ထိုင္းႎိုင္ငံက သက္တမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္လက္မႀတ္ေတၾကို ဴပန္႓ပီး သက္တမ္းတိုးေပးမည္

2008-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

migrant_registration_200px.jpg
၂၀၀၁ခုႎႀစ္အတၾင္း ထုိင္းႎုိင္ငံဘန္ေကာက္႓မိႂႚတၾင္ အလုပ္သမား မႀတ္ပံုတင္ရာေနရာတခုတၾင္ မႀတ္ပံုတင္ေနစဥ္၊ (Courtesy Picture: ႆၿႛFTUB)

ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ သက္တမ္းကုန္ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ေရၿ ့ေဴပာင္း အလုပ္သမားလက္မႀတ္ေတၾကို ထိုင္းႎိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနက ဴပန္႓ပီး သက္တမ္းတိုးေပးမယ့္အေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသားေရၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားအေရးေတၾကို ေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံအစိုးရသစ္အေနနဲႚ အလုပ္သမားကဒ္သက္တမ္းကုန္႓ပီး တရားမဝင္ဴဖစ္ေနတဲ့ ေရၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾကို ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ အခၾင့္အေရးေပးတဲ့အေနနဲႚ အခုလိုသက္တမ္း ဴပန္တိုးေပးတာဴဖစ္ ပၝတယ္။အေဳကာင္း အမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ သက္တမ္းကုန္သၾားတဲ့ အလုပ္သမားလက္မႀတ္ေတၾကို ဴပန္သက္တမ္းတိုးႎိုင္တဲ့ သက္တမ္းတိုး ေလ႖ာက္လၾာေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၉ရက္ေနႚအထိ အလုပ္သမားရံုးေတၾမႀာ သက္တမ္းတုိးရပၝမယ္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္ခၾင့္ ဴပန္သက္တမ္းတိုးဘိုႛအတၾက္ ဒဏ္ေဳကးေပးေဆာင္စရာမလိုေဳကာင္း၊ ကဒ္သစ္ထုတ္တဲ့အခၝ ပံုမႀန္ေပးေဆာင္ရတဲ့ ဘတ္ ၃၉၀၀ ကိုပဲ ေပးေဆာင္ရမႀာဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ အလုပ္သမား တရားဥပေဒနဲ ့အညီ အခၾင့္အေရးေတၾ ရႎုိင္ဖိုႛ အလုပ္သမားေတၾ အေနနဲႛ သက္တမ္းတိုး ဴပန္လုပ္သင့္တယ္လိုႚ အလုပ္သမားအေရး လူပ္ရႀားသူ မသက္သက္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနရဲႚ အဲဒီသတ္မႀတ္ရက္ ေကဵာ္သၾားခဲ့ရင္ေတာ့ ဴပန္သက္တမ္း တိုးႎိုင္တဲ့ အခၾင့္အေရးတခု ဆံုးရုးံသၾားႎိုင္တဲ့အတၾက္ အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားရံုးေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဆက္သၾယ္စံုစမ္းသင့္တယ္လိုႛ ဘန္ေကာက္အေဴခစိုက္ ေရာင္ဴခည္ဦးအဖၾဲႚ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေကဵာ္ေသာင္းကလည္း ေဴပာပၝတယ္။

အလုပ္သမားလက္ဝယ္မႀာ သက္တမ္းကုန္သၾားတဲ့ ကဒ္မရႀိေတာ့ရင္လည္း ကုိယ္အလုပ္သမားကဒ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားရံုးမႀာ နံမည္နဲႚနံပၝတ္ေဴပာ႓ပီး ဴပန္သက္တမ္းတိုးႎိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးေနေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾကို ႎိုင္ငံတၾင္း တရားဝင္အလုပ္လုပ္ပိုင္ခၾင့္ လက္မႀတ္ေတၾကို ၁၉၉၃-၉၄ခုႎႀစ္မႀာ တ႒ကိမ္လုပ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆက္မလုပ္ေပးေတာ့ပဲ ေနခဲ့ရာကေန ၂၀၀၀ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး ၂၀၀၇ခုႎႀစ္အထိ ႎႀစ္စဥ္ဘတ္ေတၾ ဴပန္႓ပီးလုပ္ေပးေနခဲ့ပၝတယ္။ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀာေတာ့ အေဳကာင္းအမဵိႂးအမဵိႂးေဳကာင့္ သက္တမ္းကုန္သၾားတဲ့ဘတ္ေတၾကို ဴပန္လုပ္ေပးဖိုႚ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနက ပထမဆံုး စီစဥ္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႚ အလုပ္သမားေရး လူပ္ရႀားသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနမႀာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဘတ္လက္မႀတ္ေတၾအားလံုး ဴပန္တိုးႎုိင္သလို ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ကတည္းကစ႓ပီး ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ဳကား ကာလအတၾင္းမႀာ သက္တမ္းကုန္သၾားခဲ့တဲ့ ကၾန္ပဵႃတာနဲႚ ဘတ္လက္မႀတ္ ထုတ္ေပးခဲ့တာ ေနထိုင္ခၾင့္၊ အလုပ္လုပ္ခၾင့္ဘတ္ကဒ္ေတၾကိုပၝ ဴပန္လုပ္ႎုိင္တယ္လိုႛ ဴမန္မာနိုင္ငံသားေတၾကို ဘတ္လက္မႀတ္လုပ္ဖိုႚ ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ ထိုင္းလုပ္ငန္းရႀင္ ဦးပၝရာကပ္စ္က ေဴပာပၝတယ္။ သက္တမ္းလၾန္ကဒ္ေတၾကို ဴပန္တိုးတဲ့အခၝ အလုပ္သမားေတၾအေပၞ ထိုင္းအလုပ္သမား ဝန္႒ကီးဌာနအေနနဲႚ တစံုတရာအေရးယူမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္းကိုလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ဘတ္လိုႚေခၞတဲ့ အလုပ္သမားကဒ္သက္တမ္းက အလုပ္သမားရဲႚ အလုပ္အမဵိႂးအစား အလုပ္ပိုင္ရႀင္ အာမခံခဵက္ ေပၞမူတည္႓ပီး တႎႀစ္သက္တမ္းဘတ္၊ ေဴခာက္္လဘတ္၊ သံုးလဘတ္ဆို႓ပီး ရႀိပၝတယ္။ ႎႀစ္စဥ္ပံုမႀန္ သက္တမ္းေပးေနတဲ့ ေရၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾကိုေတာ့ သံုးအုပ္စုခၾဲ႓ပီး ဴပန္လည္သက္တမ္းတိုးေပးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ၂၈ ရက္ေနႚမႀာ သက္တမ္း ကုန္မယ့္သူေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁ရက္ေနႚကေန ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၈ရက္ေနႚ အထိတုိးေပးပၝမယ္။ မတ္လ၁၄ရက္ေနႚ မႀာကုန္မယ့္ သူေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ၁၃ရက္ေနႚကေန မတ္လ၁၄ရက္ေနႚအထိ တိုးေပးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဇၾန္လ၃၀ရက္ေနႚ မႀာ သက္တမ္းတိုးကုန္မယ့္သူေတၾက ဇၾန္လ၁ရက္ေနႚကတည္းကစ႓ပီး ဇၾန္လ ၃၀ရက္ေနႚအထိ တိုးေပးမႀာဴဖစ္တယ္လိုႚ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔