စစ္အစိုးရအေပၞ ဆၾစ္ဇာလန္က ထပ္မံ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛ

စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ တႎႀစ္ဴပည့္တဲ့ အခဵိန္မႀာပဲ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ထပ္႓ပီး စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူမႁ ဴပႂလုပ္ လိုက္ပၝတယ္။
2008-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ သံဃာႎႀင့္လူထု လႁပ္ရႀားမႁကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ဴခင္းေဳကာင့္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵနီဗာ႓မိႂႚတၾင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ အထူး အစည္းအေဝး ဴပႂလုပ္ေနစဥ္ ကုလသမဂၢ႟ံုး အေဆာက္အအံုေရႀႚရႀိ နာမည္ေကဵာ္ ‘ကုလားထုိင္ကဵိႂး႒ကီး’ ပန္းပု႟ုပ္အနီးတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္ေနႛက ဘုန္း႒ကီးေဆာင္းထီးႎႀင့္ ပန္းပၾင့္ကိုင္ေဆာင္ ဆႎၬဴပေနသူ တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာ သံဃာႎႀင့္လူထု လႁပ္ရႀားမႁကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့ဴခင္းေဳကာင့္ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵနီဗာ႓မိႂႚတၾင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီ အထူး အစည္းအေဝး ဴပႂလုပ္ေနစဥ္ ကုလသမဂၢ႟ံုး အေဆာက္အအံုေရႀႚရႀိ နာမည္ေကဵာ္ ‘ကုလားထုိင္ကဵိႂး႒ကီး’ ပန္းပု႟ုပ္အနီးတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္ေနႛက ဘုန္း႒ကီးေဆာင္းထီးႎႀင့္ ပန္းပၾင့္ကိုင္ေဆာင္ ဆႎၬဴပေနသူ တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီ အေရးယူ ပိတ္ဆိုႛမႁကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢ EU က ဒီႎႀစ္အေစာပိုင္းမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္ထားသလိုပဲ က႗န္းသစ္၊ သစ္ေတာထၾက္ပစၤည္း၊ ေကဵာက္မီးေသၾး၊ သတၨႂနဲႛ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံကို တင္သၾင္းခၾင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ က႗န္းသစ္နဲႛ သတၨႂတၾင္းစက္႟ံုေတၾ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾရဲ့ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္မႁကိုလည္း ဴပဌာန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ စီးပၾားေရးဝန္႒ကီးက ဒီလိုေဆာင္႟ၾက္ရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္က စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ၊ ဒီမိုကေရစီနဲႛ တရားမ႖တမႁေတၾကို ေလးစားလိုက္နာ

လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁက မုန္တိုင္းသင့္ ဴပည္သူေတၾကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ကိစၤရပ္ေတၾမႀာ ထိခိုက္္မႁ မရႀိေစဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံဟာ မႎႀစ္တုန္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္ကုန္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၈ သိန္း ေကဵာ္ဖိုး တင္သၾင္းခဲ့႓ပီး၊ ၂၆ သိန္းဖိုးေလာက္ ဴပန္လည္တင္ပိုႛခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဥေရာပရႀစ္ႎိုင္ငံက အမတ္ေတၾနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထား႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အီးယူ ဥေရာပ ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚက ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး႓ပီးတဲ့ေနာက္ တႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသမားဦးေရ ႎႀစ္ဆ တိုးလာ႓ပီး အခုဆို ၂၁၀၃ေယာက္ ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး တႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ေနႛအဴဖစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ ဒီေနႛႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသမားေတၾထဲမႀာ သံဃာ ၂၀၆ပၝးနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအရ လႁပ္ရႀားတဲ့ အမဵိႂးသမီး ၁၇၃ေယာက္ ပၝဝင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမၟာက္ခံ ဴပည့္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ၁၈ေယာက္ကို မႎႀစ္ကတည္းက ဖမ္းဆီးထားတဲ့အတၾက္ အဲဒီ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾအတၾက္ အထူးစိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝတင္မက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ၈၈-မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသူ မနီလာသိန္းနဲႛ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ၁၈ေယာက္ အပၝအဝင္

ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး ခဵက္ခဵင္းဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ ကုလသမဂၢက တင္ဴပတဲ့အတိုင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾနဲႛ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾအားလံုး ပၝဝင္တဲ့ သံုးပၾင့္ဆိုင္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေနာက္ထပ္ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာတာ မရႀိပဲ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ တိုက္တၾန္းတယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔