ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ဴပန္လၾတ္ေရး ၅၂၀၀ေကဵာ္ လက္မႀတ္ထိုး

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

demo_tokyo_200px.jpg
လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တိုကဵိႂ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ကန္ႛကၾက္ ဆႎၬဴပေနေသာ ဴမန္မာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရးအရ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာဖိုႛနဲႛ ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾအတၾင္း အဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾအားလုံး ဴပန္လၿတ္ေပးေရးအတၾက္ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ လက္မႀတ္ေပၝင္း(၅၂၀၀)ေကဵာ္ကို နာဂုိယာ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားေနသူေတၾက ဂဵပန္ႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႟ုံးခၾဲကို ႎိုဝင္ဘာ(၂၈)ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ေပးအပ္ခဲ့ပၝတယ္ ။

အဲဒီ လက္မႀတ္ေပၝင္း ၅၂၀၀ေကဵာ္ကို ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (နာဂုိယာဌာနခၾဲ) အဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေကာက္ခံစုေဆာင္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလို လက္မႀတ္ေတၾ အမဵားအဴပားရလာပံုနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ေအးဝင္းက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီလက္မႀတ္ ၅ေထာင္ေကဵာ္ကို ေရးထုိး ေပးခဲ့ဳကသူ အမဵားစုဟာ အိုင္းအိခဵိ -ခ႟ိုင္တဝုိက္က ဂဵပန္လူမဵႂိးေတၾဴဖစ္႓ပီး ၊ နာဂိုယာမႀာ ေနထိုင္ဳကတဲ့ အေနာက္တုိင္းသားေတၾနဲႛ ဘရာဇီးလူမဵႂိးတခဵႂိ့လည္း ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒီလို စုေဆာင္းရရႀိတဲ့ လက္မႀတ္ေတၾကို ကုလသမဂၢ (နာဂိုယာ႟ုံးခၾဲ)ကေန တိုကဵိႂမႀာ ရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢ႟ုံးကို ေပးပုိႛခဲ့႓ပီး အဲဒီကမႀတဆင့္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းဆီ ေပးပိုႛေတာင္းဆိုသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကိုေအာင္ေအးဝင္းက ရႀင္းဴပပၝတယ္ ။ ဘယ္လိုအခဵက္ေတၾ ေတာင္းဆိုထားတယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူက အခုလိုေဴပာပၝတယ္ ။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ သၾား႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတဲ့အေပၞမႀာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက အေဴပာင္းအလဲမရႀိေသးတဲ့အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရတိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ေပၞလာေအာင္ ကုလသမဂၢက ဳကားဝင္ ေစ့စပ္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ၊ စက္တင္ဘာလမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းအတၾင္း ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမဵား သတင္းအတိအကဵ ထုတ္ဴပန္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားေဳကာင္း ကိုေအာင္ေအးဝင္းက RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆူးေလဘုရားလမ္းမႀာ သတင္းယူေနတုန္း ဂဵပန္သတင္းေထာက္ နာဂအိ ခင္းဂဵီ ေသဆုံးခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဂဵပန္လူမဵႂိးေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးမႀာ ပို႓ပီးအာ႟ုံစုိက္လာဳကတယ္လိုႛလည္း ကိုေအာင္ေအးဝင္းက ေဴပာပၝတယ္ ။ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ ယာစုအို ဖူကူးဒၝး ကေတာ့ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ နာဂအိ ခင္းဂဵီေသဆုံးမႁနဲႛပတ္သက္လိုႛ အေသးစိတ္ရႀင္းဴပဖိုႛနဲႛ သူေသဆုံးစဥ္ ဴမန္မာလုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ပစၤည္းေတၾကို ဴပန္အပ္ဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ကို စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အေရႀႚအာရႀ အာဆီယံညီလာခံမႀာ သတိေပးေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဂဵပန္အစိုးရရဲ့ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾအေပၞ ဘယ္လိုတံုႛဴပန္မလဲဆိုတာကိုဳကည့္႓ပီး ဂဵပန္အစိုးရက ဴမန္မာဴပည္ကို ေပးေနတဲ့အကူအညီေတၾ ဴဖတ္ေတာက္မယ္ မဴဖတ္ေတာက္ဘူးဆိုတာ ဆက္႓ပီးစဥ္းစားမယ္လုိႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဖူကူးဒၝးက ေဴပာဆိုထားေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္ ။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔