အဖမ္းဆီးခံ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားအေဳကာင္း တေစ့တေစာင္း

2006-10-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းက အဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၅ ဦးထဲမႀာ ကိုမင္းကိုႎုိင္အေဳကာင္းကေတာ့ အမဵား သိဳက႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵန္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ေလးဦးဟာ သူႛေလာက္ အသိ မမဵားဳကေပမယ့္၊ သူတိုႛမႀာလဲ ထူးဴခားခဵက္ေတၾ၊ ထူးဴခားတဲ့ ေတၾႚဳကံႂ ဴဖတ္သန္းမႁေတၾ၊ မႀတ္ေကဵာက္တင္ အစမ္းသပ္ခံႎုိင္ခဲ့မႁေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။

သူတိုႛ အေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေထာင္တၾင္း မႀတ္တမ္းတခဵိႂႚကို အေဴခခံ႓ပီး မိတ္ဆက္သေဘာ အဴဖစ္ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ခုလို တင္ဴပထားပၝတယ္။

စင္ဴမင့္နဲႛ လက္ခုပ္သံေတၾဳကားထဲမႀာ ေခၝင္းေဆာင္လုပ္လိုသူ မရႀားေပမယ့္၊ ေထာက္လႀမ္းေရးစစ္ေဳကာေရးစခန္းနဲႛ ေထာင္တၾင္းမႀာေတာ့ ေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္၊ ေခၝင္းေထာင္ဴပဖိုႛေတာ့ ဝန္ေလးစရာ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္၊ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ေခၝင္းေဆာင္ ဆိုတာက �လက္ခုပ္သံ� ရတာမဵိႂးမဟုတ္ပဲ၊ �နံပၝတ္ဒုတ္၊ တုိက္ပိတ္ဴပစ္ဒဏ္နဲႛ ေသဴခင္းတရား� သာ ရတာမဵိႂး ဴဖစ္လိုႛပၝပဲ။

ဒီေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ေလးဦးဟာ၊ သူတိုႛကို အမဵားဴပည္သူဳကားမႀာ အသိမမဵားဳကဘူး ဆိုေပမယ့္၊ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁထဲမႀာေတာ့ ထင္ရႀားသူေတၾ၊ ဳသဇာရႀိသူေတၾခဵည့္ပၝပဲ။ သူတိုႛအားလံုး ေထာင္ အမဵိႂးမဵိႂးမႀာ ၈ ႎႀစ္ကေန ၁၅ ႎႀစ္အထိ အကဵဥ္းခဵ ခံဳကရဖူးသူေတၾ၊ ေထာင္ ၂ ခၝဴပန္၊ ၃ ခၝဴပန္ �ကဵ� ဖူးသူေတၾခဵည့္လဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ (ကိုမင္းေဇယဵ ဆိုရင္ ခုတ႒ကိမ္ဟာ ၄ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အကဵဥ္းခဵ ခံရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။)

မင္းေဇယဵ

၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ မတ္လမႀာ ဖၾဲႚစည္းတဲ့၊ တိုးတက္ေသာ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚ (တတဖ)ဥကၠႉ၊ ၁၉၈၈ (ဇူလုိင္)၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားအဖၾဲႚ (မဒတ) ဥကၠႉ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (မကသ) ဥကၠႉ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵားသမဂၢ၊ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းေရး ေကာ္မတီ၊ မကသဖ ဥကၠႉ၊ (၁၉၈၈၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း႓ပီး ဖၾဲႚစည္းခဲ့၊) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဥပေဒ အဓိက၊ ေနာက္ဆံုးႎႀစ္္။ ေထာင္ကဵႎႀစ္မဵား။ ၁၉၈၈ (၂ ႒ကိမ္)။ ၁၉၈၉၊ ေထာင္ထဲမႀာ ၈ ႎႀစ္ေနခဲ့ရ။ ေနခဲ့တဲ့ေထာင္မဵား။ အင္းစိန္၊ သရက္။

ကိုကို႒ကီး

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ အဓိကဘာသာ၊ ႎိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႎႀင့္ စီမံအုပ္ခဵႂပ္မႁ (International Relations and International Management)၊ ေနာက္ဆံုးႎႀစ္။ ေထာင္ကဵႎႀစ္မဵား။ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၁။ ေထာင္ထဲမႀာ ၁၄ႎႀစ္ ေနခဲ့ရ။ ေနခဲ့တဲ့ ေထာင္မဵား။ အင္းစိန္၊ သရက္။ ဗမာႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၞ ဗကသ ဒု ဥကၠႉ။

ကိုေဌး႔ကယ္

ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (မကသ)၊ ဒု ဥကၠဌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ အဓိကဘာသာ၊ ဘူမိေဗဒ။ ေထာင္ကဵႎႀစ္မဵား။ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၁။ ေထာင္တၾင္း ၁၄ ႎႀစ္ေနခဲ့ရ။ ေနခဲ့တဲ့ေထာင္မဵား။ အင္းစိန္၊ သာယာဝတီ။

ကိုဴပံႂးခဵိႂ

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားမဵားသမဂၢ (ရကသ) ဒုတိယ ဥကၠႉ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ အဓိကဘာသာ၊ ဘူမိေဗဒ။ ေထာင္ကဵႎႀစ္မဵား။ ၁၉၈၉ ။ ေထာင္ထဲမႀာ ၁၄ႎႀစ္ ေနခဲ့ရ။ ေနခဲ့တဲ့ေထာင္မဵား။ အင္းစိန္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔