ဴမန္မာအခဵိႂႚအား ဗီဇာတိုးမေပးသည့္ကိစၤ စင္ကာပူဝန္႒ကီး ရႀင္းလင္း

စင္ကာပူမႀာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတခဵိႂႚကို ဗီဇာသက္တမ္း ထပ္မတိုးေပးတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဲဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ စင္ကာပူႎုိင္ငံအတၾက္ မလုိလားအပ္သူေတၾလိုႛ စင္ကာပူ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးက Wong Kan Seng က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2008-09-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စင္ကာပူႎိုင္ငံရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ႒ကိႂတင္ ဆႎၬမဲေပးရန္ ဧ႓ပီ ၂၇ရက္က စု႟ံုးေရာက္ရႀိေနေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ဴဖစ္႓ပီး အခဵိႂႚက NO အမႀတ္အသားပၝ အနီေရာင္ ဦးထုပ္၊ တီရႀပ္မဵား ဝတ္ဆင္ထားပၝသည္။ (Photo: AFP)
စင္ကာပူႎိုင္ငံရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ႒ကိႂတင္ ဆႎၬမဲေပးရန္ ဧ႓ပီ ၂၇ရက္က စု႟ံုးေရာက္ရႀိေနေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵား ဴဖစ္႓ပီး အခဵိႂႚက NO အမႀတ္အသားပၝ အနီေရာင္ ဦးထုပ္၊ တီရႀပ္မဵား ဝတ္ဆင္ထားပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အလုပ္သမားနဲႛ ေကဵာင္းသားတခဵိႂႚ ရဲ့ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပၝလီမန္မႀာ ေမးဴမန္းခဵက္ကို ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးက စာနဲႛ ေရးသား ေဴဖဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ ဘယ္လို ႎုိင္ငံေရးဖိအားေဳကာင့္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဗီဇာ သက္တမ္းဆက္႓ပီး မတိုးေပးဴခင္းဟာ စင္ကာပူ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္သူ၊ ႎိုင္ငံအတၾက္ မလိုလားအပ္သူေတၾ ႎုိင္ငံက ထၾက္ခၾာ သၾားသင့္သူေတၾသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူတိုႛကို ဗီဇာမေပးတာဟာ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးဌာနရဲ့ မႀန္ကန္တ့ဲ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ပၝလီမန္မႀာ ေဴဖဳကားခဲ့တာပၝ။

ခုလို ဗီဇာသက္တမ္း ထပ္မေပးသူေတၾဟာ စင္ကာပူႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲ့ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္ေနဳကသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္အရ ဗီဇာသက္တမ္း ထပ္မတိုးေပးတဲ့ အတၾက္ အနည္းဆံုး ဴမန္မာသံုးဦး ကေမႝာဒီးယားနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံကို ထၾက္ခၾာသၾားရ႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

စင္ကာပူႎုိင္ငံမႀာ အဴမဲတမ္းေနထိုင္ခၾင့္ ရရႀိထားသူေတၾကို ဗီဇာသက္တမ္း တခၝတိုးေပးပၝက အရင္က ၅ႎႀစ္သက္တမ္း တိုးေပးတာဴဖစ္႓ပီး အခုေတာ့ ဴမန္မာတခဵိႂႚကို တႎႀစ္စီသာ တိုးေပး႓ပီး တခဵိႂႚကိုေတာ့ ဗီဇာသက္တမ္း လံုးဝ မတိုးေပးတာေဳကာင့္ စင္ကာပူႎိုင္ငံကေန ထၾက္ခၾာရဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စင္ကာပူေရာက္ ဴမန္မာေကဵာင္းသားတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုမဵိႂးဴမင့္ေမာင္ကေတာ့ စင္ကာပူႎိုင္ငံအတၾင္း ဴမန္မာေတၾရဲ့ စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾထဲမႀာ တ႒ကိမ္တခၝပဲ တရားမဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာမဵိႂးရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကိုမဵိႂးဴမင့္ေမာင္။         ။ “ဒီ Orchard (ဴမန္မာသံ႟ံုးအနီးရႀိ လမ္းမ႒ကီး) မႀာ ဆႎၬဴပခဲ့တာကလၾဲလိုႛ ကဵန္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾအားလံုးဟာ စင္ကာပူ ဥပေဒနဲႛ အညီ ရဲရဲ့ ပၝမစ္ယူ႓ပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာေတၾ အမဵား႒ကီးပဲ။ ေနာက္ဆံုး Orchard မႀာ ဆႎၬမဴပခင္ သံုးရက္အလိုမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ Peninsular Excelsior ဟိုတယ္မႀာ လုပ္ခဲ့တဲ့ပၾဲ ဆိုရင္ေတာင္မႀ စင္ကာပူႎိုင္ငံက အေ႟ၾးခံထားရတဲ့ အမတ္ PAP အမတ္ေပၝ့ေနာ္ မစၤ္ အိုင္ရင္း အန္ဆိုတဲ့ အမဵိႂးသမီးကိုယ္တိုင္က တက္ခဲ့တဲ့ ပၾဲမဵိႂးပၝ။”

“ဒီဟာေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛက police permit (ရဲပၝမစ္) ေတၾကို ေတာက္ေလ႖ာက္ အဴမဲတမ္းယူခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီ အာဆီယံ summit (ထိပ္သီးအစည္းအေဝး) လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀ေပၝ့ေနာ္၊ အာဆီယံ summit ပၾဲမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပမႁ တခုတည္းသာလ႖င္ က႗န္ေတာ္တိုႛဟာ စင္ကာပူ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္လိုက္တာ ကဵသၾားတယ္။ သိုႛေသာ္လည္း အဲဒီ ခဵိႂးေဖာက္႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ စင္ကာပူ အစိုးရဖက္ကေန၊ ရဲဖက္ကေန က႗န္ေတာ္တိုႛကို ဝမ္နင္ေတၾ ေပးလာတယ္၊ အဲဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေနာက္မႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ အလားတူ ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ အခဵင္းအရာမဵိႂး ဘာမႀ ထပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။”

စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္းရႀိ ဴမန္မာေတၾရဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တခဵိႂႚေသာ လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အားေပးကူညီမႁေတၾ ပၝဝင္ေနတယ္လိုႛ ယူဆႎိုင္ေဳကာင္း ဒၝေပမဲ့ ခုလိုစင္ကာပူႎုိင္ငံရဲ့ သေဘာထား ခဵက္ဴခင္းေဴပာင္း႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္လာတာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖိအားပၝႎိုင္တယ္လိုႛ သံုးသပ္သူေတၾလည္း ရႀိေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔