လူထုအကဵပ္အတည္း ေဴဖရႀင္းမည့္အဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္း

2007-02-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poor_apartment_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ အ႒ကီးဆံုး႓မိႂႚ႒ကီးဴဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ရႀိ ဆင္းရဲေသာ လူေနတိုက္ခန္းမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထု အမဵားစုသည္ ဆင္းရဲကဵပ္တည္းမႁ မဵိႂးစံုကို ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ပဲခူး႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေရႀႚေနဦးေအးဴမင့္ဟာ သူႛရဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ ဴပည္သူႛအကဵိႂး ေဆာင္႟ၾက္လုိတဲ့ ပညာရႀင္ေတၾပူးေပၝင္း႓ပီး လူထုအကဵပ္အတည္း ကူညီေဴဖရႀင္းေပးမဲ့ လမ္းဴပဳကယ္လုိႛ အမည္ေပးထားတဲ့ အဖဲၾႚကုိ စတင္ဖၾဲႚစည္းလုိက္ပၝတယ္။

ပဲခူး႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤေတၾ လုိက္လံေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအးဴမင့္နဲႛ အဖဲၾႚဟာ လူထုဘဝ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ လမ္းဴပဳကယ္ ဆုိတဲ့အဖဲၾႚတဖဲၾႚကုိ စတင္လႁပ္ရႀားေန႓ပီ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၆ရက္ အဂႆၝေနႛက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

သူႛရဲ့ အဖဲၾႚမႀာေရႀႚေနေတၾ၊ ေကဵာင္းဆရာေတၾ၊ ဆရာဝန္ေတၾ ပၝဝင္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္၊

သူတုိႛလုပ္မဲ့နည္းလမ္းေတၾကေတာ့ လက္ရႀိ လူထုရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပသၾားမယ္၊ လူထုလုိအပ္တဲ့အကူအညီေတၾကုိ ကူညီေပးသၾားမယ္လုိႛ ဦးေအးဴမင့္က ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ လက္ရႀိေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ ကဵန္းမာေး ဆုိင္ရာ ခဵိႂႚယၾင္းခဵက္ေတၾကုိလည္း သုေတသနဴပႂစု ေဖာ္ထုတ္တင္ဴပသၾားမယ္လုိႛ သူက ေဴပာဆုိပၝတယ္၊

အဲသူတုိႛ အဖဲၾႚရဲ့လႁပ္ရႀားမႁက နအဖ စစ္အစုိးရကုိ ေတာ္လႀန္ဴဖႂတ္ခဵဖုိႛ ဆုိတာထက္ ဴပည္သူလူထုရဲ့ လက္ေတၾႚဘဝ နစ္နာေနတဲ့ အကဵပ္အတည္းေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္ တင္ဴပသၾားဖုိႛဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဦးေအးဴမင့္က RFA ကုိေဴပာဆုိသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီလမ္းဴပဳကယ္အဖဲၾႚအေနနဲႛ ပဲခူး႓မိႂႚမႀာတင္မကပဲ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မႀာ ရႀိတဲ့ ဆရာဝန္ေတၾ၊ ေရႀႚေနေတၾ ေကဵာင္းဆရာေတၾနဲႛလည္း ခဵိတ္ဆက္ထား႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္တဲ့ေဒသ၊ လုိအပ္တဲ့နယ္မႀာ လုိက္လံေဴဖရႀင္း ေဆာင္႟ၾက္ေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဦးေအးဴမင့္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴပည္သူလူထုအတၾင္း တကယ္တမ္း အကဵပ္အတည္းရႀိတယ္၊ ဴပႍနာရႀိတယ္ဆုိရင္ ပဲခူး႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႚေနဦးေအးဴမင့္လုိႛ စုံစမ္းလာေရာက္ဆက္သၾယ္ ႎုိင္တဲ့အေဳကာင္း ဦးေအးဴမင့္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္ာ။

အခုလုိ လမ္းဴပဳကယ္ ဆုိတဲ့အဖဲၾႚ ဖဲၾႚစည္းတဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အေဴခအေနအရပ္ရပ္ကုိ သိရႀိႎုိင္ဖုိႛ ေရႀႚေန ဦးေအးဴမင့္ကုိ RFAမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔