ေရေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚအစည္းမႀ ေထာက္ပံ့ကူညီ

2007-07-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

flood_rgn_A_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဇူလိုင္လဆန္းမႀစ၍ မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္း႓ပီး ေရလ႖ံမႁမဵား ဴဖစ္ေပၞခဲ့ရာ ကမႝာေအးဘုရားလမ္းတၾင္ သၾားလာေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇူလိုင္လဆန္းကတည္းကစ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္တဝန္း ေရလၿမ္းမိုးမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞခဲ့႓ပီး ေထာင္နဲႛခဵီတဲ့ ဴပည္သူေတၾ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့နဲႛ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ဳကရပၝတယ္။ အခုေတာ့ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ (ယူနီဆက္)က ေထာက္ပံ့ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾ ေဝငႀေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေရေဘးဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကုလသမဂၢ ကေလးမဵား ရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ (ယူနီဆက္) က ေဝငႀေနတဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးပစၤည္းေတၾထဲမႀာ ေဆးဝၝး၊ အဝတ္အထည္၊ အိုးခၾက္ပန္းကန္၊ ေစာင္၊ ဆပ္ဴပာ၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးဴခစ္၊ ဓား၊ ပလပ္စတစ္ဇလံု၊ တာေပၞလင္နဲႛ ေရသန္ႛေဆးဴပားေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီပစၤည္းေတၾဟာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ဆူနာမီ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အေရးေပၞ ပိုႛထားတာဴဖစ္လိုႛ အရန္သင့္ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ ေရေဘးဒုကၡသည္ေတၾဆီကို အဴမန္ဆံုးပိုႛႎိုင္ခဲ့တာပၝလိုႛ ယူနီဆက္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္တေယာက္က ဆိုပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္၊ ရခိုင္ဴပည္နယ္နဲႛ တနသႆာရီတိုင္းေတၾမႀာ ေရလၿမ္းမိုးမႁေတၾဴဖစ္ခဲ့လိုႛ အိမ္ေတၾ ေရနစ္ဴမႂပ္႓ပီး စာသင္ေကဵာင္းေတၾပိတ္၊ တံတားေတၾကဵိႂး၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း အသၾားအလာနဲႛ ခရီးစဥ္ေတၾ ရပ္ဆိုင္း သၾားခဲ့ရပၝတယ္။ ေရလၿမ္းမိုးမႁေဳကာင့္ တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ လူအေသအေပဵာက္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေရ႒ကီးမႁအဴပင္ ဇူလိုင္ ၆ရက္ေနႛက ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ေလဆင္ႎႀာေမာင္း တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့အတၾက္လည္း ထိခိုက္ပဵက္စီးမႁေတၾရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚနဲႛ ဆင္ေဴခဖံုးရပ္ကၾက္ေတၾမႀာ မိုး႒ကီးေရလ႖ံတာေတၾဴဖစ္ခဲ့႓ပီး တခဵိႂႚ ေနရာေတၾမႀာ အခုထိ ေရမကဵေသးပၝဘူး။ အထူးသဴဖင့္ လိႁင္သာယာ၊ ဒဂုံ႓မိႂႚသစ္၊ ေ႟ၿဴပည္သာနဲႛ အင္းစိန္႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ ေရနစ္ဴမႂပ္ေနတဲ့ေနရာေတၾ ရႀိေနဆဲဴဖစ္ပၝတယ္။ အစိုးရ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္အရ အိုးအိမ္မဲ့ဴဖစ္သူ ၁,၀၀၀ေကဵာ္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ေရေဘးဒုကၡနဲႛအတူ ေသၾးလၾန္တုတ္ေကၾးေရာဂၝကလည္း အလဵင္အဴမန္ပဵံႛႎႀံႛေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာတိုင္းဂဵာနယ္ရဲ့ ေဖာ္ဴပခဵက္အရ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ ေသၾးလၾန္တုတ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾားမႁ ၃,၀၀၀ေလာက္ရႀိ႓ပီး ေသဆံုးသူ ၃၀ရႀိတယ္လိုႛ ကဵန္းမာေရးဌာနက ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛကလည္း ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန ေသၾးလၾန္တုတ္ေကၾး ကာကၾယ္ကုသမႁလုပ္ငန္း ညၟိႎိႁင္းအစည္းအေဝး ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔