ဝိုင္းအ႟ိုက္ခံရသူမဵားကို ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခဵမႀတ္

2007-07-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

attack_victim2_200px.jpg
ဧ႓ပီလ ၁၈ရက္ေနႛက ဝိုင္းအ႟ိုက္ခံရသဴဖင့္ ဒဏ္ရာရရႀိထားေသာ ကိုဴမင့္လိႁင္ႎႀင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ေလး တိုႛကို ရန္ကုန္ ေဆး႟ံုသိုႛ ပိုႛစဥ္ ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ အ႟ိုက္ခံရမႁကို တိုင္ဳကား တရားစၾဲဆိုေသာ္လည္း ၎တိုႛသာ ရယက ဥကၠႉ စၾဲသည့္အမႁဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံရဴခင္း ဴဖစ္သည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵား (HRDP)အဖၾဲႚဝင္ ဦးဴမင့္လႁိင္နဲႛ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာသား (၅)ဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅-(ခ)၊ ၅၀၅- (ဂ) ရပ္႟ၾာေအးခဵမ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ပဵက္ဴပားေစဴခင္း၊ တဴခားလူေတၾကို ဆူပူလာေအာင္ လႁံႚေဆာ္တဲ့ ရည္႟ၾယ္လုပ္ကိုင္ဴခင္းစတဲ့ စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္တရား႟ံုးက ဦးဴမင့္လႁိင္ကို ၂မႁေပၝင္း ေထာင္ဒဏ္ ၈ႎႀစ္၊ ကဵန္ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာသား ၅ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၄ႎႀစ္စီ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္ ဒီကေနႛ အမိန္ႛခဵမႀတ္လိုက္တယ္လိုႛ RFAက စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္၊ ကညင္ငူေကဵး႟ၾာအုပ္စု အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာ ရယက ဥကၠႉ ဦးေအာင္သန္းက တရားလိုဴပႂကာ ကိုဴမင့္လႁိင္နဲႛ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာသား ဦးဴမစိန္၊ ဦးလႀရႀိန္၊ ဦးဴမင့္၊ ကိုဝင္း၊ ကိုေကဵာ္လၾင္တိုႛ ၆ဦးကို ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၅၀၅ (ဂ)နဲႛ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးမႀာ ေမလ ၂ရက္က စတင္တရားစၾဲဆိုခဲ့တဲ့အမႁကို ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက တရားသူ႒ကီး ဦးေအာင္မင္းထင္က ဒီကေနႛ အမိန္ႛခဵမႀတ္လိုက္တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး (HRDP)အဖၾဲႚရဲ့ ဥပေဒအကဵိႂးေဆာင္ေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းက RFAကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုဴမင့္လိႁင္တိုႛအေပၞ ရယက ဥကၠႉက စၾဲဆိုတဲ့အမႁကို တရား႟ံုးက တန္းလက္ခံ႓ပီး ဆင့္ေခၞ စစ္ေဆးေပမဲ့ ကိုဴမင့္လိႁင္တိုႛဘက္က စၾဲဆိုတဲ့အမႁကိုေတာ့ တရား႟ံုးနဲႛ ရဲနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ပိုႛေနတာေဳကာင့္ အခဵိန္ဳကာတဲ့အဴပင္ အဓိကကဵတဲ့ ရဲအရာရႀိႎႀစ္ဦးနဲႛ ဳကံ့ခိုင္ေရးအဖၾဲႚက အတၾင္းေရးမႀႃးတိုႛမပၝပဲ အမႁကို လက္ခံတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္လႁိင္နဲႛ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာသား (၅)ဦးကို ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္အမိန္ႛခဵမႀတ္မႁအတၾက္ အမႀန္တရားေပၞေပၝက္တဲ့အထိ ေရႀႚေနရဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္းက အခုလို ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

အမႁစီရင္တဲ့ အခု႟ံုးဟာ မူလ႟ံုးဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သူႛရဲ့ ဆင္ဴခင္တံုတရားနဲႛ စီရင္တာဴဖစ္႓ပီး အေပၞ႟ံုးေတၾ ရႀိေသးတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ အေပၞ႟ံုးေတၾ ကုန္တဲ့အထိ ေရဆံုးေရခမ္း အမႁမႀန္ေပၞေအာင္ တက္မဲ့အေဳကာင္း ဦးေအာင္သိန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဧ႓ပီလ ၁၈ရက္ေနႛမႀာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္၊ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာအနီးမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူေတၾကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ႒ကံႛခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္းဝင္ေတၾရဲ့ဝိုင္းဝန္း႟ိုက္ႎႀက္ဴခင္းခံခဲ့ရ႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ (၈)ႎႀစ္ အခုအမိန္ႛခဵခံရသူ(HRDP)အဖၾဲႚဝင္ ဦးဴမင့္လႁိင္နဲႛ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးႎႀစ္ဦး ဒဏ္ရာရရႀိကာ ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ ေဆးကုသခံခဲ့ရပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵားအဖၾဲႚကို ၂၀၀၂ခုႎႀစ္မႀာ စတင္ဖၾဲႚစည္းကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဴပဌာန္းခဵက္မဵားကို နားလည္သိရႀိရန္ ဴပည္သူမဵားအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတၾကို ေဆာင္႟ၾက္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔