အပစ္ရပ္အဖၾဲႚမဵားကို စစ္အစိုးရတိုက္ေတာ့မည့္ သတင္းထၾက္

နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႚေရးကိစၤကို ဴငင္းဆန္ေနတာေဳကာင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကို ဧ႓ပီ ၂၈ ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ စစ္ေရးအရ ေဴဖရႀင္းသၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိတယ္လိုႛ တ႟ုတ္အစိုးရကို ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက အေဳကာင္းဳကားထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚ UWSA တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား စစ္ေရးဴပေနပံုကို ၂၀၁၀ ဇန္နဝၝရီလထုတ္ ‘ယေနႛ ဝဴပည္နယ္’ ဂဵာနယ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wa Today Journal)
ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚ UWSA တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား စစ္ေရးဴပေနပံုကို ၂၀၁၀ ဇန္နဝၝရီလထုတ္ ‘ယေနႛ ဝဴပည္နယ္’ ဂဵာနယ္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wa Today Journal)
(Photo: Wa Today Journal)

ထၾက္ေပၞေနတဲ့ သတင္းအရ စစ္အစိုးရရဲ့ စစ္ဖက္ေရးရာ လုံ႓ခႂံေရး တာဝန္ရႀိသူေတၾက တ႟ုတ္ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနတိုႛကို ေဴပာဆိုရာမႀာ တ႟ုတ္ ဴမန္မာ နယ္စပ္တေလ႖ာက္က အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚေတၾကို သူတိုႛဖက္က အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ညိၟႎႁိင္းေဆၾးေႎၾးေပမဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚေတၾဖက္က မလိုက္ေလဵာတာေဳကာင့္ ဧ႓ပီ ၂၈ ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ စစ္တုိက္တဲ့နည္းနဲႛသာ ေဴဖရႀင္းရေတာ့မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း မတ္လထဲမႀာတ႒ကိမ္၊ ဧ႓ပီလဆန္းပိုင္းမႀာတ႒ကိမ္ ေဴပာဆို အေဳကာင္းဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနတာပၝ။

အခုလို စစ္အစိုးရဖက္က စစ္ဆင္ႎၿဲမဲ့ အေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ တ႟ုတ္ ဴမန္မာနယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာ တ႟ုတ္တပ္ အင္အားေတၾ တိုးခဵဲႛ ခဵထားေဳကာင္း တ႟ုတ္ ဴမန္မာနယ္စပ္ အေဴခစိုက္ စစ္ေရးႎုိင္ငံေရး သုံးသပ္သူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

“ရႀမ္းဴပည္တခုလံုးရဲ့ တိုင္းမႀႃးခဵႂပ္ေပၝ့၊ ေနာက္ ကစလ ႌၿန္မႀႃး မင္းေအာင္လိႁင္က ခဵင္ဒူး စစ္ေဒသမႀႃးနဲႛ ေတၾႚတယ္၊ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္။ တခၝ အဲဒၝကေန ပီကင္းကို သၾားတယ္၊ သၾား႓ပီး ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးရဲ့ စစ္ဖက္လက္ေထာက္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အခၝမႀာ ဝေ ေတၾ၊ ကခဵင္ေတၾ၊ ရႀမ္းေတၾက သိပ္႓ပီး ေတာင္းဆိုမႁေတၾ မဵားတယ္ေပၝ့။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛက ညၟိႎႁိင္းေပမဲ့ ရမဲ့ပံု မေပၞဘူးေပၝ့။ မေပၞတဲ့အခၝ ၂၈ ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္း က႗န္ေတာ္တိုႛက တိုက္မႀာပဲေပၝ့ ဆို႓ပီးေတာ့ တ႟ုတ္ကို ေဴပာခဲ့တယ္။ ေဴပာေတာ့ တ႟ုတ္က ေစာေစာပိုင္းထဲက တပ္တခဵိႂႚကို ဴပင္ထားတာ အခု နယ္စပ္ေဒသမႀာ ဒီတေလာေပၝ့၊ ရက္ပိုင္း တရက္ႎႀစ္ရက္အတၾင္းမႀာ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံရဲ့ နယ္စပ္ေဒသမႀာ ထားသင့္ထားအပ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ေရာက္ေန႓ပီ။”

အခုထၾက္ေပၞေနတဲ့ သတင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFA က သီးဴခား အတည္ဴပႂခဵက္ မယူႎိုင္ေပမဲ့ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားအေနနဲႛ ဒီသတင္းေပၞ အေဴခခံ႓ပီး မိမိတိုႛ တပ္မဵား ကို တပ္လႀန္ႛထားမူ အေဴခအေနေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားအဆိုအရ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ စစ္ေရးအရ ေဴဖရႀင္းမႁကို လတ္တေလာ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အေဴခအေနမရႀိဘူးလိုႛ သံုးသပ္ေနတာလည္း ရႀိပၝတယ္။

အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚ တဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီကလည္း ဴပည္သူႛစစ္ ဖၾဲႚေရးကိစၤကို ဧ႓ပီလ ၂၂ ေနႛမႀာ ဴငင္းဆန္လိုက္႓ပီးေနာက္ပိုင္း မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီတပ္ေတၾ ထိန္းခဵႂပ္ရာေဒသကို စစ္အစိုးရတပ္ေတၾ တိုးခဵလာတာေဳကာင့္ ေဒသခံဴပည္သူေတၾ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပး ဝင္လာေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔