိုးရထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပႎိုင္ေရးအတၾက္ ေဖဖဝၝရီလ ၂၆ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒပၝအခဵက္ေတၾကို ေထာက္ဴပ႓ပီး အခုေဳကညာခဵက္ကို ထုတ္ဴပန္လိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပရန္ စစ္အစိုးရက ေဳကညာထားေသာ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက သ႟ုပ္ဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပရန္ စစ္အစိုးရက ေဳကညာထားေသာ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက သ႟ုပ္ဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ Photo: RFA
စစ္အစိုးရ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒထဲမႀာ တရား႟ံုးက အဴပစ္ဒဏ္ စီရင္ခဵက္ခဵထားဴခင္း မခံရသူေတၾ အေနနဲႛ မဲဆႎၬေပးပိုင္ခၾင့္ရႀိတယ္လိုႛ ပၝရႀိပၝတယ္။ NLD ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလိုဖတ္ဴပပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ႎိုင္ငံေတာ္အား ေႎႀာင့္ယႀက္ ဖဵက္ဆီးလိုသူမဵား၏ ေဘးအႎၩရာယ္မႀ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သည့္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ ထိန္းသိမ္းဴခင္းခံထားရသူမဵားႎႀင့္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံထားရဴခင္းမရႀိပဲ ဖမ္းဆီးဴခင္း၊ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ဴခင္းခံေနရသူမဵား တိုႛသည္ ဴပည္လံုးက႗တ္ ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒအရ မဲစာရင္းတၾင္ ပၝဝင္ရမည့္သူမဵား၊ ဆႎၬမဲေပးပိုင္ခၾင့္ ရႀိသူမဵား ဴဖစ္ဳကပၝသည္။ ဤပုဂၢိႂလ္မဵားသည္ မဲစာရင္းတၾင္ ၎တိုႛ၏ အမည္ ပၝဝင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ဆႎၬမဲေပးရန္ လည္းေကာင္း ဥပေဒ ဴပႉာန္းခဵက္မဵားအရ အာဏာပိုင္တိုႛ၏ တာဝန္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။”

NLD ပၝတီရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ပၝတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အဴပင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ေတၾဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းက ေဒၝက္တာ သန္း႓ငိမ္း၊ ေဒၝက္တာ ေဒၞေမဝင္းဴမင့္၊ မႎၨေလးတိုင္းက ဦးသန္းလၾင္၊ ဦးကံထၾန္း၊ ေဒၞဝင္းဴမဴမတိုႛအဴပင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ တဴခား ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ အားလံုးအတၾက္ပၝ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္႓ပီး ေမးဴမန္းဳကည့္ပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔