အစိုးရပခံုးေပၞမႀ ဝန္ထုပ္ေပၝ့ေအာင္ ေလာင္စာဆီေဈးတိုးဴမၟင့္ဴခင္းဴဖစ္

2007-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

naypyidaw_mass_200px.jpg
ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ေလာင္စာဆီ တင္သၾင္းရန္ တိုင္းဴပည္ဝင္ေငၾကို မသံုးစၾဲလိုေသာ္လည္း စစ္အစိုးရသည္ ေနဴပည္ေတာ္႓မိႂႚသစ္ (ပံု)ကို တည္ေဆာက္ရာတၾင္ ေဒၞလာ သန္း ၄၀၀ခန္ႛ သံုးစၾဲခဲ့သည့္အဴပင္ ေမ႓မိႂႚအနီးတၾင္ ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး တည္ေဆာက္ရာမႀာလည္း အေဴမာက္အဴမား သံုးစၾဲေနေဳကာင္း စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးစိန္ေဌးက ေဝဖန္ ေထာက္ဴပထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဓာတ္ဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ တုိးဴမၟင့္ရတာဟာ အစုိးရအေပၞမႀာ ကဵေရာက္ေနတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ သက္သာေအာင္ ဴပႂလုပ္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စစ္အစိုးရ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ တုိးဴမၟင့္ရတာဟာ အစုိးရေပၞမႀာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ပိေနတာကုိ သက္သာေစဖုိႛအတၾက္ စားသုံးသူေတၾကုိ မ႖ခံခုိင္းတာပဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စၾမ္းအင္စီမံကိန္းဌာန အေထၾေထၾ ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးစုိးဴမင့္က ေဒသဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပဲၾတရပ္မႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အေရႀႚေတာင္အာရႀေလ့လာေရး (Institute of Southeast Asia Study) အဖဲၾၾၾၾၾႚက ကဵင္းပတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပဲၾမႀာ အဲဒီလို ေဴပာဆုိခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾဟာ ေပၝက္ေစဵးထက္ နိမ့္ေနတဲ့အတၾက္ အစုိးရအေပၞမႀာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးဴဖစ္တာေဳကာင့္၊ ေစဵးႎႁန္း တုိးဴမင့္ဴခင္းအားဴဖင့္ ဒီဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ သက္သာေအာင္ ဴပႂလုပ္တာဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ အခုလုိ ေစဵးႎႁန္းတုိးဴမၟင့္တာေတာင္မႀ၊ ေပၝက္ေစဵးထက္ သက္သာေနပၝေသးတယ္လုိႛ ဦးစုိးဴမင့္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း တုိးဴမၟင့္ရတာဟာ အစုိးရေပၞကဵေရာက္ေနတဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ သက္သာေအာင္လုပ္တာလုိႛ အေဳကာင္းဴပတာဟာ လက္ခံႎုိင္စရာ မရႀိဘူးလုိႛ အဖဲၾႚက စီးပၾားေရးပညာရႀင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးစိန္ေဌးကေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရနံနဲႛ သဘာ၀ ဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းဟာ ဴပည္သူပုိင္ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဴပည္တၾင္းတူးေဖာ္လုိႛရတဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႚနဲႛ ေရနံကုိ ဴပည္တၾင္းမႀာ အမဵားဴပည္သူအတၾက္ အသုံးမဴပႂပဲ ဴပည္ပကုိေရာင္း႓ပီး အခုုလို အေဳကာင္းဴပတာဟာ မဴဖစ္သင့္ဘူးလုိႛ ဦးစိန္ေဌးက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးစိန္ေဌး။ ။ မႎႀစ္က ၂၀၀၆ခုႎႀစ္က သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ေရာင္းတာသည္ ေဒၞလာသန္းေပၝင္း ၂,၆၀၀ ရပၝတယ္၊ အခု က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဴပန္သၾင္းခဲ့တဲ့ ေလာင္စာဆီဖိုးေလးက ေဒၞလာ ၄၀၀ေလာက္ပဲ ရႀိတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛ ၆ဆခၾဲေလာက္ ရပၝလဵက္ကနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူအတၾက္ ဒီ ၆ဆခၾဲရဲ့ တပံုကိုေတာင္မႀ မသံုးႎိုင္ဘူး၊ မသံုးခဵင္ဘူးဆိုတာ လူဳကားလိုႛမႀ မေကာင္းပၝဘူး။ လံုးဝ လက္ခံႎိုင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိပၝဘူး။

ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္ေနရာေတၾမႀာ သံုးသလဲဆိုရင္ တိုင္းဴပည္ဝင္ေငၾရဲ့ ၂ ရာခိုင္ႎႁန္းကို ပဵဥ္းမနား ေနဴပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္တဲ့အတၾက္ ကုန္သၾားပၝတယ္၊ အဲဒီ ၂ရာခိုင္ႎႁန္းဟာ အဳကမ္းဖဵဥ္း က႗န္ေတာ္ တၾက္တာဟာဆိုလိုႛရႀိရင္ ေဒၞလာ သန္း ၄၀၀ေလာက္ ကုန္ပၝတယ္ခင္ဗဵ၊ ေနာက္တခၝ ဒုတိယ ရတနာပံု ေနဴပည္ေတာ္႒ကီး တည္ေနပၝတယ္၊ အဲဒီမႀာ စက္႟ံုေတၾ ေဆာက္ေနပၝတယ္၊ အဲဒီမႀာ ကုန္ကဵစရိတ္ေတၾကို သၾား႓ပီးေတာ့မႀ ရတဲ့ဟာကို သံုးေနေတာ့ ဴပည္သူႛကို ဝန္မထမ္းႎိုင္ဘူးေဴပာတာကေတာ့ လံုးဝ လက္မခံႎိုင္ဘူး။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ ကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾ ဆက္တုိက္ ဴဖစ္ေပၞေန႓ပီး ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾ အပၝအဝင္ လူ ၇၀နီးပၝး အဖမ္းခံထားရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔