ဒီမိုကေရစီထၾန္းကားေရးမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ထိုင္းက စံနမူနာဴပမည္

2006-10-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
kyaw_hsan_200px.jpg
ဴမန္မာ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ဥပေဒေရးရာ ဖၾဲႚစည္းပံုႎႀင့္ အနာဂတ္ႎိုင္ငံ၏ အႎႀစ္သာရ စာအုပ္ကို အမဵိႂးသားညီလာခံ အ႒ကိႂ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ဴပသေနပံု။ ၁၃ႎႀစ္ဳကာေအာင္ အမဵိႂးသား ညီလာခံကဵင္းပ၍ မ႓ပီးႎိုင္ေသးေသာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ဒီမိုကေရစီ နမူနာဴပမည္ဟု ေ႔ကးေဳကာ္လိုက္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ (Photo: AFP)

ဒီမုိကေရစီထၾန္းကားေရးမႀာ စံနမူတရပ္အေနနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပသသၾားမယ္လိုႛ ထုိင္းအစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ေ႟ၾးေကာက္တင္ေဴမာက္ထားတဲ့ အစိုးရကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ဴဖႂတ္ခဵ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တဲ့၊ အစိုးရက ခုလို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလာတာ ဴဖစ္လိုႛ ထူးဴခားေနတယ္လိုႛ ေဴပာရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစကားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာသူကေတာ့ ထိုင္းအစိုးရသစ္၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္တယာ ပီဘူးလ္ဆၾန္ဂရမ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို အားေပးဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမယ္လိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္တဲ ့သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ သူက ေဴပာပၝတယ္။ တခဵိန္ထဲမႀာပဲ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံအေနနဲႛေရာ၊ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ အေနနဲႛပၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ လက္ရႀိ ဆက္ဆံေရးကို ထိမ္းသိမ္းသၾားမယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။ သူက ဴမန္မာႎုိင္ငံ နာမည္ကို အဂႆလိပ္လို ေဴပာရာမႀာ ဴမန္မာအစိုးရ႒ကိႂက္ 'ဴမန္မာ' (Myanmar)လိုႛ မသံုးပဲ၊ ဴမန္မာအစိုးရက မလိုလားတဲ့၊ 'ဘားမား' (Burma)ဆုိတဲ့ အသံုးအႎႁံးကို သံုးသၾားပၝတယ္။

ထုိင္းအာဏာသိမ္း စစ္တပ္က ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီထၾန္းကားေအာင္ လုပ္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ ရႀိပၝသလား ဆိုတဲ့ ေမးခၾန္းကိုေတာ့ ထိုင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက အိိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾမႀာ ဒီမိုကေရစီေပၞထၾန္းေရးဟာ ကိစၤေကာင္း ဴဖစ္တယ္၊ အဲဒီႎိုင္ငံေတၾအတၾက္ ထုိင္းႎုိင္ငံဟာ နမူနာတရပ္ ဴဖစ္ေစရမယ္လိုႛ သူက ေဴဖပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စကားလံုးေတၾထက္ လုပ္ရပ္ေတၾက ပို႓ပီး ထိေရာက္ပၝတယ္လိုႛလည္း သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ဟာ အာဏာသိမ္း႓ပီး ရက္ပိုင္းအတၾင္းမႀာ တပ္မေတာ္ အ႒ကီးအကဲေဟာင္းတဦးကို ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္႓ပီး ေရႀႚႎႀစ္ေအာက္တိုဘာလမႀာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲေတၾ ကဵင္းပေပးသၾားမယ္လိုႛ ကတိဴပႂထားပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ထုိင္းအစိုးရအေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီ၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေတၾကို ေလးစားလိုက္နာသၾားမယ္လိိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီအခဵက္ေတၾကို ေလးစားလိုက္နာလာေအာင္ မိတ္ေဆၾႎုိင္ငံေတၾကို အားေပးသၾားမယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းနဲႛ တဴခား အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဟာ သူတိုႛႎုိ္င္ငံေတၾရဲ့ စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁအတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႔ကယ္ဝတဲ့ သယံဇာတေတၾကို အားထားေနရပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ပဲ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာအစိုးရအေပၞ ႎုိင္ငံတကာရဲ့ ဖိအားေတၾ ဴပင္းထန္လာေနေပမယ့္ အဲဒီႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဴမန္မာအစိုးရကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ တၾန္ႛဆုတ္ေနတယ္လိုႛလည္း အေဝဖန္ခံဳကရပၝတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛက ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ၊ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲကို RFA မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီသတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲအေဳကာင္း အေသးစိတ္ သိႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ေဒၞ႓ငိမ္းေ႟ၿက ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔