စစ္သား ေရာင္းရန္ရႀိသည္

2007-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

armed_forces__200px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛက လက္နက္မဵား အသင့္ဴပင္ေနေသာ စစ္သားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္တပ္ကို တိုးခဵဲႚေနဴခင္း၊ တပ္ေဴပးမဵားဴပားလာဴခင္းႎႀင့္ လူမဵား စစ္တပ္ထဲ ဝင္လိုစိတ္မရႀိဴခင္း တိုႛေဳကာင့္ ကေလးသူငယ္မဵားကို အဓမၳ စစ္သား စုေဆာင္းေနေဳကာင္း လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ တပ္သားအင္အားမလံုေလာက္လိုႛ အသက္ ၁၀ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ကေလးေတၾကို တပ္သားသစ္အဴဖစ္ အဓမၳစုေဆာင္းေနတယ္လိုႛ အေမရိကန္ အေဴခစိုက္ Human Rights Watch လိုႛေခၞတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚ႒ကီးက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္ ဒီေနႛ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒီလို စုေဆာင္းရတာဟာ စစ္တပ္ကို ဆက္လက္တိုးခဵဲႚေနတာ၊ တပ္ေဴပးေတၾမဵားေနတာ၊ လူေတၾ စစ္ထဲဝင္လိုစိတ္ မရႀိတာေတၾေဳကာင့္ စစ္သားေတၾ လိုေနတဲ့အတၾက္ ကေလးေတၾကို ပစ္မႀတ္ထား စုေဆာင္းေနတာလိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။ စစ္သားသစ္ စုေဆာင္းေပးတဲ့ အရပ္သားပၾဲစားေတၾဟာ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းေပးခေငၾနဲႛ တဴခားမက္လံုးေတၾလည္း ရရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

နယူးေယာက္အေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚက Ms. Jo Becker ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ ကေလးေတၾကို ေထာင္နဲႛခဵီဴပီး စစ္သားအဴဖစ္ ဆက္လက္ စုေဆာင္းေနတာ က႗န္မတိုႛ ေတၾႚရႀိရပၝတယ္။ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းသူေတၾဟာ အသက္ဆယ္ႎႀစ္သားေလာက္ထိ ငယ္႟ၾယ္တဲ့ ကေလးေတၾကို လမ္းေတၾေပၞကေန အတင္းဆၾဲေခၞလာဴပီး စစ္သင္တန္းေတၾဆီ အဓမၳပိုႛတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ သူဆက္ေဴပာတာက က႗န္မတိုႛဆီမႀာ ဴမန္မာ-ထိုင္း-တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံေတၾထဲ ႎႀစ္လသံုးလေလာက္ သုေတသနသၾားလုပ္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾရႀိပၝတယ္။ တပ္ထဲမႀာရႀိတဲ့ ကေလးေတၾနဲႛ တပ္ထဲက ထၾက္လာတဲ့ ကေလးေတၾကိုလည္း ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္တပ္ကေရာ တဴခား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတၾကေရာ ရႀိတဲ့ကေလးစစ္သားနဲႛ တပ္ထဲေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးေတၾကို ေမးခဲ့တာပၝ။ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရႀိသူေတၾေရာ၊ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးအဖၾဲႚဝင္ေတၾကိုေရာ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾကိုေရာ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾကိုေရာ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္း စံုစမ္းခဲ့ပၝတယ္လိုႛ Ms. Jo Becker က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလိုေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဲ့တဲ့ အခဵက္ေတၾေပၞ အေဴခခံဴပီး စာမဵက္ႎႀာ တရာ သံုးဆယ့္ငၝးမဵက္ႎႀာပၝတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ဴပန္တာပၝ။ စစ္သားအဴဖစ္ ေရာင္းရန္ရႀိသည္-ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္သားသစ္စုေဆာင္းဴခင္းႎႀင့္ ကေလးစစ္သား အသံုးဴပႂဴခင္းလိုႛ ေခၝင္းစဥ္ေပးထားပၝတယ္။

တဴခားလက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾမႀာလည္း ကေလးစစ္သားရႀိေပမဲ့ ဦးေရနည္းနည္းပဲရႀိတယ္လိ္ုႛ ဆိုပၝတယ္။ ကေလးတေယာက္က သူ၁၁ႎႀစ္သားအ႟ၾယ္ အရပ္ ေလးေပ သံုးလက္မနဲႛ ကိုယ္အေလးခဵိန္ ေပၝင္ ၇၀ေတာင္ မရႀိေသးတဲ့ အခဵိန္မႀာ စစ္ထဲ အဓမၳဝင္ခဲ့ရတယ္လိုႛ လူႛ အခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚကို ေဴပာပၝတယ္။ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းသူေတၾဟာ ကေလးေတၾကို ရထားေပၞမႀာ၊ ဘတ္စ္ကားမႀတ္တိုင္ေတၾမႀာ၊ ေစဵးနဲႛ တဴခား လူသၾားလူလာ မဵားတဲ့ေနရာေတၾကေန အဓမၳသိမ္းသၾင္းေခၞလာဴပီး တပ္ထဲမဝင္ရင္္ ဖမ္းမယ္လိုႛ ဴခိမ္းေဴခာက္တတ္ပၝတယ္။

စစ္သားတေယာက္ အေနနဲႛ အနည္းဆံုးရႀိရမဲ့ အသက္ေအာက္မႀာရႀိဴပီး ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရာ စံႎႁန္းေတၾနဲႛ မကိုက္ညီပဲ ဒီလို စုေဆာင္းတာလိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾဟာ ကေလးေတၾကို ဒီလို ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း စစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းေနတာကို လက္သင့္ခံဴပီး ဒီလိုအဴပစ္ကဵႃးလၾန္သူေတၾကို အေရးယူဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ေနတယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚက Ms. Jo Becker က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔