လူေမႀာင္ခိုကုန္ကူးမႁ စၾပ္စၾဲခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴငင္းဆို

2006-06-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ လူေမႀာင္ခိုကူး ေရာင္းဝယ္တာကို ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ကဵႃးလၾန္တဲ့ ကမႝာ့ႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ အပၝအဝင္ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန အစီရင္ခံစာတေစာင္က ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာပၝ ေဖာ္ဴပခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဇၾန္လ ၂၀ရက္ေနႛက ဴငင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစရာမႀာ သံုးဖိုႛနဲႛ လိင္မႁကိစၤေတၾမႀာ အသံုးခဵဖိုႛ လူကုန္ကူး အဝယ္အေရာင္း အေပးအယူ လုပ္ရာမႀာ တိုက္႟ိုက္ပၝဝင္ေနတယ္လိုႛ အခုလမႀာ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနကထုတ္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ မႀားယၾင္းတဲ့ စီးပၾားေရး စီမံခန္ႛခၾဲမႁ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာကို မူဝၝဒလို ထား႓ပီး လုပ္ကိုင္ေနတာေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ ဴပႍနာရဲ့ ေနာက္ကၾယ္က အေရးပၝတဲ့ အေဳကာင္းရင္းေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ ဒီအစီရင္ခံစာကဆိုပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာပၝ စၾပ္စၾဲခဵက္ကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဇၾန္လ ၂၀ရက္ေနႛမႀာ ဴငင္းဆိုလိုက္႓ပီး စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ လူေမႀာင္ခို ကုန္ကူးတာကို တိုက္ဖဵက္ေနတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန အစီရင္ခံစာဟာ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ လူကုန္ကူးတာကို တိုက္ဖဵက္တာမရႀိတဲ့၊ အနည္းဆံုး အေဴခခံေလာက္ေတာင္ မလိုက္နာတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ ထပ္႓ပီး ထည့္သၾင္းထားတာေတၾႛရေဳကာင္း၊ ဴမန္မာအစိုးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတၾကို မသိကိဵႂးက႗ံဴပႂ႓ပီး အဆိုးဴမင္နဲႛ ေရးသား လုပ္ေဆာင္ေနတာေတၾကို ဂ႟ုမစိုက္ပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ လူေမႀာင္ခိုကူးတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို တိုက္ဖဵက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္ အစိုးရ မီဒီယာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေတၾဟာ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္၊ တ႟ုတ္၊ မေလးရႀား၊ ထိုင္းႎိုင္ငံေတၾဘက္ကို လိင္ကုန္ကူးလုပ္ငန္း၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းနဲႛ အတင္းအဓမၳေစခိုင္းတဲ့ လုပ္ငန္းခၾင္ေတၾအတၾက္ လူကုန္ကူးခံေနဳကရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအစိီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ လာအိုတိုႛနဲႛ အတူ အဆင့္ ၃ လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ အဆိုးဝၝးဆံုး ခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ စာရင္းမႀာ ယႀဥ္တၾဲေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီစာရင္းပၝ ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ အစီရင္ခံစာထၾက္႓ပီး ရက္ေပၝင္း ၉၀ အတၾင္း အေရးယူ ဴပႂဴပင္ လုပ္ေဆာင္တာေတၾ မရႀိခဲ့ရင္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံက စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ႎုိင္ငံေရးအရ အေရးယူတာေတၾကို ခံရႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔