ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပပၾဲ

2008-01-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

NLD_Ind_Day150px.jpg
၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ၄ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚကို အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရံုးတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္၊ ပံုမႀာ အသက္အရၾယ္႒ကီးရင့္ေသာ အမဵိႂးသမီး႒ကီးသည္ လၾတ္လပ္ေရး ဖခင္႒ကီး အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံ၊ ပရီတိုးနီးယား႓မိႂႚက ဴမန္မာသံအမတ္ရဲႚေနအိမ္မႀာကဵင္းပတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္အထိမ္းအမႀတ္ ညစာစားပၾဲကုိ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚက သၾားေရာက္ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီလ ၄ရက္ေနႚည ၇နညရီခန္ႚမႀာ ဴမန္မာသံအမတ္ရဲႚေနအိမ္ေရႀႚဆႎၬဴပပၾဲကုိ ဦးေဆာင္သူ တဦးဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာသိန္းဝင္းက ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚဟာဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ စစ္အစုိးရရဲႚ လက္ေအာက္မႀာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၅၀ နီးပၝး ခံစားေနရ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႚ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႚ ဆက္လက္ခံစားေနရဆဲဴဖစ္႓ပီး ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္ဟာ ၁၈ ႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ၁၂ ႎႀစ္ဟာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ဳကခံေနရတယ္လုိႚ ဆက္လက္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲနဲႚပတ္သက္႓ပီး ေဒၝက္တာ သိန္းဝင္းက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာသိန္းဝင္း။ ။ "ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛနဲႚတကၾ တုိင္ဝမ္ ဗုဒၭဘာသာ ေကဵာင္းက မယ္သီလရင္ေတၾ ကလည္း ဘုန္းေတာ္႒ကီးကုိ ကုိယ္စားဴပႂ ႓ပီးလာေရာက္ခဲ့႓ပီး စက္တင္ဘာလမႀာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾကုိ ႎႀိပ္စက္ႌႀင္းပန္း၊ သတ္ဴဖတ္အကဵဥ္းခဵ ခဲ့တာနဲႚပတ္သက္႓ပီး သူတုိႚတေတၾလည္း စိတ္ေသာကေရာက္ရတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ ဆုေတာင္းပၾဲ လုပ္ခဵင္တယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ သံအမတ္ရဲႚ အိမ္ေရႀႚမႀာပဲ ဆုေတာင္းပၾဲေလး တခုလုပ္ပၝတယ္။ ေနာက္တခုက ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံရဲႚ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီရဲႚ လူငယ္ တပ္ေပၝင္းစုကလည္း ဆႎၬဴပတဲ့အထဲမႀာ ပၝပၝတယ္။"

ဒီဆႎၬဴပပၾဲကုိ အာဖရိကတုိက္ တတိုက္လံုးကုိ လၿင့္ထုတ္တဲ့ ရုပ္ဴမင္သံဳကားဌာကလည္း သတင္းလာေရာက္ ယူသၾားတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဴပႂလုပ္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ညစာစားပၾဲမႀာ ထူးဴခားတာက အိမ္ရႀင္ဴဖစ္တဲ့ ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံရဲႚ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက တေယာက္မႀ တက္ေရာက္ခဲ့ဴခင္းမရႀိတာကို ေတၾႚရတယ္လုိႚ ေဒၝက္တာသိန္းဝင္းက ဆက္လက္ေဴပာ ဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ေတာင္အာဖရိကႎုိင္ငံဟာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္က အေမရိကန္ႎုိင္ငံနဲႚ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾက ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးအတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵဖုိႚ အဆုိတင္သၾင္းခဲ့တာကုိ ကန္ႚကၾက္မဲေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ ႎုိဘယ္႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးနဲႚ သမတေဟာင္း မန္ဒဲလားတုိႚအဴပင္ ကမၲာ့ႎိုင္ငံ အသီးသီးက ေဝဖန္ပစ္တင္တာကုိ ခံခဲ့ရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔