ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ပုိမိုဖိအားေပးသၾားဖုိႛ ဂဵပန္-အေမရိကန္ သေဘာတူရန္ရႀိ

2007-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jp_pm_gambari_200Px.jpg
ဴမန္မာဴပည္အေရး ဳကားဝင္ေဴဖရႀင္းရန္ ကုသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ၏ အာရႀ ၆ႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတၾင္းေနာက္ဆံုးႎုိင္ငံအဴဖစ္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀ ထိပ္ပုိင္းေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ေတၾဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီ (ဝဲ)ႎႀင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ယာဆူယို ဖူကူဒၝ (ယာ)တုိႛကုိ ၂၀၀၇၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေနႛတၾင္ ေတၾႛဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဂဵပန္၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ယာဆူယို ဖူကာဒၝဟာ လာမယ့္ ႎုိ၀င္ဘာလ အေမရိကန္ သမတဘၾတ္ရႀ္နဲႛ ေတၾႚဆုံရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ပုိမုိဖိအားေပးသၾားဖုိႛ သေဘာတူညီႎုိင္ဘၾယ္ ရႀိေဳကာင္း ဂဵပန္အစုိးရ တာ၀န္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဂဵပန္ ၀န္႒ကီးခဵႂပ္သစ္ ယာဆူယို ဖူကာဒၝဟာ ပထမဆုံးအ႒ကိမ္ အေမရိကန္ကုိ လာေရာက္ရင္၊ ႎုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႚမႀာ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ဘၾတ္ရႀ္နဲႚ ေတၾႚဆုံမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂဵပန္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာေတၾလုပ္ဖုိႛ အေမရိကန္ သမတ႒ကီး ေဂဵာ့ဘၾတ္ရႀ္က တုိက္တၾန္းေကာင္း တုိက္တၾန္းမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဲဒီ ဂဵပန္အရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပုိင္းက ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတၾက္ အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပသမဂၢေတၾကုိ ပိတ္ဆုိႚ အေရးယူတာေတၾကုိ တုိးဴမႀင့္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပၝတယ္။ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠဌကလည္း အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကုိ ရႁတ္ခဵတဲ့ ေဳကဴငာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္လည္း အိမ္နီးဴခင္း အာရႀႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ တရုတ္နဲႛအာစီယံ ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အေရးယူတာမဵိႂးကုိ မလုိလားဳကပၝဘူး။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေနႛတုန္း ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေပးမယ့္အကူအညီ ၅ သန္းေလာက္ကုိ ဂဵပန္ကပယ္ဖဵက္ခဲ့ပၝတယ္။ အခုအခၝမႀာ ဂဵပန္ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေပးမယ့္ အကူအညီေတၾကုိ ေလ႖ာ့ေပၝ့ ဴဖတ္ေတာက္ဖုိႛ စတင္စဥ္းစားေန႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အခုအခဵိန္အထိေတာ့ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဟာ အေမရိကန္တုိႛႛ ဥေရာပသမဂၢတုိႛလုိ ပိတ္ဆုိႛ အဴပစ္ေပး အေရးယူဘုိႛ စဥ္းစားတာမဵိႂး မရႀိေသးပၝဘူး။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္က ဂဵပန္ကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိေပးတဲ့ အကူအညီဟာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁၀ သန္း ေကဵာ္ ဖုိးရႀိပၝတယ္။

တခဵိန္ထဲမႀာပဲ ဂဵပန္ႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ စကႆာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီး ေဂဵာ့ယုိးကေတာ့ စကႆာပူနဲႛဂဵပန္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္ရႀိမူ၀ၝဒ ေတၾေဴပာင္းလာဖုိႛ နည္းလမ္းရႀာေနတာပဲ ဴဖစ္႓ပီး လက္ရႀိစစ္အစုိးရကုိ ဴဖႂတ္ခဵပစ္ဖုိႛ မဟုတ္ဘူးလုိႛ စေနေနႚက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

အိမ္နီးဴခင္းဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနမႀာ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾနဲႛ ဳကံႂရင္ အနီးအနား ႎုိင္ငံေတၾ အားလုံးကုိလည္း ထိခုိက္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စကႆာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရး၀န္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ တည္႓ငိမ္႓ပီး ဒီမုိကေရစီနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးကုိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္လာတာကုိဘဲ ဴမင္လုိတယ္လုိႛ စကႆာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီးက စေနေနႛက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔