ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛေဒသမႀာ ေကဵး႟ၾာမဵားကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ေ႟ၿႚေဴပာင္းခိုင္း

2008-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gem_stall_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဟိုတယ္တခုမႀ ဆိုင္တခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္းႎႀင့္ ေကဵာက္မဵက္ လက္ဝတ္ရတနမဵား ဴပသထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေကဵာက္စိမ္း အဓိကထၾက္ရာ ဖားကန္ႛေဒသတၾင္ ႟ၾာမဵားကို ေ႟ၿႛႚေဴပာင္းခိုင္း႓ပီး ပုဂၢလိက ကုမၯဏီမဵားက ေကဵာက္တူးေဖာ္ေနသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛ႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ အာဏာပိုင္နဲႛ ပုဂၢလိက ကုမၯဏီေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး ႟ၾာေတၾကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေ႟ၿႚေဴပာင္းခိုင္းေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အေ႟ၿႚေဴပာင္းခံရတဲ့႟ၾာ စုစုေပၝင္း ၅၀ေလာက္ရႀိတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီ အေ႟ၿႚေဴပာင္းခံရတဲ့ ႟ၾာေတၾေနရာမႀာ တခဵိႂႚကုမၯဏီေတၾက ေကဵာက္တူးေဖာ္သလို တခဵိႂႚကုမၯဏီက ေကဵာက္တၾင္းတူး႓ပီးတဲ့ေနာက္ ထၾက္လာတဲ့ ေဴမစာမဵားကို ႟ၾာေဴမေတၾေနရာမႀာ ဖိုႛပစ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

႟ၾာေတၾကို သိမ္းယူတဲ့ ေကဵာက္တူးတဲ့ ကုမၯဏီေတၾက ေ႟ၿႚေဴပာင္းခ အဴဖစ္၊ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေဴမ အကဵယ္အဝန္း နဲႛ အိမ္ရဲ့ တန္ဖိုးကို တၾက္႓ပီး ေလဵာ္ေဳကးေပးပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေပးတဲ့ ေငၾဟာ ကာလတန္ဖိုးနဲႛ ကိုက္ညီဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ေဒသခံေတၾကေဴပာပၝတယ္။

ေ႟ၿႚေဴပာင္းခံရတဲ့ ႟ၾာေဴမေတၾေနရာကို ကုမၯဏီေတၾက ေဴမစာမဵားဖိုႛ႓ပီးတဲ့ အခဵိန္မႀာ အဲ့ဒီေဴမေတၾကို အကၾက္႟ိုက္႓ပီး ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾကို ဴပန္ေရာင္း၊ ေရာင္းရေငၾကို မယက ရန္ပံုေငၾအဴဖစ္ ယူတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ အဲသလို ေဴမဖိုႛ႓ပီး ေဴမကၾက္ေတၾကို အကၾက္႟ိုက္ ဴပန္ေရာင္းတဲ့ ေစဵးဟာ ႟ၾာအဖဵက္ခံရခဵိန္က ကုမၯဏီက ေပးတ့ဲ ေလဵာ္ေဳကးထက္ မဵားေနတာေဳကာင့္ ႟ၾာသူ႟ၾာသားတခဵိႂႚဟာ ကိုယ့္အိမ္ေဴမေနရာေဟာင္းကို ဴပန္႓ပီး ဝယ္ယူႎိုင္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အစိုးရနဲႛ အကဵိႂးတူ လုပ္တဲ့ ကုမၯဏီတခဵိႂႚဟာ ေကဵာက္တၾင္းတူး႓ပီး ထၾက္လာတဲ့ ေဴမစာေတၾကို ဥ႟ုေခဵာင္းထဲ သၾန္ပစ္ေနတာေဳကာင့္ ေခဵာင္းေကာလာ႓ပီး ႎႀစ္စဥ္မိုးတၾင္းမႀာ ေခဵာင္းေရလ႖ံတက္ ေနပၝတယ္၊၊ ဒၝေဳကာင့္ ေခဵာင္းေဘးမႀာရႀိတဲ့ ႟ၾာတခဵိႂႚလည္း ေဴပာင္းေ႟ၾႚေနရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔