ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎီုင္ေမၾးေနႛ ပရိသတ္ေထာင္ခဵီတက္ေရာက္

2006-10-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Min_K_Naing_B_Day_syd_200px.jpg
ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္၏ ေမၾးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ကို ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ ေနရာ အႎႀံႛအဴပားတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ဳကရာ ဳသစေဳတးလဵားႎိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီ႓မိႂႚတၾင္ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္ဳကသူမဵားသည္ "အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ"ကို ပၝဝင္ ေထာက္ခံေသာအားဴဖင့္ အဴဖႃေရာင္အကႈဵမဵား ဝတ္ဆင္ထားပံု။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တဦးလည္းဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉလည္းဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႎုိင္ရဲ့ အသက္ ၄၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႛကို သကႆန္းက႗န္းဴမိႂႛနယ္ ေဝဇယႎၩာလမ္းေနအိမ္မႀာ ဒီေနႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ မင္းကိုႎိုင္ရဲ့ ေမၾးေနႛကို NLDပၝတီက ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ဝၝရင့္နုိင္ငံေရးသမား႒ကီးမဵား ၊ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား အပၝအဝင္ ဧည့္ပရိသတ္ ေထာင္နဲႛခဵီ တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လအတၾင္း မင္းကိုႎုိင္ အဖမ္းခံရ႓ပီး သိပ္မဳကာခင္မႀာပဲ သူႛေမၾးေနႛေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေနႛအထိ အဴဖႃေရာင္အကဵီ ဝတ္ဆင္သၾားဖိုႛ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴပည္သူလူထုကို တိုက္တၾန္းခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးတင္ဦးနဲႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ လက္မႀတ္ေရးထုိး လႁပ္ရႀားမႁကိုလည္း ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သူတိုႛရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေနႛ နအဖစစ္အစိုးရရဲ့ သတင္းစာထဲမႀာေတာ့ ဴပည္သူကို ခုတံုးလုပ္ အဴမတ္ထုတ္ေနတာဆို႓ပီး ေဆာင္းပၝးရႀည္တပုဒ္ ေရးသားထားပၝတယ္။

အခု အဴဖႃေရာင္လႁပ္ရႀားမႁ ႓ပီးဆံုးသၾားတဲ့အခၝ ေရႀႚဆက္႓ပီးေတာ့လည္း အဳကမ္းမဖက္ပဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာေဴပာင္းလဲႎုိင္ဖိုႛ ဴပည္သူလူထု တရပ္လံုး ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း လိုက္ပၝနုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတၾနဲႛ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးေတၾ ေဆာင္႟ၾက္မယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီကေဴပာပၝတယ္။

ကိုမင္းကိုႎုိင္ရဲ့ အသက္ ၄၄ ႎႀစ္ဴပည့္ေမၾးေနႛ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေနစဥ္ မိခင္ဴဖစ္သူ ေဒၞလႀဳကည္ ၊ မိတ္ေဆၾ သူငယ္ခဵင္းေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမာကီနဲႛ ကိုဂဵင္မီတိုႛကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ ဒီေနႛ ေနႛလည္မႀာ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔