ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ အယူခံလၿာကို ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚသိုႛ တင္ေတာ့မည္

သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ မေနႛက အာဏာပိုင္ေတၾက ဴပန္လည္ လၿတ္ေပးလိုက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆက္႓ပီး ဦးစိုက္ေဆာင္႟ၾက္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။
2008-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၃ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ အဴဖစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံု ပိုစတာမဵား ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဇၾန္လ ၁၉ရက္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၃ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ အဴဖစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံု ပိုစတာမဵား ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လက္ရႀိအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အယူခံတင္ဖိုႛ အသင့္ဴဖစ္ေန႓ပီလိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဥိီးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အယူခံကို ဆရာဦးဳကည္ဝင္းက အေခဵာလည္း ႓ပီးပၝ႓ပီ၊ အေခဵာကို final touching ေပၝ့ေလ၊ နည္းနည္း အေဳကာင္းအရာေလး တခဵိႂႚ ထပ္႓ပီး ထည့္ေနလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ သိပ္မဳကာခင္မႀာ တင္ႎိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ ဝန္႒ကီးအဖၾဲႚကို အေရာက္ တင္ရမႀာပၝ။”

ဦးဝင္းတင္နဲႛတကၾ တဴခား ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္သားေတၾ ဴပန္လၾတ္လာတာကိုလည္း NLD ပၝတီအေနနဲႛ ႒ကိႂဆိုလိုက္႓ပီး ေကာင္းတဲ့ ေဴပာင္းလဲမႁ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ မေနႛက ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ကလည္း NLD ပၝတီရဲ့ မူဝၝဒကို သေဘာကဵတာေဳကာင့္ NLDပၝတီနဲႛ ဆက္႓ပီး လက္တၾဲ ေဆာင္႟ၾက္ခဵင္္တယ္လိုႛ RFA ကို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္။     ။ “၉၀ခုႎႀစ္ေလာက္တုန္းက သူတိုႛေတၾ လည္ပင္းညၟစ္႓ပီး ခိုင္းထားတဲ့အတၾက္ NLDက က႗န္ေတာ္တိုႛကို ထုတ္ထားတာလည္း ရႀိတယ္ေလ။ ဘယ္လိုဴဖစ္တယ္ေတာ့ မသိဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ NLDရဲ့ လက္ရႀိအေဴခအေန၊ ရပ္တည္ခဵက္ေရာ ဘာေရာညာေရာ က႗န္ေတာ္ သေဘာကဵေနတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ က႗န္ေတာ္ NLDနဲႛပဲ လုပ္မႀာပဲ၊ သိုႛေသာ္ NLDနဲႛ လုပ္လိုႛ ရလား မရလား က႗န္ေတာ္မသိဘူး။”

ဦးဝင္းတင္ေဴပာဴပတာပၝ။ ဦးဝင္းတင္ရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီက ဦးလၾင္ကို NLDရဲ့ သေဘာထားကို ေမးဳကည့္တဲ့ အခၝမႀာ ဦးလၾင္က ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးလၾင္။          ။ “ဒီဥစၤာေတာ့ problem မရႀိပၝဘူး။ သူႛအေပၞ တည္ပၝတယ္။ ဘာမႀ အခက္အခဲ မရႀိဘူး ထင္တယ္။”

ဦးလၾင္ ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။ NLD ပၝတီကို ဦဝင္းတင္ ဴပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႎိုင္ေရးနဲႛ NLDပၝတီက ထုတ္ပယ္ထားသူေတၾ၊ ႎုတ္ထၾက္ထားသူေတၾ၊ ပၝတီကို ဴပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဥိီးလၾင္ကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

NLDေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးလၾင္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔