ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀ အလံကိုင္သံဃာတပၝးအမႁ ေလ႖ာက္လဲခဵက္တင္

၂၀၀၇ခု စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ေဴမာက္ဥကၠလာ႓မိႂႚနယ္က အရႀင္စႎၬာဝရကို သာသနာညၟိးႎၾမ္းေစမႁ၊ ႎိုင္ငံေတာ္ကို အဳကည္ညိႂပဵက္ေစမႁ၊ ဥပေဒမဲ့ လူစုလူေဝးရာမႀာ ပၝဝင္မႁစတာေတၾနဲႛ စၾဲခဵက္တင္သင့္-မတင္သင့္ ရန္ကုန္အေရႀႚပိုင္းခ႟ိုင္ တရား႟ံုးမႀာ ဳသဂုတ္လ ၂၁ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ အမႁေလ႖ာက္လဲခဲ့ပၝတယ္။
2008-08-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ မိုးထဲေရထဲမႀာပင္ သာသနာ့အလံ လၿင့္ထူကာ ေမတၨာပိုႛဆုေတာင္းရင္း စီတန္း႔ကခဵီလာဳကေသာ သံဃာေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ မိုးထဲေရထဲမႀာပင္ သာသနာ့အလံ လၿင့္ထူကာ ေမတၨာပိုႛဆုေတာင္းရင္း စီတန္း႔ကခဵီလာဳကေသာ သံဃာေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေရးေတာ္လႀန္ေရးမႀာ အရႀင္စႎၬာဝရဟာ အလံကိုင္သံဃာအဴဖစ္ ပၝဝင္ခဲ့တာဟာ အဳကမ္းဖက္တာမဟုတ္ပဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့လုပ္ရပ္ပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ခုခံေခဵပခဲ့တဲ့အေဳကာင္း အမႁမႀာ လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ေရႀႚေန ဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေန ဦးဖိုးဴဖႃ။                   ။ “ဓာတ္ပံုေတၾနဲႛတကၾ ဴငင္းမရေအာင္ကိုပဲ ေရႀႚဆံုးက အလံကိုင္ ကိုယ္ေတာ္အဴဖစ္နဲႛ ပၝဝင္ခဲ့တယ္။ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ေရႀႚကေန႓ပီးေတာ့ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာေတၾလည္း အမႁတၾဲ မႀတ္တမ္းေတၾအရ ေပၞေပၝက္တယ္။ ဒၝေပမယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ စစ္ေဆး ေပၞေပၝက္ခဵက္ေတၾမႀာကို တခဵက္တည္း ရႀိေနတာက ဘယ္သူႛကိုမႀ ရန္မူခဲ့ဴခင္း၊ ဘယ္အာဏာပိုင္ကိုမႀ တုံႛဴပန္ခဲ့ဴခင္း၊ ရန္တံုႛႎႀင္းဴခင္း မရႀိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အခဵက္ေတၾကို ဴပန္လႀန္ စစ္ေဆးေမးဴမန္းရာမႀာ ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛလည္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပတယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္ ေပၞလၾင္တယ္။ ဥပေဒမႀာလည္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ၊ လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬဴပခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ တားဴမစ္ထားဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ အဳကမ္းဖက္ဴခင္း ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့သာ တားဴမစ္ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

အရႀင္စႎၬာဝရနဲႛ အတူသိမ္းဆည္းရရႀိတဲ့ ကဗဵာတပုဒ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစိုးရေပၞ အဳကည္ညိႂပဵက္ေစမႁနဲႛ တရားစၾဲဆိုေပမဲ့ ဒီကဗဵာကို အမဵားဴပည္သူဆီ တင္ဴပတာမဟုတ္ဘူးလိုႛလည္း ဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဖိုးဴဖႃ။         ။ “အာဏာရႀင္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတၾ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ကဗဵာဟာလည္းပဲ၊ ေသၾးစၾန္း႓ပီ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတၾ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ကဗဵာဟာလည္းပဲ သူႛအိပ္ရာေဘးမႀာ သူႛဟာသူ ေရး႓ပီးေတာ့ ေဘးေလးမႀာ ခဵထားတာပဲ ရႀိတယ္။ သူမဵားကို ေဝငႀေနတာ၊ ဴဖန္ႛခဵိေနတာ၊ ဒီကဗဵာကို ႟ၾတ္ဴပေနတာ မဟုတ္ဖူး၊ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁကို ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုရေအာင္ကလည္းပဲ သူႛရဲ့ လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬကို သူကိုယ္တိုင္ ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ထားဴခင္းသာလ႖င္ပဲ ဴဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူႛကိုမႀ ထိခိုက္ေစဴခင္း မရႀိပၝဘူးလိုႛ ဥပေဒအရ ႟ႁဴမင္ႎိုင္ပၝတယ္။”

အရႀင္စႎၬာဝရေပၞ စၾဲခဵက္တင္ထားတဲ့အမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေခဵပကာကၾယ္တဲ့ အခဵက္ေတၾကို ေရႀႚေန ဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။

ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္ မနက္ဴဖန္မႀာ အရႀင္စႎၬာဝရကို တရား႟ံုးကေန စၾဲခဵက္တင္မဲ့အမိန္ႛ ခဵမႀတ္ဖိုႛရႀိ႓ပီး မူလစၾဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မေတၾအစား တဴခားပုဒ္မေတၾေဴပာင္း႓ပီး တရားစၾဲဆိုဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ ေရႀႚေနဦးဖိုးဴဖႃက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔