တိုင္းမႀႃးခဵင္း နယ္ေဴမလုရင္း ဆန္ကားမဵားကို တားဆီးထားသည္ဆိုဴခင္း

2007-09-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rice_warehouse_200px.jpg
ဆန္ဂိုေထာင္တခုတၾင္ အလုပ္သမားမဵား အလုပ္လုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ အတားဆီးခံထားရေသာ ဆန္ကားမဵားမႀာ သယ္ယူစရိတ္အဴပင္ အတင္အခဵ အလုပ္သမားခမဵားပၝ ဆံုး႟ံႁးရမည့္ အေဴခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရႀမ္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမႀာ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရာင္းခဵဖိုႛ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ဆန္ကား အစီး၄၀ေကဵာ္ကို မႎၩေလးတုိင္း ေကဵာက္ဆည္႓မိႂႚနယ္ ဘုရားငၝးဆူဂိတ္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက တားဴမစ္ထားလိုက္တာေဳကာင့္ ဆန္ကုန္သည္႒ကီးေတၾ အဆုံးအ႟ႁံး႒ကီးမားစၾာ ရင္ဆိုင္ေနရေဳကာင္း RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္ ။

ဒီဆန္ကားေတၾဟာ ရန္ကုန္ ၊ မႎၩေလးေဒသက လာဳကတာဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ဆန္ကားေတၾ စတင္အတားဆီးခံခဲ့ရတာဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေနႛကတည္းက ဴဖစ္တယ္လိုႛ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္သည္အသိုင္းအဝုိင္းကေရာ ၊ မႎၩေလးဆန္ကုန္သည္ေတၾကပၝ RFAကို ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္ ။

ဒီဆန္ကားေတၾကို ၁၀ရက္နီးပၝးဳကာ အခုလို တားဴမစ္ထားတာဟာ မႎၩေလးတိုင္း စစ္ေဒသတိုင္းမႀႃးနဲႛ အေရႀႚေဴမာက္တိုင္း စစ္ေဒသတိုင္းမႀႃးတုႛိဳကား သူႛနယ္ေဴမ-ကုိယ့္နယ္ေဴမတၾင္းက လုပ္ပိုင္ခၾင့္ေတၾ အဴငင္းပၾားရာက ဴဖစ္လာရတာလိုႛ ဆန္ကုန္သည္အသိုင္းအဝုိင္းက RFAကို ရႀင္းဴပပၝတယ္ ။ ဒီအေဳကာင္းကုိေတာ့ RFAက သီးဴခား အတည္မဴပႂႎိုင္ေသးပၝဘူး။

ဴပည္တၾင္းမႀာ တရားဝင္ေရာင္းကုန္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ဆန္ေတၾကို ၊ ဆန္ရႀားပၝးတဲ့ေဒသေတၾဖက္ တင္ပိုႛေရာင္းခဵမယ္ဆိုရင္ ဆန္ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းရဲ့ ခၾင့္ဴပႂမိန္ႛယူရသလို ၊ စည္ပင္သာယာေရး ကုန္ေစဵးႎႁန္း ႒ကီးဳကပ္ထိန္းသိမ္းမႁေကာ္မတီရဲ့ ခၾင့္ဴပႂမိန္ႛလည္း ယူရပၝတယ္ ။ အခု အတားဴမစ္ခံေနရတဲ့ ဆန္ကားေတၾဟာ အဲဒီလို စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ အဴပည့္အစုံရႀိဳကတယ္လိုႛ ဆန္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္ ။

ဒီလိုတရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ဳကားက ဆန္ကားေတၾ အခုလို အတားဴမစ္ခံေနရတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဆန္ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းဥကၠႉ ဦးေအာင္သန္းဦးကို သၾားေရာက္ အကူညီေတာင္း ေဴပာဆိုဳကေပမဲ့ သူႛအေနနဲႛ ဘာမႀမတတ္ႎိုင္ေဳကာင္းသာ ဴပန္ေဴဖခဲ့တယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ပၾဲ႟ုံ ဆန္ကုန္သည္တဦးက RFAကို ေဴပာဆိုပၝတယ္ ။

ဒီကိစၤေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီးေမးဴမန္းဖိုႛ ဆန္ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းဥကၠႉ ဦးေအာင္သန္းဦးကို RFAက အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမယ့္ အဆက္သၾယ္မရခဲ့ပၝဘူး ။

ရႀမ္းဴပည္နယ္ထဲ ဆန္ေရာင္းဖိုႛသၾားတဲ့ကိစၤ ၊ လမ္းခုလတ္မႀာ အခုလို ရက္အေတာ္ဳကာ အတားဴမစ္ခံေနရတာေဳကာင့္ ဆန္ကား၃စီး ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလးဖက္ လႀည့္ဴပန္တာမဵႂိး ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္ ။ ဒီလိုလႀည့္ဴပန္တဲ့ကားတစီးအဖိုႛေတာ့ သယ္ယူပိုႛေဆာင္စရိတ္ ၁၀ သိန္းေကဵာ္ အဆုံး႟ႁံးခံရတယ္လိုႛလည္း ဆန္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္ ။

ဆန္ကားအမဵားစုကေတာ့ အဆုံး႟ႁံးေတၾ ႒ကီးမားတာေဳကာင့္ ခုခဵိန္ထိ လႀည့္မဴပန္ႎိုင္ေသးပဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ အသၾားအဴပန္ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ခ သိန္း၂၀ဝန္းကဵင္ ဆုံး႟ႁံးမႀာ ဴဖစ္သလို ၊ အတင္အခဵ အလုပ္သမားခေတၾလည္း အ႟ႁံးခံရ႓ပီး ၊ မူလေနရာကို ဴပန္သယ္္လာတဲ့အခၝ ဆန္ေစဵးႎႁန္း အေဴပာင္းအလဲေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ရမႀမိုႛ အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာမႀာပဲ အေဴခအေနေကာင္းလာဖုိႛကို ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကတယ္လုိႛ ဆန္ကုန္သည္ေတၾက RFAကို ေဴပာဴပဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔