လူငယ္မဵားကို ႎိုင္ငံ႒ကီးတခဵိႂႚ ေသၾးထိုးလႁံႛေဆာ္ဟု စၾပ္စၾဲ

2006-10-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လတ္တေလာ ၈၈ေကဵာင္းသားေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လူထုဆႎၬခံယူ လက္မႀတ္ေရးထိိုးတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ အဴဖႃေရာင္ဝတ္ဆင္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက မဵက္ေဴခမဴပတ္ အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾလဲ ဆက္တိုက္ဳကားေနရပၝတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေနႛထုတ ္သတင္းစာေတၾထဲမႀာ နအဖ အတၾင္းေရးမႀႃး(၁) ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က ဆိုကေရးတီး ႓ပိႂင္ပၾဲဖၾင့္ပၾဲအခမ္းအနားမႀာ ႎုိင္ငံ႒ကီးတခဵိႂႚကို ေဝဖန္မႁေတၾ လုပ္သၾားသလို လူငယ္ေတၾကို ေသၾးထိုးလႁံႛေဆာ္မႁေတၾ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႁေတၾ ဴဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတယ္ဆို႓ပီး ေဴပာသၾားပၝတယ္။

နအဖအတၾင္းေရမႀႃး (၁)အေနနဲႛ အဲဒီမိန္ႛခၾန္းကို ေရဆင္း ေမၾးဴမႃေရးတကၠသိုလ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဆိုကေရးတီး ႓ပိႂင္ပၾဲ ဖၾင့္ပၾဲမႀာ ေဴပာခဲ့တာပၝ ႎိုင္ငံ႒ကီးတခဵိႂႚဟာ ဓနအင္အား၊ နည္းပညာအသာစီးရမႁနဲႛ မီဒီယာေတၾသံုး႓ပီး သူတိုႛ ဳသဇာခံယူဖိုႛ နို္င္ငံေရးယဥ္ေကဵးမႁအရ သိမ္းယူႎိုင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲ ေဴပာဆိုလိုက္သလိုပဲ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အဖဵက္သမားေတၾကလည္း သူတိုႛ ဆရာ႒ကီးေတၾရဲ့ စိတ္႒ကိႂက္ လူငယ္လူ႟ၾယ္ေတၾကို ဇာတိေသၾးေလဵာ့ေအာင္ လၾဲမႀားတဲ့ အေတၾးအေခၞေတၾနဲႛ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႁေတၾ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဒီေဴပာဆိုခဵက္ဟာ လတ္တေလာ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လက္မႀတ္ေရးထိုး ဆႎၬခံယူေနတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို ရည္ႌၿန္းတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဝဖန္သူေတၾရႀိေနပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီက ဒီေဴပာဆိုမႁေတၾဟာ မိမိတိုႛကို ရည္ႌၿန္းေဴပာဆိုတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ယူဆေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ မိမိတိုႛရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို မဵက္ေဴခမဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အထင္အဴမင္ လၾဲမႀားေနဴခင္းသာဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ကိုဂဵင္မီ။ ။ တခဵိႂႚ သတင္းမႀားေတၾ ရႀိႎိုင္တာေပၝ့၊ သတင္းမႀားတယ္ဆိုတာကလည္း က႗န္ေတာ္ နားလည္ေနတာက အခုေတာင္မႀပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ သူငယ္ခဵင္း ငၝးေယာက္က သတင္းမႀားေတၾနဲႛ သူတိုႛ ေခၞထားတာပဲ၊ သတင္းမႀားေတၾနဲႛ ဒီလူေတၾက ဘယ္သူနဲႛ ဘယ္သူနဲႛ ဆက္႓ပီးေတာ့ ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ဥစၤာနဲႛ ဆက္ႎၾယ္႓ပီး သူတိုႛ သတင္းမႀားေတၾနဲႛပဲ သူတိုႛ ေခၞ႓ပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းေနတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ သိတာပဲ၊ ခုလည္း ဒီသတင္းမႀားေတၾေဳကာင့္ သူတိုႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနတာပဲ။

က႗န္ေတာ္ ယံုဳကည္တာတခုကေတာ့ဗဵာ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက ႟ိုးသားတယ္ဗဵာ၊ တကယ္႓ငိမ္းခဵမ္းမႁကို လိုခဵင္တယ္ဗဵာ၊ လက္ေတၾႚ ေစာင့္ဳကည့္လိုက္ပၝ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛေဳကာင့္ ဆူပူ အဳကမ္းဖက္မႁဆိုတာ လံုးဝမဴဖစ္ေစရဘူး၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက တကယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လိုလားတဲ့ လူေတၾပၝ။

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ လက္မႀတ္ထိုး ဴပည္သူႛ ဆႎၬခံ ယူေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းရာမႀာ မိမိတိုႛ အခက္အခဲအမဵိႂးမဵိႂး မဴပည့္စံုမႁမဵိႂးစံုကို ရင္ဆိုင္႓ပီး ဴမန္မာတဴပည္လံုးအႎႀံႛ လိုက္႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း ဒီကေနႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္အထိ လက္မႀတ္ေပၝင္း ၂၇၀,၀၀၀ ရ႓ပီလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုဂဵင္မီကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔