ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ေဳကညာခဵက္မူဳကမ္းတင္သၾင္း

ဴမန္မာႎုိင္ငံ စစ္အစုိးရနဲႛ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးဖိုႛ၊ ဒၝ့အဴပင္ လာမယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပဲၾလုပ္ရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူ အားလုံးကုိ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ပၝဝင္ခၾင့္ေပးဖုိႛ တုိက္တၾန္းတဲ့ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ႎုိင္ဖုိႛ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္တုိႛက ဦးေဆာင္႓ပီး ေဳကညာခဵက္မူဳကမ္းကုိ ဧ႓ပီ ၂၃ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ဗုဒၭဟူးေနႛက တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။
2008-04-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတခု ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတခု ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီ ႎုိင္ငံ႒ကီး ၃ ႎုိင္ငံကေန ဦးေဆာင္ဴပင္ဆင္တဲ့ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠႉ ေဳကညာခဵက္မႀာ ကုလသမဂၢကေန ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အတုိင္း စစ္အစုိးရက ပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ပဵက္ကၾက္တဲ့အေပၞ သည္းမခံ ႎုိင္ေတာ့တဲ့ အရိပ္ လကၡဏာေတၾ ထင္ဟပ္ေနပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ကမႝာ့ကုလသမဂၢက တုိက္တၾန္းခဲ့ေပမဲ့ စစ္အစုိးရက ပဵက္ကၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္မုိႛ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေလးေလးနက္နက္ ေဆၾးေႎၾးမႁလုပ္ဖုိႛ ဒၝ့အဴပင္၊ ႎုိင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးမႀာ ဴမန္မာဴပည္က ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾ အကုန္လုံး ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ပၝဝင္ႎုိင္ဖုိႛ ဆုိတာေတၾကုိ တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒီ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠႉရဲ့ ေဳကညာခဵက္ဟာ မလုိက္နာမေနရ လုိက္နာရမဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္လုိ မဟုတ္ေပမဲ့ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာကိစၤကုိ စဥ္ဆက္မဴပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္အတၾက္ေတာ့ အေရး႒ကီးတယ္လုိႛ US Campaign for Burma အဖဲၾႚ႒ကီးရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠႉ ေဳကညာခဵက္ကုိ ေကာင္စီ အဖဲၾႚဝင္ ႎုိင္ငံ ၁၅ ႎုိင္ငံလုံးက ေထာက္ခံမႀ အတည္ဴပႂ ထုတ္ဴပန္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလထဲတုန္းကေတာ့ တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံက ကန္ႛကၾက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ထုတ္ဴပန္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ဒီ တ႒ကိမ္မႀာေတာ့ တ႟ုတ္က မကန္ႛကၾက္ဖုိႛ ေမ႖ာ္လင့္တယ္လုိႛ ဦးေအာင္ဒင္ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဒင္။     ။ “တ႟ုတ္ကို အေမရိကန္ အစိုးရကေရာ၊ United Kingdom၊ ဴပင္သစ္အစရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ ဝိုင္း႓ပီးေတာ့ ဖိအားေပးေနဳကတာပၝ။ တ႟ုတ္အစိုးရ အေနနဲႛကလည္း မဳကာခင္ ကဵင္းပမဲ့ အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္အတၾက္ သူရဲ့ ကဵဆင္းေနတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္ဖိုႛအတၾက္ ဒီအေနာက္အုပ္စုႎိုင္ငံမဵားနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လိုေနတဲ့ အခဵိန္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။”

“ဆိုေတာ့၊ ဒီအခဵိန္မႀာေတာ့ တ႟ုတ္အစိုးရအေနနဲႛ အရင္တေခၝက္ကလိုမဵိႂး ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႚကၾက္တာမဵိႂး မရႀိပဲနဲႛ သေဘာတူလိမ့္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။ တဖက္က ဳကည့္ေတာ့လည္း ဒီေဳကညာခဵက္က အခဵိန္အခၝအရ အေရးတ႒ကီး လိုအပ္တဲ့ ကိစၤမဵိႂးေပၝ့ဗဵာ။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ မဳကာခင္မႀာ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛမႀာ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပဖိုႛ လုပ္ေန႓ပီ၊ ဴပင္ဆင္ေန႓ပီ ဆိုေတာ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဒီဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ နအဖအေနနဲႛ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကို သတိေပး၊ အဳကံေပးတာေပၝ့ဗဵာ။”

ဒီ ႎုိင္ငံ႒ကီး ၃ ႎုိင္ငံကတင္သၾင္းတဲ့ မူဳကမ္းမႀာ လာမဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့ ဆႎၬခံယူပဲၾဟာ လၾတ္လပ္႓ပီးတရားမ႖တဖုိႛ လုိေဳကာင္း တုိတ္တၾန္းထားသလုိ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾကုိ ဒီ ဆႎၬခံယူပဲၾမႀာေရာ၊ ၂၀၁၀ ခု ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾမႀာေရာ ပၝဝင္ခၾင့္ေပးဖုိႛ တုိက္တၾန္းတာေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔