ထပ္မံအံု႔ကဆန္ႛကဵင္မႁႎႀင့္ ဳကံႂရႎိုင္ေဳကာင္း ကုလအရာရႀိ သတိေပးေဴပာဳကား

2007-12-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

overload_truck_200px.jpg
ခရီးသည္ႎႀင့္ ကုန္စည္ အဴပည့္အသိပ္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ပဲခူး႓မိႂႚမႀ အေဝးေဴပးကားတစီး ဴဖစ္ပၝသည္။ ပိုမို ဆိုးဝၝးလာေသာ စီးပၾားေရးအေဴခအေနကို ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက လဵစ္လဵႃ႟ႁထားမည္ ဆိုလ႖င္ ေပၝက္ကၾဲအံု႔ကမႁ ထပ္မံဳကံႂေတၾႚရမည္ဟု ကုလသမဂၢ အရာရႀိ ခဵားလ္ ပက္ထရီက သတိေပး ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တေနႛတဴခား ပုိပုိ႓ပီးဆုိးဝၝးလာေနတဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခအေနကုိ လစ္လဵႃ႟ႁထားမယ္ဆုိရင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေနာက္ထပ္ အုံ႔ကဆန္ႛကဵင္မႁ႒ကီးတခုနဲႛ ႒ကံႂရႎုိင္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေန ႎႀင္ထုတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုလသမဂၢ အရာရႀိ ခဵားလ္ ပက္ထရီက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဆင္းရဲမဲၾေတမႁဟာ တေနႛတဴခားတုိးတုိးလာေန႓ပီး၊ အမဵားဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ သူတုိႛရဲ့ ေနႛစဥ္လုိအပ္ခဵက္ေတၾကုိ ဴပည့္မီေအာင္ မဴဖည့္ဆည္းႎုိင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ေနာက္ထပ္ ေပၝက္ကဲၾ အုံ႔ကမႁကုိ ဴဖစ္ေစမဲ့ အေဳကာင္းေတၾပဲလုိႛ ဴမန္မာဴပည္ကေန ထၾက္ခၾာခဲ့ရတဲ့ မစၤတာ ပက္ထရီက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴပည္သူေတၾဟာ ပုိ႓ပီးဆင္းရဲေလေလ၊ ပညာသင္ဳကားႎုိင္တဲ့ အေရအတၾက္က နည္းသၾားေလေလ၊ ေရာဂၝဘယေတၾ ထူေဴပာေလေလ ဴပည္သူေတၾမႀာ ဒီေရာဂၝေတၾကုိ ရင္ဆုိင္ကာကၾယ္ေနရတဲ့ အတၾက္ ပုိ႓ပီးဆင္းရဲေလေလ၊ အဲဒီလုိေဳကာင့္ ပိုမုိ႓ပီး ဆုိးဝၝးတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ရင္ဆုိင္ရေလေလပၝပဲလုိႛ သူကဆက္လက္႓ပီး ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ပက္ထရီဟာ လာမဲ့ ဇူလုိင္လကဵမႀ သူႛကုိတာဝန္ေပးထားတဲ့ ၅ႎႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္မႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ စစ္အစိုးရ ေနထိုင္ခၾင့္ ဆက္မေပးေတာ့လိုႛ ႎႀစ္မဴပည့္မီ ဴမန္မာဴပည္က ထၾက္သၾားရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတုန္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့အေပၞ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစတယ္ဆုိ႓ပိး စစ္အစိုးရက သူႛကုိ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလအတၾင္းက သက္ဆိုင္ရာ စစ္အစုိးရတာဝန္ရႀိသူေတၾက ေနဴပည္ေတာ္ကုိ ေခၞယူ႓ပီး ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာကုိ အလုိမရႀိေတာ့ဘူးလုိႛ မစၤတာ ပက္ထရီကုိ ေဴပာခဲ့တာပၝ။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ ဳကားဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာလည္း အခုအခၝမႀာ ပုိမုိ႟ႁပ္ေထၾးတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိႛလည္း ကုလသမဂၢအရာရႀိ မစၤတာ ပက္ထရီက ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔