စစ္အစိုးရ၏ စီးပၾားရႀာမႁေဳကာင့္ လူထုနစ္နာမႁ ကေနဒၝတကၠသိုလ္မႀာ ေဆၾးေႎၾး

2007-03-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dam_protest_200px.jpg
သံလၾင္ဴမစ္ေပၞတၾင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ထိုင္းႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ပူးတၾဲ စီမံကိန္းကို အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ ထိုင္းသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၈ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ကမႝာ့ ႓မိႂႚ႒ကီး ၁၄ခုတၾင္ တ႓ပိႂင္တည္း ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ စီးပၾားေရး အကဵိႂးအဴမတ္ရႀာမႁေတၾေဳကာင့္ ဴပည္သူေတၾ နစ္နာရမဲ့ ကိစၤေတၾအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုကို မတ္လ ၂၀ရက္ေနႛက ကေနဒၝႎိုင္ငံ ေအာ္တာဝၝ႓မိႂႚ Carleton တကၠသိုလ္မႀာ ကေနဒၝႎိုင္ငံမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤေတၾ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ကေနဒၝ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖၾဲႚ CFOB က ဦးစီး႓ပီး ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

'Leaving People Behind' (ဴပည္သူကို ေနာက္ခဵန္ ေကဵာခိုင္း၍) လိုႛအမည္ရတဲ့ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကို Carleton ဴမန္မာ ေသၾးစည္းညီႌၿတ္ေရးေကာ္မတီနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး မတ္လ ၂၀ရက္ေနႛ ညေန ၇ နာရီက ကဵင္းပခဲ့တာပၝ။ ဒီပၾဲရဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ CFOB ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးတင္ေမာင္ထူးက အခုလို RFAကို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

အဓိကရည္႟ၾယ္ခဵက္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ကေနဒၝ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾ ပိုမိုသိရႀိလာေစဖိုႛ ဴဖစ္႓ပီး ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းနဲႛ သံလၾင္ဴမစ္ကို ပိတ္႓ပီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဆိုးကဵိႂး ဴဖစ္ေပၞလာမႀာေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရတာေတၾအေဳကာင္း တင္ဴပေဆၾးေႎၾးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးတင္ေမာင္ထူးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အိမ္နီးခဵင္း အိႎၬိယနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံတိုႛနဲႛေပၝင္း႓ပီး သံလၾင္ဴမစ္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းနဲႛ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဆိုးဝၝးတဲ့ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁေတၾ သက္ေရာက္ေစမႀာဴဖစ္သလို ေဒသတၾင္း ပတ္ဝန္းကဵင္ ေဂဟ စနစ္အေပၞမႀာလည္း ပဵက္စီးမႁေတၾ ဴဖစ္လာႎိုင္ေဳကာင္း ကေနဒၝဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖၾဲႚက ဆိုပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဦးတင္ေမာင္ထူးက ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းနဲႛ သံလၾင္ဴမစ္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတၾမႀာ ေဒသခံဴပည္သူေတၾနဲႛ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္အေပၞ အကဵႂိးသက္ေရာက္ႎို္င္တာေတၾကို ေဴပာဆိုခဲ့႓ပီး ယခင္ အာရႀပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ကေနဒၝႎိုင္ငံဴခားေရး အတၾင္းဝန္ေဟာင္း မစၤတာ ေဒးဗစ္ ကီလ္ဂၝကလည္း ဴမန္မာ-ကေနဒၝ ဆက္ဆံေရးနဲႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ကေနဒၝႎိုင္ငံသားေတၾရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႁ အေရးပၝတာေတၾကို ေဟာေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

အခုအခဵိန္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵဥ္းကဵေနတာ ၁၁ ႎႀစ္ရႀိတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္သလို သူႛကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကို မိမိတိုႛအာလံုးက စိုရိမ္ေနရတဲ့အခဵိန္လည္း ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အတၾင္း ဴမန္မာကိစၤဟာလည္း ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ ေနာက္ဆံုးမႀာ ပထမဆံုးအေနနဲႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေနႛက ေရာက္ရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀတိုႛရဲ့ ဗီတိုမဲနဲႛ ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာေဳကာင့္ ပဵက္ခဲ့ရေဳကာင္း၊ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ အခုလိုရႀိခဲ့ေပမဲ့ မိမိအားလံုးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီဴပန္ေရာက္လာေရးအတၾက္ မဆုတ္မနစ္ ကူညီ႒ကိႂးပမ္းေနဳကမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ကီလ္ဂၝက ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ကီလ္ဂၝ ဟာ ဴမန္မာ့အေရး အထူး ေထာက္ခံအားေပးသူတဦးဴဖစ္႓ပီး ကေနဒၝပၝလီမန္မႀာ သက္တမ္းအရႀည္ဆံုး ပၝလီမန္အမတ္ေဟာင္း တဦးလည္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔