မစၤတာဂမ္ဘာရီ အခဵိန္မဴဖႂန္းေဳကာင္း ကုလသမဂၢ ဴငင္းဆို

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ အခုေနာက္ဆံုး ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးစဥ္ဟာ အခဵိန္ဴဖႂန္းတာ သက္သက္ပဲလိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ေဝဖန္ခဵက္ကို ကုလသမဂၢက ဴငင္းဆိုလိ္ုက္ပၝတယ္။
2008-08-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာမႀဒုတိယ) ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္က စတုတၪအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ၆ရက္ဳကာ သၾားေရာက္စဥ္အတၾင္း ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ပလီတခုတၾင္ ဝတ္ဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေဴဖရႀင္းေပးရန္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာမႀဒုတိယ) ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္က စတုတၪအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ၆ရက္ဳကာ သၾားေရာက္စဥ္အတၾင္း ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္က ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ပလီတခုတၾင္ ဝတ္ဴပႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

နယူးေယာက္႓မိႂႚက ကုလသမဂၢ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မေနႛညေနက ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ လက္ေထာက္ ေဴပာခၾင့္ရသူ ေမရီ အိုခဘဲက မစၤတာဂမ္တာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ပံုမႀန္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ရဲ့ တစိတ္တပိုင္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အဖၾဲႚအစည္း ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾရဲ့ အခန္းကၸဟာ လုပ္ငန္းစဥ္တခုပၝလိုႛ အဴမဲေဴပာပၝတယ္။ ဒၝဟာ ဴဖစ္စဥ္တခုသာဴဖစ္႓ပီး ဴဖစ္ရပ္တခု မဟုတ္ပၝဘူး။ လုပ္ငန္းစဥ္တခုကို ခရီးစဥ္တခုတည္း ဳကည့္႓ပီး ဆံုးဴဖတ္လိုႛ မရပၝဘူး။

ဒၝကေတာ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤ ေမရီ အိုခဘဲက ေဴပာသၾားတာပၝ။ ဒီလို တံုႛဴပန္ဴငင္းဆိုတာဟာ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အခဵိန္ဴဖႂန္းတာသက္သက္လုိႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေဴပာခဲ့တာကို သတင္းေထာက္တဦးက ေမးဴမန္းရာမႀာ ေဴဖလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီလိုကုလသမဂၢက ေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက အဴမင္ကို ရန္ကုနဴ္မိႂႚက ႎုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေဇာ္မိုးက အခုလို မႀတ္ခဵက္ေပးပၝတယ္။

ဦးေဇာ္မိုး။       ။“ဂမ္ဘာရီရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾက က႗န္ေတာ္တိုႛ ယံုဳကည္အားကိုးသလို ဴဖစ္မလာပဲနဲႛ တဖက္ က႗န္ေတာ္တိုႛကို ဖိႎႀိပ္ေနတဲ့ နအဖဘက္ကို မဵက္ႎႀာလိုက္႓ပီးေတာ့ သူႛအလိုကဵ လုပ္ေနတာေတၾနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပည္သူေတၾ သက္သာရာ သက္သာေဳကာင္းေပၝ့ဗဵာ၊ စစ္အာဏာရႀင္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ရာ လၾတ္ေဴမာက္ေဳကာင္းအတၾက္ တစံုတရာ ပံ့ပိုးမႁ မရႀိပဲနဲႛ သူႛလုပ္ရပ္က တခၝလာလည္း ထူးမဴခားနား၊ ထူးမဴခားနား ဴဖစ္တဲ့အဴပင္ကို ဒီေနႛ ဴပည္သူေတၾ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡသုကၡကို လဵစ္လဵႃ႟ႁ႓ပီးေတာ့ နအဖအလိုကဵ၊ နအဖကေန သၾားမဲ့လမ္းေဳကာင္းအတိုင္း လိုက္႓ပီးေတာ့ နင္းတာဖက္ကို ဴမန္မာစကားပံု ေရနစ္သူကို ဝၝးကူလိုႛ ထိုးတဲ့ပံုစံဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ အားလံုးက ဴမင္ေနဳကတယ္ဗဵာ။”

နာရီနဲႛ တၾက္မယ္ဆိုရင္ေပၝ့ဗဵာ၊ နာရီေပၝင္း တရာေကဵာ္မႀာ ဒီဘက္ကလူနဲႛ တနာရီေလာက္ေတၾႚ၊ ကဵန္တဲ့ဟာေတၾက သက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ နအဖဘက္က ေတၾႚခိုင္းတဲ့လူေတၾနဲႛ ေတၾႚတယ္ဆိုတာ အခဵိန္ဴဖႂန္းတာ သက္သက္ပဲေပၝ့ဗဵာ။

“အမႀန္မႀာေတာ့ ဴဖစ္သင့္တာက ဟိုဘက္က အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရႀိတဲ့လူေတၾနဲႛ ေတၾႚ၊ ဴဖစ္ႎိုင္လိုႛရႀိရင္ အဆံုးအဴဖတ္ေပးႎိုင္တဲ့ တဖက္က ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿလို ပုဂၢိႂလ္မဵိႂးနဲႛ ေတၾႚရမယ္၊ ဒီဘက္ကလည္း NLD CEC တိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛနဲႛ ေတၾႚရမယ္။”

“ေနာက္တခၝ ႎိုင္ငံေရးမႀာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ေတၾႚရမယ္။ ေတၾႚ႓ပီးေတာ့ လၾန္းပဵံေပၝ့ဗဵာ၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ညၟိႎိႁင္းေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့ ဴပႍနာကို မေဴပလည္ ေဴပလည္ေအာင္ သူလုပ္ေပးရမဲ့ ဝတၨရားရႀိတယ္။ ေဴခာက္ရက္ရဲ့ နာရီနဲႛ တၾက္မယ္ဆိုရင္ေပၝ့ဗဵာ၊ နာရီေပၝင္း တရာေကဵာ္မႀာ ဒီဘက္ကလူနဲႛ တနာရီေလာက္ေတၾႚ၊ ကဵန္တဲ့ဟာေတၾက သက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ နအဖဘက္က ေတၾႚခိုင္းတဲ့လူေတၾနဲႛ ေတၾႚတယ္ဆိုတာ အခဵိန္ဴဖႂန္းတာ သက္သက္ပဲေပၝ့ဗဵာ။”

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ မေနႛက ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္နဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးတိုႛနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္ ဒီကေနႛမႀာ အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံကို ခရီးဆက္မယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံမႀာ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားသမတနဲႛ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးတိုႛနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔