ဴပန္လၾတ္လာသူမဵား ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္

2007-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_shwedagon_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ဘုရားတက္၍ ဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အာဏာပိုင္ေတၾ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္သူေတၾ၊ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူေတၾထဲက တခဵိႂႚကို ဇူလိုင္ ၂ရက္ မေနႛညက ဴပန္လၿတ္လိုက္ပၝတယ္။

ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္သူ ၅ဦးပၝ။ ဴပန္လၾတ္လာသူေတၾဟာ ေမႀာ္ဘီ တပ္ရင္း (၃)မႀာ ထိန္းသိမ္းထားရာကေန ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိမ္႒ကီးေစဵးဆႎၬဴပပၾဲမႀာပၝဝင္သူ ဦးဴမင့္ေ႟ၿက ေဴပာဴပပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾ အေနနဲႛ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေနတဲ့၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎို္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူေတၾထဲက ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီးဴဖစ္ေပမဲ့ မလၾတ္ေသးသုူ အမဵားအဴပား ကဵန္ရႀိေနေသးတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။။

မလၾတ္ေသးသူူေတၾကေတာ့ သကႆန္းက႗န္း စံဴပေစဵး ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူ ကိုထင္ေကဵာ္၊ ကိုသိန္းေအာင္ဴမင့္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူ ကို႓ဖိႂးေဝလင္း၊ ကိုဴမင့္ေကဵာ္ဦး၊ ေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္း၊ ကိုေမာင္ဆန္း၊ ကိုသန္ႛဇင္မဵိႂး၊ ကိုဝင္းဴမင့္၊ ကိုေအးႎို္င္နဲႛ ကိုေအးလၾင္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ သူတိုႛ အားလံုးကို ေမႀာ္ဘီ တပ္ရင္း(၃)မႀာ ထားရႀိတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း မေနႛက ဴပန္လၿတ္လာသူေတၾ အပၝအဝင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ဘုရားတက္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾဟာ ဇူလိုင္ ၃ရက္ ဒီကေနႛ အဂႆၝေနႛမႀာ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားကို တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက RFAကို ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဘုရားတက္တဲ့အခၝမႀာ ဘုရားရဲေတၾ၊ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖၾဲႚေတၾစတဲ့ အာဏာပိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက သူတိုႛကို ရႀာေဖၾတဲ့အေဳကာင္း၊ ဓာတ္ပံုေတၾ၊ ဗီဒီယိုေတၾ အစအဆံုး ႟ိုက္ဳကတဲ့အေဳကာင္း ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက ေဴပာပၝတယ္။ ေ႟ၿတိဂံုေစတီ အဂႆၝေဒၝင့္ကို အဂႆၝေနႛတိုင္း ဘုရားအာဏာပိုင္ေတၾက ပိတ္ခဲ့တာ တႎႀစ္ေကဵာ္႓ပီလိုႛလည္း သူက ဆိုပၝတယ္။

အလားတူ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက မစုစုေႎၾး ဦးေဆာင္တဲ့ အဖၾဲႚက ဆူးေလဘုရားမႀာ သၾားေရာက္ ဆုေတာင္းမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေအာင္လံ႓မိႂႚက NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ သံဃာ အပၝး၈၀ေကဵာ္ကို ဆၾမ္းေလာင္း႓ပီး အလႀႃဒၝနဴပႂခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔