ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကိစၤကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဴပန္လည္ ကိုင္တၾယ္မည္

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း ထပ္တိ္ုးလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္ လိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးက အထူးစိုးရိမ္မိတဲ့အေဳကာင္း ေမလ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။ အလားတူပဲ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အလႀည့္ကဵ ဥကၠႉကလည္း ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကိစၤကို ဴပန္လည္ ကိုင္တၾယ္သၾားမယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႛ ယခုႎႀစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းတၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႛ ယခုႎႀစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းတၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အ႒ကီးအကဵယ္ ေဝဖန္ေနခဵိန္မႀာပဲ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး Ms. Louise Arbour ကလည္း အထူးစိတ္ပဵက္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီလို လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခၾင့္နဲႛ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ေတၾ ဆက္႓ပီး ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္ေနတာဟာ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ခဵိႂးေဖာက္ေနတာပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ Ms. Arbour က ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာအစိုးရက ဒီလိုလုပ္လိုက္တာဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ မုန္တိုင္းေဘးေဳကာင့္ ဒုကၡခံစားေနရတဲ့အခဵိန္နဲႛ တခဵိန္တည္းဴဖစ္ေန႓ပီး ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ပို႓ပီးခဵႂပ္ခဵယ္ ကန္ႛသတ္တာေတၾေဳကာင့္ အဆတိုး မခံစားသင့္ဳကပၝဘူးလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦး ေမလ ၂၇ရက္ မေနႛက ဖမ္းဆီးခံရတာကိုလည္း ဳကားသိရတဲ့အတၾက္ အထူး စိုးရိမ္မိတဲ့အေဳကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။

အလားတူပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးခံရတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အလႀည့္ကဵ ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ ဴဗိတိန္သံအမတ္႒ကီး Mr. John Sawers ကလည္း အထူး စိတ္ပဵက္ရတယ္လိုႛ မေနႛညေနက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ အခုလုိေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဴဗိတိန္သံအမတ္႒ကီး။   ။ “ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႎုိင္ငံတကာနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬကို ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္တာဟာ အထူးစိတ္ပဵက္စရာ ကိစၤဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအခဵိန္ဟာ တကမႝာလံုးက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ဝိုင္းဝန္းကူညီအားေပးေနတဲ့အခဵိန္ပၝ။ ”

သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကိစၤကို ဴပန္လည္ ေဆၾးေႎၾးေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ရႀိပၝတယ္လိုႛလည္း မစၤတာေဆာ္ယားစ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛညေနက ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္က အဴပန္ နယူးေယာက္႓မိႂႚက ကုလသမဂၢ ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီးမၾန္းက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္ဴပႂလုပ္ရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးတဲ့ ကိစၤအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူသားခဵင္းစာနာေရးနဲႛ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာေတၾကို ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ပထမဦးဆံုး မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ၆ ႎႀစ္ဆက္တိုက္အဴဖစ္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္တိုးတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အလၾန္စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ ဘန္ကီးမၾန္းက စေဴပာပၝတယ္။ သူက ေဳကညာခဵက္ကို ဖတ္ရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴမန္ဴမန္ ဴပန္လၿတ္ေပးေလေလ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကို ပိုအခဵိန္ဴမန္ဴမန္ တည္ေဆာက္ႎုိင္ေလေလ ဴဖစ္မႀာပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ ၂ သန္းေကဵာ္ရဲ့ အသက္ဟာ အႎၩရာယ္မႀာ ကဵေရာက္ေနေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို သၾားရာမႀာ စည္းလံုးခဵစ္ဳကည္မႁနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾ မ႖ေဝဖိုႛဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒုကၡသည္ေတၾကို တကမႝာလံုးက သူတိုႛနဲႛ အတူရပ္တည္႓ပီး ကယ္ဆယ္ဖိုႛ အသင့္ရႀိေနတယ္ဆိုတာ ဴပဖိုႛဴဖဵစ္ေဳကာင္း ေဴပာဖိုႛပၝလိုႛ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာအာဏာပို္င္ေတၾနဲႛ မဳကာေသးခင္ရက္ေတၾက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ရာမႀာ အားတက္ခဲ့ရတဲ့အေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢနဲႛ ဴမန္မာအစိုးရအဳကား ေရေဳကာင္း၊ ကုန္းေဳကာင္းနဲႛ ေလေဳကာင္းေတၾကေန မုန္တိုင္းေဘးကဵခဲ့တဲ့ ေဒသေတၾကို အဴမန္ဆက္သၾယ္ဖိုႛ မဟာဗဵႃဟာ ဌာနေတၾ ဖၾင့္လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ သေဘာတူခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ေပးထားတဲ့ ကတိအတိုင္း အလဵင္ဴမန္နဲႛ အဴပည့္အ၀ အေကာင္ထည္ဖိုႛဟာ အဓိကေသာ့ခဵက္ပၝလိုႛေဴပာပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ တေယာက္အေနနဲႛ ဴမန္မာမုန္တိုင္း ေဘးကယ္ဆယ္ေရးေတၾကို ကုိယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ ပၝဝင္႓ပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဴုမန္မာႎုိင္ငံကို မဳကာခင္ဴပန္သၾား႓ပီး တိုးတက္မႁအေဴခေနကို ဳကည့္႟ႁသၾားမယ္လိုႛ ေဴုပာပၝတယ္။

မစၤတာ ဘန္ကီးမၾန္းက ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အသစ္ကဴပန္စဖိုႛ အခၾင့္အလန္းတခု ရပၝ႓ပီလိုႛ လည္း ေဴပာပၝတယ္။ အားလံုးအေနနဲႛ ဒီအထဲက ရလဒ္ေကာင္းေတၾေပၞလာဖိုႛ လုပ္ကိုင္သင့္ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သတင္းေထာက္ေတၾက ေမးရာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ေတၾႚစဥ္မႀာ ႎိုင္ငံေရးကိစၤ ေဴပာခၾင့္ရ ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးကိုယ္တိုင္ ဒီကိစၤကို စ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးမႀာ ကုလသမဂၢရႛဲ အခန္းကၸကို လိုသလို တိုးခဲဵႛ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိႛ သေဘာတူခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကိုလည္း ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အတၾက္ တာဝန္ဆက္ယူေစမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ ေတၾႚအ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတုိးတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သတင္းေထာက္တဦးကေမးရာမႀာေတာ့ မစၤတာဘန္ကီးမၾန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကိစၤဟာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးရဲ့ အေရး႒ကီးဆံုးနဲႛ အထူး အေရးအပၝဆံုး ကိစၤရပ္တခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္တေယာက္အေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အဴမန္လၿတ္ေပးဖိုႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီကေန တဆင့္ သူကိုယ္တိုင္ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသၾင္ေဴပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ ေသာ့ခဵက္ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီထၾန္းကားတဲ့ ႎိုင္ငံတႎုိင္ငံအဴဖစ္ ေပၞေပၝက္လာေရး သူႛအေနနဲႛ အစၾမ္းကုန္ ႎႀစ္ဴမႂပ္လုပ္ကိုင္သၾားဖိုႛ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆံုးဴဖတ္ထားတယ္လိုႛ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔