ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဴပည္တၾင္းစစ္အသစ္ ထပ္ဴဖစ္ေတာ့မႀာလား

တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစု လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲဖၾဲႚစည္းဖိုႛ စစ္အစိုးရက သတ္မႀတ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးရက္ဟာ နီးကပ္လာပၝ႓ပီ။ တိုင္းရင္းသားေတၾဘက္ကလည္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾအပၝအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအားလံုးစုေပၝင္း႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္လိုက္ဳကပၝ႓ပီ။
လယ္ရီေဂဵဂင္
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ SSA ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္သားမဵားကို စက္ေသနတ္ လက္နက္႒ကီးမဵားဴဖင့္ အသင့္အေနအထား ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ SSA ရႀမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္သားမဵားကို စက္ေသနတ္ လက္နက္႒ကီးမဵားဴဖင့္ အသင့္အေနအထား ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေနာက္ထပ္ဴပည္တၾင္းစစ္တခု ထပ္ဴဖစ္လာဦးမႀာလား။ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ သတင္းေထာက္ လယ္ရီေဂဵဂင္က RFA အတၾက္ သီးသန္ႛေပးပိုႛတဲ့ သတင္းေဆာင္းပၝးကိုသာ နားဆင္ဳကည့္ဳကပၝ။

RFA အဖၾဲႚသား ဦးသစ္ဆင္းက ဖတ္ဳကား တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပည္တၾင္းစစ္အလားအလာ။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းလို မဟုတ္ပဲ ဒီကေနႛ ဴမန္မာစစ္တပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾဟာ တိုင္းရင္းသားေတၾအေပၞ အ႓မဲတမ္း ေလ႖ာ့တၾက္ေလ့ရႀိ႓ပီး သူတိုႛရဲ့ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံအေပၞမႀာလည္း နားလည္မႁ လၾဲေခဵာ္ေနပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကိို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ေတၾအဴဖစ္ ဖၾဲႚစည္းဖိုႛ ေဴခာက္႒ကိမ္ေလာက္ အလီလီ ဴပင္ဆင္သတ္မႀတ္ခဲ့တာဟာလည္း အခုဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးရက္ ေရာက္လုနီးေနပၝ႓ပီ။ ဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမႀႃးေတၾကလည္း အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾ ဆက္႓ပီး ေခၝင္းမာမာနဲႛ ဴငင္းဆန္ေနမယ္ဆိုရင္ အဴပတ္ေခဵမႁန္းခံရမယ္လိုႛ အဆက္မဴပတ္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနဳကဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တခဵိန္တုန္းကေတာ့ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို တဖၾဲႚခဵင္းစီအလိုက္ သီးဴခားစီ ထိေတၾႚဆက္ဆံတဲ့နည္းဟာ ေအာင္ဴမင္တယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ယံုဳကည္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ႓ဗိတိသ႖တိုႛ သံုးခဲ့တဲ့ ခၾဲဴခားအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ နည္းပၝပဲ။ ဒီနည္းဟာ အတိတ္ကာလတုန္းက အသံုးတည့္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီကေနႛမႀာေတာ့ဴဖင့္ ကိုးကန္ႛလို လူမဵိႂးစုအဖၾဲႚငယ္ကေလးေတၾေလာက္ကိုသာ ကိုယ္လိုရာပၝေအာင္ ဆၾဲႎိုင္ေတာ့ပၝ။ အခုေတာ့ အဲဒီနည္း အလုပ္မဴဖစ္ေတာ့ပၝဘူး။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုအဖၾဲႚေတၾဟာ ပင္ကိုယ္အရ တယာက္ကိုတေယာက္ ယံုဳကည္ဳကတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ မေဴပာင္းလဲဘူးဆိုရင္ ေဘးေတၾႚလိမ့္မယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတာရဲ့ အကဵိႂးဆက္အေနနဲႛ သူတိုႛကို ေကဵာခဵင္းကပ္သၾားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္သလို ဴဖစ္သၾားပၝတယ္။ ငၝတိုႛ ဆက္လက္ရႀင္သန္ႎိုင္ဖိုႛဆိုရင္ မဟာမိတ္တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးတခု ဖၾဲႚစည္းမႀဴဖစ္ေတာ့မယ္၊ ဒီလိုမႀမဟုတ္ရင္ေတာ့ အင္အား႒ကီးမားတဲ့ စစ္အစိုးရက ငၝတိုႛကို တဖၾဲႚခဵင္း ေကာက္စားလိုက္ေတာ့မႀာပဲ လိုႛ သိဴမင္ သေဘာေပၝက္သၾားေစပၝတယ္။

ဒီလိုနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့အဖၾဲႚေတၾေရာ၊ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနဆဲအဖၾဲႚေတၾပၝ ပၝဝင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚ ၁၀ ေကဵာ္ဟာ ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ၊ ဴပည္ပမႀာပၝ လ႖ိႂႚဝႀက္ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ လုပ္ခဲ့ဳက႓ပီး ဘံုသေဘာ စစ္ေသနဂႆဗဵႃဟာတရပ္ ခဵမႀတ္႓ပီး အားလံုးအတူ စုေပၝင္း လက္တၾဲ ရပ္တည္သၾားဳကဖိုႛ သေဘာတူညီ ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဗမာစစ္တပ္ရဲ့ လက္ခုပ္ထဲကေရေတာ့ ဘယ္ေတာ့မႀ အဴဖစ္မခံဘူး၊ ေလႀခၾက္ခဵည္းကဵန္ အလံမလႀဲပဲ တိုက္ပၾဲဝင္သၾားမယ္လိုႛ ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္က ကဵေနာ့ကို ေဴပာပၝတယ္။

မဳကာခင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုမႀာေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဵက္ကို စစ္အစိုးရက ခဵိႂးေဖာက္႓ပီဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚအားလံုးက စစ္အစိုးရရဲ့ အဓိကကဵတဲ့ ေနရာေတၾကို ပစ္မႀတ္ထား တိုက္ခိုက္ဳကဖိုႛ မဟာမိတ္အဖၾဲႚက တညီတႌၾတ္တည္း သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္နဲႛတကၾ တဴပည္လံုးမႀာရႀိတဲ့ အဲဒီေနရာေတၾဟာ စစ္ေရး ပစ္မႀတ္ေနရာေတၾ ဴဖစ္သၾားဳကမႀာပၝ။ အားလံုးတညီတည္း ဝိုင္းဝန္း လႁပ္ရႀားသၾားဳကမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အဖၾဲႚဝင္တေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္တပ္ မလႁပ္ႎိုင္ေအာင္ အပစ္ရပ္ေတၾေရာ၊ အပစ္မရပ္အဖၾဲႚေတၾေရာ အားလံုးခဵိတ္ဆက္႓ပီး တ႓ပိႂင္နက္တည္း လႁပ္ရႀားသၾားဳကမဲ့ အဲဒီ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ အဖၾဲႚအားလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီမဟာမိတ္အဖၾဲႚမႀာ ၀၊ ကခဵင္၊ ကိုးကန္ႛ၊ မၾန္၊ မုန္းလား၊ အက္စ္အက္စ္ေအ (ေဴမာက္ပိုင္း) နဲႛ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ (ေတာင္ပိုင္း) အဖၾဲႚေတၾ ပၝဝင္ဳကပၝတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾရဲ့ အင္အားဟာ စစ္သည္ ၄ သိန္းရႀိတဲ့ ဴမန္မာစစ္တပ္နဲႛ မႎိႁင္းယႀဥ္ႎိုင္ေပမဲ့ အေနာက္တိုင္းနဲႛ အာရႀတိုက္သား ေထာက္လႀမ္းေရး အရာရႀိေတၾရဲ့ အဆိုအရ ရန္ကုန္နဲႛ ေနဴပည္ေတာ္လို ႓မိႂႚဴပက စစ္ေရးပစ္မႀတ္ေတၾကို ေဴပာက္ကဵားဗဵႃဟာေတၾနဲႛ ပစ္မႀတ္ထား တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္ အထိအခိုက္ ႒ကီးမားႎိုင္ပၝတယ္။ အခု လတ္တေလာ ရန္ကုန္သ႒ကႆန္ဗံုးကၾဲမႁ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ဘယ္တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမႀ မပၝဝင္ မပတ္သက္ခဲ့ေပမဲ့ ဒၝဟာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဘာဴပင္ဆင္မႁမႀ မရႀိဘူးဆိုတာ ဴပသေနတယ္လိုႛ အိႎၬိယ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရး အရာရႀိတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာထိပ္ပိုင္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ သူတိုႛလံု႓ခံႂေရးအတၾက္ ေဳကာက္လန္ႛ စိုးရိမ္ေနဳက႓ပီးသားပၝ။ အခု ဴဖစ္လာႎိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ေဴပာက္ကဵားသူပုန္အဖၾဲႚစံု ကိစၤေဳကာင့္ သူတိုႛရဲ့ မလံု႓ခံႂစိတ္ဟာ ပို႓ပီး ႒ကီးထၾားလာဖိုႛပဲ ရႀိပၝတယ္။

တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾအေနနဲႛ အတိတ္ကာလတုန္းက ကရင္အမဵိႂးသား တပ္မေတာ္နဲႛ ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုႛလို ရင္ဆိုင္တိုက္ပၾဲေတၾလို သမား႟ိုးကဵပံုစံမဵိႂး နဲႛ ရပ္တည္ႎိုင္တဲ့ အခၾင့့္အလမ္း ရႀိမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ စစ္ေရး ပၝရဂူေတၾအဆိုအရ ေဴပာက္ကဵားတိုက္ပၾဲ ဗဵႃဟာကလည္း အေတာ္ကို ထိေရာက္မႁ ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အာဖဂန္နစၤတန္နဲႛ အီရတ္မႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ ေဴပာက္ကဵားနည္းနာေတၾကို ေထာက္ဴပဳကပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အဲသလိုဴဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾအေနနဲႛ သူတိုႛကိုယ္သူတိုႛ အဴပစ္တင္ဖိုႛကလၾဲ႓ပီး ဘယ္သူႛႛကိုမႀ လၿဲခဵႎို္င္ေတာ့မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး။ လိုခဵင္တာရဖိုႛအတၾက္ ရက္ရက္စက္စက္ အင္အားသံုးရမယ္ ဆိုတဲ့ ယံုဳကည္မႁရဲ့ ေဴပာင္းဴပန္ရလဒ္ကို ရလိုက္တာလိုႛပဲ သေဘာထားရေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႚစည္းေရးကို လက္မခံရင္ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္တုန္းကလို စစ္ဴပန္ဴဖစ္မႀာပဲလိုႛ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ရဲဴမင့္က မၾန္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို မဳကာခင္က ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ကခဵင္နဲႛ ၀ အတၾက္လည္း စစ္အစိုးရရဲ့ သတင္းစကားက ဒီအတိုင္းပၝပဲ။

ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛမႀာ တဴခားေ႟ၾးစရာ မရႀိေတာ့ပၝဘူး၊ သူတိုႛအစီအစဥ္ကို ကဵေနာ္တိုႛ လက္မခံႎိုင္ပၝဘူး၊ လံုးဝလက္နက္ခဵဖိုႛဆိုတာ မဴဖစ္ႎိုင္ပၝဘူး၊ အခုလို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတာကုိက သူတိုႛအေပၞ ယံုဳကည္လိုႛ မရဘူးဆိုတာ ဴပေနတာပၝ၊ သူတိုႛအေနနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛကို တနည္းနည္းနဲႛ ဖဵက္ဆီးပစ္ေရးကိုသာ လိုခဵင္တာပၝ၊ ဒၝေပမဲႛကဵေနာ္တိုႛဖက္ကေတာ့ စပစ္မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ သိုႛေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚ တဖၾဲႚဖၾဲႚကို မတရားသင္း ေဳကညာ႓ပီဆိုရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရကို ေဴပာက္ကဵားစစ္ စတင္ဆင္ႎၿဲဖိုႛကလၾဲ႓ပီး တဴခား ေ႟ၾးစရာမရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔