ဳကက္ေဴခနီ႟ံုးမဵား ပိတ္သည့္ကိစၤ စစ္အစိုးရ တံုႛဴပန္မႁမရႀိ

2007-03-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

IDPs_in_jungle_200px.jpg
ေတာေတာင္ထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္ ဒုကၡသည္မဵား။ ICRC ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚသည္ ဒုကၡမဵိႂးစံု ဳကံႂေတၾႚေနရသူမဵားအား ရိကၡာ ေဆးဝၝး ေထာက္ပံ့ ကူညီေနသဴဖင့္ ICRC ႟ံုးမဵား ပိတ္ဴခင္းသည္ လူထုအတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ပိုမို ဴဖစ္ေပၞလာေစသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: courtesy of Free Burma Rangers)

နအဖစစ္အစိုးရရဲ့ ကန္ႛသတ္ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္လိုႛ မရႎိုင္ေလာက္ေအာင္ ဴဖစ္ေနလိုႛ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဳကက္ေဴခနီေကာ္မတီရဲ့ ႟ံုး ၂႟ံုးကို ပိတ္လိုက္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရဆီက တံုႛဴပန္မႁမရေသးဘူးလိုႛ ရန္ကုန္ ICRC ႟ံုးတာဝန္ခံက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ ICRC ႟ံုးကို RFA က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။ ေမာ္လ႓မိႂင္နဲႛ ကဵိႂင္းတံုက ႟ံုးေတၾ ပိတ္ဖိႛု ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စစ္အစိုးရရဲ့ တံုႛဴပန္မႁ ဘယ္လိုရႀိပၝသလဲလိုႛ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ရန္ကုန္႟ံုးတာဝန္ခံ မစၤတာ သီယာရီ ရီေဘာ္က အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ ICRC ရဲ့ အဓိပၯာယ္ရႀ္ိတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ ဆက္လုပ္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အစိုးရ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိေတၾအထိ ေဆၾးေႎၾးႎိုင္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေနပၝတယ္။ အခုအခဵိန္ထိေတာ့ အစိုးရဆီက တစံုတရာ တံုႛဴပန္တာမဵိႂး မရရႀိေသးပၝဘူး။ ေမ႖ာ္လင့္သလို ဴဖစ္မလာရင္ေတာ့ အဲဒီ႟ံုးေတၾကို ပိတ္ရဖိုႛ အေဴခအေန ရႀိေနပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ရီေဘာ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကဵန္ေနတဲ့မႎၩေလး၊ ေတာင္႒ကီးနဲႛ ဖားအံက ႟ံုးေတၾကိုလည္း အခုလို ICRC ရဲ့လုုပ္ငန္းေတၾ ဆက္မလုပ္ႎိုင္ရင္္ ပိတ္ရပၝလိမ့္မယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ရီေဘာ္ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ အခုလို႟ံုးေတၾ ပိတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾအေပၞမႀာ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁ ဘယ္လိုရႀိႎိုင္သလဲလိုႛ KNU ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး အတၾင္းေရးမႀႃး ပဒိုမန္းရႀာကို ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ဆင္းရဲဒုကၡမဵိႂးစံု ေရာက္ေနတဲ့ ကရင္လူထုကို ICRC က စားေရရိကၡာနဲႛ ေဆးဝၝး ကူညီေထာက္ပံ့မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေဳကာင့္ ႟ံုးပိတ္လိုက္ရ႓ပီဆိုရင္ သူတိုႛ ဘာမႀ ဆက္မလုပ္ႎိုင္ေတာ့ဘူးလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ICRC ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚဟာ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ ပတ္သက္မႁမရႀိပဲ တကမႝာလံုးက ေလးစားရတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းတခု ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ICRCကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ ေပးသင့္တယ္လိုႛ KNU ကရင္ အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုး အတၾင္းေရးမႀႃး ပဒိုမန္းရႀာ က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေဴခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပးဖိုႛနဲႛ လူထုအကဵိႂးဴပႂလုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ၁၉၈၆ခုႎႀစ္ ကတည္းက ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ICRC႟ံုး ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၉ခုႎႀစ္က စတင္လိုႛ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾမႀာ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ အကဵဥ္းသားေတၾအတၾက္ အေထာက္အကူဴပႂ လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ကစလိုႛ စစ္အစိုးရရဲ့ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ICRC အမႁထမ္းေတၾကို ၅၆ဦးကေန ၁၆ဦးထိေအာင္ ေလ႖ာ့ခဵခဲ့ရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔