႟ုရႀားမႀ ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္ ၂၀ စစ္အစိုးရ ဝယ္မည္

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၅၇၀ ဖုိး ကုန္ကဵမဲ့ ႟ုရႀားႎုိင္ငံလုပ္ MIG-၂၉ အမဵိႂအစား တုိက္ေလယာဥ္ အစီး ၂၀ ဝယ္ယူေရး သေဘာတူ စာခဵႂပ္ကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္က ခဵႂပ္ဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ႟ုရႀား လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၯဏီ Rosoboronexport ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကိုးကား႓ပီး ေမာ္စကုိ႓မိႂႚက လာတဲ့ သတင္းတရပ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2009-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
႟ုရႀားႎိုင္ငံလုပ္ MIG-29 ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္တစင္းကို ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္က ႟ုိက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
႟ုရႀားႎိုင္ငံလုပ္ MIG-29 ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္တစင္းကို ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္က ႟ုိက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံထုတ္ တုိက္ေလယာဥ္ေတၾ ဝယ္ယူအသံုးဴပႂရာမႀာ တ႟ုတ္ေလယာဥ္ေတၾဟာ အပဵက္လၾယ္႓ပီး အသက္ဆံုး႟ႁံးမႁ မဵားဴပားလာတဲ့အတၾက္ တ႟ုတ္ထက္ ေခတ္မီတဲ့ MIG အမဵိႂးအစား ႟ုရႀားေလယာဥ္ေတၾ ခုလုိ အလံုးအရင္းနဲႛ ဝယ္ယူတပ္ဆင္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာ့စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေဌးေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီ MIG ေလယာဥ္ေတၾကို သူတိုႛ ဒီ ၂၀၀၃ ၊ ၂၀၀၄ တုန္းကလည္း သူတိုႛ one squadron ေပၝ့ေနာ္၊ ေလယာဥ္အုပ္ တအုပ္ သူတိုႛ ဝယ္ခဲ့ဘူးတယ္ေလ။ ဒီ ထိုင္းႎိုင္ငံက ဝယ္ယူထားတဲ့ F-16 တိုက္ေလယာဥ္ပဵံေတၾကို ဳကားဴဖတ္ ဟန္ႛတားႎိုင္ဖိုႛ သူတိုႛ ရည္႟ၾယ္႓ပီးေတာ့ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ အေနအထား ေတၾႚရတာ ရႀိတယ္။ အဲ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ သူက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံကလည္းပဲ အလားတူေပၝ့၊ F-7 အမဵိႂးအစားေရာ၊ A-5 အမဵိႂးအစားေတၾေရာ၊ သူတိုႛ ဝယ္ခဲ့တာလည္း ရႀိတယ္ေလ။”

“ဒၝေပမဲ့၊ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံက ဝယ္တဲ့ တိုက္ေလယာဥ္ပဵံေတၾက ေခတ္မမီေတာ့တဲ့အဴပင္ မဳကာခဏလည္း ပဵက္ကဵ႓ပီးေတာ့ ေလယာဥ္မႀႃးေတၾ ဆံုး႟ံႁးမႁေတၾ မဵားတာေဳကာင့္ အခု ေနာက္ထပ္ ႟ုရႀားကေန႓ပီးေတာ့ ဒီ ေခတ္မီ MIG-29 ေလယာဥ္ပဵံေတၾကို ေနာက္ထပ္ ထပ္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ ဝယ္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ေတာ့ ယူဆပၝတယ္။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ စစ္အစုိးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ ပိတ္ဆုိႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူခံထားရေပမဲ့လည္း အိမ္နီးခဵင္း တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယနဲႛ ႟ုရႀားႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ပံုမႀန္ လက္နက္ ေရာင္းခဵေပးေနတယ္လုိႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက ေထာက္ဴပေနဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္အတၾင္း ႟ုရႀားႎုိင္ငံလုပ္ MIG-၂၉ တုိက္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း ဝယ္ယူခဲ့ပၝတယ္။ အခုတ႒ကိမ္ ဝယ္ယူမႁဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း အယ္လ္ဂဵီးရီးယားႎုိင္ငံက ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္း အမဵားဆုံး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ခုလုိ စစ္ေလယာဥ္ေတၾ တုိးခဵဲႛဝယ္ယူေနတာဟာ တပ္မေတာ္ကုိ ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ ဴပည္ပႎုိင္ငံေတၾရဲ့ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾကုိ စုိးရိမ္စိတ္ ပုိမဵားလာတာေဳကာင့္လုိႛ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေဌးေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေဌးေအာင္။  ။ “၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ေနာက္ပိုင္းက စ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုေပၝ့ေနာ္၊ ေခတ္မီ႓ပီးေတာ့ စၾမ္းရည္ထက္ဴမက္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဴဖစ္ေအာင္ဆို႓ပီး သူတိုႛ တိုးခဵဲႚ တည္ေဆာက္ေနတာ ရႀိတယ္ေလ။ အဲလို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမႀာ သူတိုႛက ရတဲ့ႎိုင္ငံေတၾက ေန႓ပီး ေခတ္မီ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ ဝယ္ယူသလို နည္းပညာေတၾလည္း ဝယ္ယူ႓ပီးေတာ့ တပ္ဆင္ေနတာ ရႀိတယ္။ အဲဒၝမဵိႂးမႀာ ထုိင္းႎိုင္ငံအပၝအဝင္ေပၝ့ေလ၊ ဒီ အေမရိကန္တိုႛရဲ့ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁလည္း သူတိုႛက ရႀိတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾက စိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့ အေနအထားေတၾလည္း ရႀိတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္၊ ဒီထိုင္းႎိုင္ငံက အခုေနာက္ဆံုး တပ္ဆင္ထားတဲ့ F-16 တိုႛ၊ F-18 တိုႛ ဂဵက္တိုက္ေလယာဥ္ပဵံေတၾကို သူတိုႛက ဳကားဴဖတ္ဟန္ႛတားႎိုင္ေအာင္ ဆို႓ပီးေတာ့၊ ဒီ MIG-29 အမဵိႂးအစားကို သူတိုႛ ဝယ္ယူခဲ့တာေပၝ့။”

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေခတ္မီ F-၁၆ အမဵိႂးအစား တုိက္ေလယာဥ္ေတၾကုိသာ ဝယ္ယူ သံုးစၾဲလုိေပမဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိႛခံထားရမႁေဳကာင့္ ဝယ္ယူသံုးစၾဲႎုိင္ဴခင္း မရႀိဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔