ကုလနဲႚ ဂဵပန္ စစ္အစုိးရကုိ အတုိက္အခံေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဘုိႚ တုိက္တၾန္း

2007-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jp_pm_gambari_200Px.jpg
ဴမန္မာဴပည္အေရး ဳကားဝင္ေဴဖရႀင္းရန္ ကုသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ၏ အာရႀ ၆ႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတၾင္းေနာက္ဆံုးႎုိင္ငံအဴဖစ္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀ ထိပ္ပုိင္းေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ေတၾဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ (ဝဲ)ႎႀင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ယာဆူယို ဖူကူဒၝ (ယာ)တုိႛကုိ ၂၀၀၇၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေနႛတၾင္ ေတၾႛဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရံုးရဲႛ ေသာဳကာေနႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္က လက္ရႀိဴပႍနာေတၾကုိ အေဴဖရႀာဘုိႛအတၾက္ စစ္အစုိးရနဲႛ အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူေတၾ စားပၾဲ၀ိုင္းတခုတည္း အတူတူထုိင္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ အနာဂတ္အတၾက္ တကယ္စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ စတင္ဘုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ဂဵပန္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေတာင္းဆိုလုိက္ေဳကာင္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အစုိးရနဲႛအတုိက္အခံေတၾဳကား ႎုိင္ငံေရးအေဴဖရႀာတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ မုခဵမေသၾလုပ္ေဆာင္ ရမဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖၞဴပပၝရႀိပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာရႀိစဥ္ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာဆူယို ဖူကူဒၝ၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး မာဆာဟိကို ေကာ္မူးရာ၊ ဒု-ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး အုိဆာမူ အူႎုိနဲႛ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး မီတုိခဵိ ယာဘူးနာကားတုိႛကို ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လတ္တေလာေပၞေပၝက္ခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ အေဴခဴပႂ သံုးသပ္မယ္ဆုိရင္ စစ္အစုိးရနဲႛ အတုိက္အခံေတၾအဳကား စစ္မႀန္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾကုိ ေႎႀာင့္ေႎႀး တုန္ႛဆုိင္းဴခင္းမရႀိပဲ ကဵင္းပဘုိႛ လုိေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူက ဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီမိုကေရစီေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလည္းမႁေတၾကုိ စစ္အစိုးရက ခုိင္ခုိင္မာမာ စတင္ဴပႂလုပ္တာနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ လုိအပ္ေနတဲ့ လူမႁေရးနဲႛစီးပၾားေရး အကူအညီေတၾကုိ ႎုိင္ငံတကာနဲႛအတူ ပၝ၀င္ေထာက္ပံ့ဘုိႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံက အဆင္သင့္ ရႀိေနဳကာင္းလည္း ေဴပာဆုိခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီးမၾန္းကလည္း ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေရးအတၾက္ လတ္တေလာ ကာလအတၾင္း ရရႀိေနတဲ့ အခၾင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ အသံုးခဵဘုိႛ ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက တကယ္လုိႛသာ တုိင္းဴပည္ရဲႛအနာဂတ္ ေကာင္းစားေရးအတၾက္ စစ္အစုိးရက အဲဒီလုိ လိုက္နာေဆာင္ရၾက္ဴခင္း မရႀိဘူးဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီအသၾင္ ကူးေဴပာင္းေရးအတၾက္ ေတာင္းဆုိမႁေတၾ မလၿဲမေသၾဆက္လက္ ဳကံႂေတၾႛရမႀာပဲလုိႛ အမႀန္ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လက္ရႀိဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ကိစၤေတၾဟာ ဴမန္မာအစုိးရ ဴမန္မာအစုိးရအတၾက္ အင္မတန္႒ကီးမားတဲ့ ဆုတ္ယုတ္နစ္နာမႁ႒ကီး ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

တဆက္တည္းမႀာပဲ လက္ရႀိဖမ္းဆီးထားသူေတၾကုိ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရၾက္အေရးယူမႁ မရႀိပဲ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖၝက္မႁေတၾ အ႒ကီးအကဵယ္ အစိုးရက ဆက္လက္ခဵႂိးေဖၝက္ေနတယ္ ဆုိတဲ့သတင္းေတၾကုိ မိမိရရႀိတဲ့အတၾက္ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္မိတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က ေဴပာဆုိတဲ့အေဳကာင္း ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ ကုလသမဂၢရံုခဵႂပ္ရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔