လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵား ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ခံရ

2007-04-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

attack_victim2_200px.jpg
ဝိုင္းဝန္း ႟ိုက္ႎႀက္ခံရသူမဵား၏ ေကဵာဴပင္တၾင္ ေလာက္ေလးဒဏ္ရာႎႀင့္ အ႟ိုက္ခံထားရေသာ ဒဏ္ရာမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရ႓ပီး ဦးေခၝင္း ဒဏ္ရာေဳကာင့္ သတိလစ္ ေမ့ေမဵာေနခဲ့ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဟသႆာတ ႓မိႂႚနယ္၊ အုတ္ပုံေကဵး႟ၾာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းအနီးမႀာ ဧ႓ပီလ ၁၈ရက္ေနႛက လူအုပ္နဲႛ ဝုိင္းဝန္း႟ုိက္ႎႀက္တာကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ကုိဴမင့္လိႁင္နဲႛ ကုိေမာင္ေမာင္ေလးတုိႛကုိ ရန္ကုန္ ေဆး႟ုံးပုိႛ႓ပီး ေဆးကုသမႁခံယူ ေနရေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

လူအုပ္နဲႛ ဝုိင္းဝန္း ႟ုိက္ႎႀက္တာကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ တလုပ္ေထာ္႟ၾာသား ကုိဴမင့္လိႁင္နဲႛ ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ကုိေမာင္ေမာင္ေလးတုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ကုိ ရန္ကုန္ လသာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္းရႀိ ဦးေႎႀာက္နဲႛ အာ႟ုံေဳကာ ေဆး႟ုံ႒ကီးမႀာ တင္႓ပီး ေဆးကုသမႁ ခံယူေနရတယ္လုိႛ ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ HRDB လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ တဦးကေဴပာပၝတယ္။

ဧ႓ပီ ၁၉ရက္ေနႛမနက္ပုိင္းက လသာ႓မိႂႚနယ္ သတင္းတပ္ဖဲၾႚက တာဝန္ခံ ကုိစုိးႎုိင္ ေဆး႟ုံကုိ လာေရာက္႓ပီး၊ ဒဏ္ရာရသူ ကုိဴမင့္လိႁင္နဲႛ ကုိေမာင္ေမာင္ေလးကုိ ဳကည့္႟ႁခဲ့သလုိ၊ ဒဏ္ရာရသူေတၾကုိ လုိက္ပၝပုိႛေဆာင္တဲ့ အုတ္ပုံ႟ၾာသားတခဵိႂႚကုိလည္း စစ္ေဆး ေမးဴမန္းတာေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လသာ႓မိႂႚနယ္ ရဲတပ္ဖဲၾႚက စခန္းမႀႃး ဦးေအာင္ဳကည္သိန္းလည္း လာေရာက္ဳကည့္႟ႁ စစ္ေဆးခဲ့တယ္လုိႛ HRDB လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူကေဴပာပၝတယ္။

ဒဏ္ရာရသူ ကုိဴမင့္လႁိင္နဲႛ ကုိေမာင္ေမာင္ေလးတုိႛရဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ညက လူနာေစာင့္ခဲ့တဲ့ HRDB လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူတဦးက ခုလုိရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

လူနာႎႀစ္ေယာက္စလံုးမႀာ ေလာက္ေလးမႀန္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာ၊ အ႟ိုက္ႎႀက္ခံထားရတဲ့ ဒဏ္ရာေတၾ ထင္ထင္ရႀားရႀား ေတၾႚရ႓ပီး ကိုဴမင့္လိႁင္ရဲ့ ငယ္ထိပ္မႀာ ေတာ္ေတာ္ ဒဏ္ရာနက္လိုႛ ၇ခဵက္ ခဵႂပ္ရေဳကာင္း၊ တခဵိန္လံုး ေဆးသၾင္းထားရ႓ပီး မနက္ ၄နာရီေလာက္မႀာ သတိဴပန္လည္လာေဳကာင္း အဲဒီလူက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဧ႓ပီ ၁၉ရက္ ဒီကေနႛညေနပုိင္းအထိ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္နဲႛ တလုပ္ေထာ္ ရဲစခန္းေတၾကေန ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဘာမႀမသိရႀိရေသးေဳကာင္းနဲႛ ဒီကိစၤကုိ အမႁဖၾင့္႓ပီး ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ ဥပေဒပညာရႀင္ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ စကားေဴပာေနတယ္လုိႛ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးဴမင့္ေအးကေဴပာပၝတယ္။

အခုအခဵိန္အထိ ဝုိင္းဝန္႟ုိက္ႎႀက္သူေတၾဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝၝေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ရဲတပ္ဖဲၾႚေတၾက စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္တာေတၾ၊ ေခၞယူစစ္ေဆးတာေတၾ မရႀိေသးဘူးလုိႛ အုတ္ပုံနဲႛ တလုပ္ေထာ္႟ၾာသားေတၾ ကေဴပာဆုိပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္သက္ေသတခဵိႂႚရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္အရ၊ အခင္းဴဖစ္ပၾားရာေနရာမႀာ အရပ္ဝတ္ရဲေတၾ ရႀိေနခဲ့သလုိ၊ ဟသႆာတ ႒ကံ့ခုိင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးႌၾန္ဦးက ဆက္သၾယ္ေရး စကားေဴပာစက္ကုိင္႓ပီး ဦးေဆာင္တုိက္ခုိက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းအရာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ စုံစမ္းေမးဴမန္းႎုိင္ဖိုႛ ႓မိႂႚနယ္ မယက႟ုံး၊ မယက အတၾင္းေရးမႀႃး႟ုံး၊ တလုပ္ေထာ္ရဲစခန္းစတဲ့ ေဒသအာဏာပိုင္ေတၾ ကုိ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ တယ္လီဖုန္းကုိင္မဲ့သူမရႀိ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဴပန္လည္ေဴဖဳကားဖိုႛ လူလၿတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေပမဲ့လည္း တလုပ္ေထာ္ရဲစခန္းကေတာ့ ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အခုလိုေနာက္ဆုံေဴခအေနေတၾကုိ သိရႀိႎုိင္ဖိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ဦးဴမင့္ေအးနဲႛ အုတ္ပုံ႟ၾာက မဵက္ဴမင္သက္ေသတခဵိႂႚ အပၝအဝင္ ဟသႆာတ ႓မိႂႚခံေတၾကုိ RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔