ဗုဒၭသာသနာထၾန္းကားခဲ့သည့္အရပ္မဵားသိုႛ စစ္အစိုးရ လာခၾင့္မဴပႂဖိုႛေတာင္းဆို

2008-01-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

india_demo_jan-2008_150px.jpg
ႎႀစ္ႎိုင္ငံဆက္ဆံေရး အားေကာင္းေစရန္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္စဥ္ ဇန္နဝၝရီ ၃ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ပိုစတာတၾင္ ‘စစ္အစိုးရကို ဴမန္မာလူထု အသိအမႀတ္မဴပႂ’ဟု ေရးသားထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရဟန္းသံဃာေတၾကို ႎႀိပ္ကၾပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို အိႎၬိယႎုိင္ငံ ဗုဒၭသာသနာထၾန္းကားတဲ့ အရပ္ေတၾကို လာေရာက္ခၾင့္မဴပႂဖိုႛ အိႎၬိယ အာဏာပိုင္ေတၾက ဗီဇာပိတ္ပင္သင့္တယ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေပၞထားရႀိတဲ့ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ေဴပာင္းလဲကဵင့္သုံးသင့္တယ္လိုႛ အိႎၬိယအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾက ဇန္နဝၝရီလ ၃ ရက္ေနႛမႀာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

အင္အား ၁၀၀ နီးပၝးရႀိတဲ့ နယူးေဒလီ႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းရဲ့ အိႎိၬယ ႎိုင္ငံအလည္အပတ္ခရီးစဥ္ကို ကန္ႛကၾက္႟ႁတ္ခဵတဲ့အေနနဲႛ နယူးေဒလီ႓မိႂႚလယ္မႀာ ဇန္နဝၝရီ ၃ရက္ ဳကာသပေတးေနႛ ေနႛလည္က ခဵီတက္ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲခဲ့တဲ့အတၾက္ ဒီအဳကမ္းဖက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမႀန္္ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးဖိုႛ အိႎၬိယအစုိးရက ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေနႛမႀာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့လည္း ဒီေတာင္းဆိုမႁအေပၞ လိုက္နာမႁမရႀိတဲ့ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾကို တရားဝင္ဖိတ္ဳကား႓ပီး စီးပၾားေရးအကဵႂိးအဴမတ္အတၾက္ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ေနတာဟာ ႎိုင္ငံတကာအဳကမ္းဖက္မႁကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အိႎၬိယအစိုးရရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္အေပၞ အမဵားက ဴပက္ရယ္ဴပႂစရာ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾက ေထာက္ဴပေဝဖန္ဳကပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲ့ ဗုဒၭဂၝယာ ခရီးစဥ္ကိုလည္း ႟ႁတ္ခဵခဲ့႓ပီး အိႎၬိယ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဗုဒၭ သာသနာ ဴပန္ႛပၾားရာ ေဒသေတၾကို သၾားလာလည္ပတ္ခၾင့္ ပိတ္ပင္သင့္ တယ္လိုႛလည္း အိႎၬိယအေဴခစိုက္ သံဃာဦးေသ႖ာင္အဖၾဲႚရဲ့ ဥကၠႉ ဆရာေတာ္ဦးပညာဝရက မိန္ႛဳကားသၾားပၝတယ္။

NCGUB ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရဝန္႒ကီး ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ကဵင့္သုံးေနတဲ့ အိႎၬိယ အစိုးရရဲ့ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သံတမန္ဆက္ဆံမႁဟာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို အေထာက္အကူ မဴပႂႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဝဖန္ခဲ့သလို ႎႀစ္ႎိုင္ငံအစိုးရခဵင္း အကဵႂိးစီးပၾားထက္ ဴပည္သူလူထုအခဵင္းခဵင္း အကဵႂိးစီးပၾားကို ပုိ႓ပီးအာ႟ုံစိုက္သင့္တယ္လိုႛ ေထာက္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းရဲ့ ခရီးစဥ္မႀာ သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးစီမံကိန္းေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ အကဵႂိးစီးပၾားထက္ စစ္အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ အကဵႂိးအဴမတ္ကိုပဲ ဴဖစ္ထၾန္းေစတယ္လိုႛ သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္၊

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾက အိႎၬိယ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကို ေပးပိုႛခဲ့တဲ့ ေမတၨာရပ္ခံစာထဲမႀာလည္း အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံ႒ကီးေတၾဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယအဴပင္ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ကုလသမဂၢတိုႛ လက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတၾက္ တက္တက္႔က႔က ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛလည္း တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ သံဃာလႁပ္ရႀားမႁ ေပၞေပၝက္႓ပီးေနာက္ပိုင္း အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ဴမန္မာအစိုးရရဲ့ အဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္ တေယာက္အေနနဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း အလည္အပတ္ ေရာက္ရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လာမဲ့ ဧ႓ပီလအတၾင္းမႀာ စစ္အစုိးရရဲ့ ဒုတိယအ႒ကီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအး နယူးေဒလီကို လာေရာက္မယ့္အစီအစဥ္ ရႀိတယ္လိုႛလည္း အိႎၬိယႎိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာတခဵႂိႚမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔