ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လ႖ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ထိုင္းအစိုးရ ဴပန္လည္သံုးသပ္

2006-10-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထုိင္းႎိုင္ငံက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တည္ေဆာက္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ထားတဲ့ ေရအားလ႖ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးဆည္ေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တည္ေဆာက္မဲ့အစား လာအုိႎုိင္ငံမႀာ တည္ေဆာက္သၾားဖိုႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးက ဴပန္လည္ သုံးသပ္ေနတယ္လုိႛ ဝန္႒ကီးနဲႛနီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာဆုိတဲ့အေဳကာင္း ထုိင္းႎုိ္င္ငံအေဴခစုိက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္းမႀာ တည္ေဆာက္ဖိုႛ သေဘာတူညီခဵက္ ရရႀိထားတဲ့ တာဆန္း ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအပၝအဝင္ တဴခား ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ေတၾဟာ ေလာေလာဆယ္မႀာ စီမံကိန္းအဆင့္သာ ရႀိေနေသးတဲ့အတၾက္ ထုိင္းႎုိင္ငံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးဌာန တခုတည္းတင္သာမကပဲ အစုိးရအဖၾဲႚတခုလုံးက ဴပန္လည္ သုံးသပ္ဖိုႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံရဲ့ ဒီေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ႎုိင္ငံဴခားက လာေရာက္ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆,၀၀၀ရႀိတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရရဲ့ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾက္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဘၸာေရးအစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

တာဆန္း ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္အပၝအဝင္ သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ေတၾ တည္ေဆာက္သၾားဖိုႛ ထုိင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆,၀၀၀ေကဵာ္ဖုိး ရင္းႎႀီး ဴမၟႂပ္ႎႀံသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံဟာ လာအုိႎုိင္ငံအတၾင္းမႀာလည္း မီဂၝဝပ္ ၃,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ႎုိင္တဲ့ Namtoen-2 ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ တည္ေဆာက္ေန႓ပီး အခုႎႀစ္ကုန္ပုိင္းကစ႓ပီး လာမဲ့ ၂၅ ႎႀစ္အတၾင္း ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ Namtoen-2 ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ဟာ မဳကာခင္မႀာ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးသၾားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီဆည္ကုိ အာ႟ုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္သၾားသင့္တယ္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။

သံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ေတၾ တည္ေဆာက္ဴခင္းအားဴဖင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတၾနဲႛ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ကုိ ထိခုိက္ကုန္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႚေတၾက ဒီဆည္ေတၾ မေဆာက္ဖုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလထဲမႀာ ထုိင္းအစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

သံလၾင္ဴမစ္ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚေခၞ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႚက အခုလာမဲ့ ႎုိဝင္ဘာလအတၾင္းမႀာ ဒီေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ တည္ေဆာက္မႁ စီမံကိန္းေတၾကုိ ကန္ႛကၾက္ပၾဲေတၾ လုပ္သၾားဖုိႛ စီစဥ္ထားေပမဲ့ ထုိင္းဳကားဴဖတ္အစုိးရက ဒီစီမံကိန္းေတၾကုိ ဘယ္လုိ သေဘာထားတယ္ဆုိတာ ေစာင့္ဳကည့္ဦးမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒီသံလၾင္ဴမစ္ေပၞမႀာ ေရအားလ႖ပ္စစ္ဆည္ တည္ေဆာက္ဖိုႛအတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆,၀၀၀ ကုန္ကဵမႀာဴဖစ္႓ပီး အခဵိန္အားဴဖင့္ ၁၅ႎႀစ္ဳကာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔