ထိုင္းႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴမန္မာ့အေရးကိစၤ စိတ္ပဵက္ေဳကာင္းေဴပာဳကား

2006-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
NC_attendee_150px.jpg
နအဖ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပေနေသာ အမဵိႂးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလႀယ္မဵား။ နအဖ၏ လမ္းဴပေဴမပံု ပထမဆင့္ဴဖစ္ေသာ အမဵိႂးသားညီလာခံသည္ အလၾန္ေႎႀးေကၾးသည္ဟု အာဆီယံက ႟ႁဴမင္လာ႓ပီဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ သိသာတဲ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾလုပ္ဖိုႛ ဴငင္းဆန္ေနတဲ့ အတၾက္ အားမလိုအားမရ စိတ္ပဵက္တယ္လိုႛ ထိုင္းက ေဴပာဳကား႓ပီး ဒီမိုကေရစီေရး ေရႀႚဆက္တက္လႀမ္းဖိုႛ နအဖကို ဖိအားေပးရာမႀာ ကုလသမဂၢ အေနနဲႛ ပို႒ကီးမားတဲ့ အခန္းကၸကေန ပၝဝင္ႎိုင္ဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ မႀတ္ခဵက္ ေပးလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္ေရးအတၾက္ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံမဵား အဖၾဲႚက ဴမန္မာ နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးမပဵက္ ေဆၾးေႎၾးသင့္တယ္လိုႛ ယူဆေဳကာင္းလည္း ထိုင္း ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ကန္ထာသီက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ဴဖစ္စဥ္ ေႎႀးေကၾးလၾန္းတာကို ခုဆို အာဆီယံကလည္း ထိုင္းနဲႛ အတူ စိတ္ပဵက္ပၝတယ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ ဴမန္ႎိုင္သမ႖ ဴမန္ဴမန္၊ သိသိသာသာ ေရႀႚဆက္ေဆာင္ရၾက္တာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ႟ႁဴမင္လိုပၝတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ကန္ထာသီက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္း အထက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ၊ ထိုင္းလၿတ္ေတာ္အမတ္တဦး ဴဖစ္တဲ့ မစၤၤတာ ခ႟ုိင္ဆတ္ခ္ကလည္း ထိုင္းႎိုင္ငံ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ထားရႀိတဲ့ မူဝၝဒကို ေဴပာင္းလဲသင့္႓ပီး၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္က ဆိုင္္းင့့ံထားေရး အဆိုကို ထိုင္းကေထာက္ခံသင့္တယ္လိုႛ ဳကာသပေတးေနႛက ေဴပာပၝတယ္။

လက္ရႀိ ထိုင္းအစိုးရဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံေဴပာင္းလဲေရး အတၾက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမႀ မလုပ္ဘူးလိုႛ က႗န္ေတာ္ယူဆပၝေဳကာင္းလည္း မစၤတာ ခရိုင္ဆတ္ခ္က ေဴပာပၝတယ္။ သူဟာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ AIPMC အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံက တဦးတည္းေသာ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဂဵကာတာမႀာ ဒီတပတ္ အစည္းအေဝး ကဵင္းပအ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းဖိုႛ AIPMC က ေတာင္းဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ မႀတ္တမ္းေတၾေဳကာင့္ အာဆီယံဟာ မဵက္ႎႀာပဵက္ရ႓ပီး ဘယ္ကမႝာ့ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာမဆို ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေလဵာ္ေလဵာ္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္လိုႛ မရဘဲ အတားအဆီး ေတၾႚေနရတယ္လိုႛ မစၤတာ ခရိုင္ဆတ္ခ္က ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္း တခုမႀာ ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အာဆီယံက ထုတ္ပယ္တာ ဒၝမႀမဟုတ္ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္က ဆိုင္းငံံ့တာဟာ ဒီအတားအဆီးကို ေကဵာ္လၿားႎိုင္ေစမယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမႀာ တိုးတက္တာ မရႀိတဲ့ အတၾက္ အဖၾဲႚဝင္ ဆယ္ႎိုင္ငံပၝ အာဆီယံအဖၾဲႚကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ရပ္စဲဖိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံက ဒီတပတ္အတၾင္း ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ အရိပ္အ႕မက္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္ ထၾက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ မစၤတာ ခရိုင္ဆတ္ခ္က ခုလို ေဴပာဆိုတာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔