ေကဵာက္ပန္းေတာင္းတၾင္ တအိမ္ဝင္ထၾက္ ေထာက္ခံမဲ ေကာက္ယူ

မႎၩေလးတိုင္း ေကဵာက္ပန္းေတာင္႓မိႂႚနယ္မႀာ ႓မိႂႚနယ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚက မဟုတ္ပဲ ေအာက္ေဴခ အဆင့္အာဏာပိုင္ေတၾက ႒ကိႂတင္ ေထာက္ခံမဲ ရရႀိဖိုႛ တအိမ္ဝင္တအိမ္ထၾက္ ေထာက္ခံမဲ လိုက္လံေကာက္ယူ ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆႎၬခံယူပၾဲ ဴပႂလုပ္မည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပစဥ္ လ႖ိႂႚဝႀက္မဲ ထည့္ရမည့္  အေနအထားကို ဤကဲ့သိုႛ ဴပသခဲ့ေသာ္လည္း ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံမဲေတာင္းယူေနသည္ဟု သိရပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဆႎၬခံယူပၾဲ ဴပႂလုပ္မည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပစဥ္ လ႖ိႂႚဝႀက္မဲ ထည့္ရမည့္ အေနအထားကို ဤကဲ့သိုႛ ဴပသခဲ့ေသာ္လည္း ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံမဲေတာင္းယူေနသည္ဟု သိရပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ ႒ကိႂတင္ဆႎၬမဲေကာက္ယူေနတာ ဴဖစ္႓ပီး အခုလို ႒ကိႂတင္မဲကို အာဏာပိုင္ေတၾကိုယ္တိ္ုင္ တအိမ္တက္ဆင္း လာေကာက္ေနတာဴဖစ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက စိုးရိမ္စိတ္နဲႛ ေထာက္ခံမဲေပးေနရတယ္လိုႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚခံ။       ။“ေနရာအႎႀံႛေလာက္ပဲဗဵ။ သူတိုႛက ရပ္ကၾက္ေတၾထဲမႀာ တခဵိႂႚဆိုရင္ ႒ကိႂမဲေတၾ အေပးခိုင္းတယ္ဗဵာ။ ဆႎၬခံယူပၾဲ ေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ လုပ္တာမဟုတ္ပဲ သူတိုႛက ရယက ေတၾကို တာဝန္ေပး႓ပီးေတာ့ ရယကေတၾက တအိမ္တက္ဆင္း ဝင္႓ပီးေတာ့ အဲဒီ မဲေပးခုိင္းတာေပၝ့ဗဵာ။ စာအိတ္ေတၾ ဘာေတၾလည္း မပၝဘူး။ ဒီစာ႟ၾက္အတိုင္းပဲ။ စာ႟ၾက္အတိုင္းပဲ လူေတၾက သူတိုႛေရႀႚတင္ဆိုေတာ့ ဳကက္ေဴခမခတ္ရဲဘူးေပၝ့ဗဵာ။ အမႀန္ဴခစ္ ဴခစ္ရတာေပၝ့။ အဲဒီလိုေတၾေတာ့ လုပ္ေနတယ္၊ ဒီမႀာေတာ့။”

အခုလို ေကာက္ခံရာမႀာ တပံုစံထဲမဟုတ္ပဲ တခဵိႂႚအဖၾဲႚေတၾက ဆႎၬမဲဴပားပၝ႓ပီး မဲဴပားမႀာ ေထာက္ခံမဲ ေရးခိုင္းတာေတၾ ရႀိသလို တခဵိႂႚကေတာ့ စာရင္းစာအုပ္မႀာ ေထာက္ခံေဳကာင္း လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚေပၞမႀာရႀိတဲ့ GTC လိုႛေခၞတဲ့ အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္မႀာ ဆိုရင္လည္း ေမလ ၁၂ ရက္ေနႛမႀာ စာေမးပၾဲေဴဖေတာ့မဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို ေထာက္ခံမဲေပးဖိုႛ၊ ေထာက္ခံမဲ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ေနာင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တက္ခၾင့္ရမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ မေနႛက စ႓ပီး ႓ခိမ္းေဴခာက္ မဲဆၾယ္တာေတၾလည္း ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလို ေဴပာတာေတၾေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္ရတာေတၾရႀိတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့သေဘာ ဴဖစ္ေနေတာ့ လူေတၾကလည္း အဲဒီေလာက္႒ကီးကဵေတာ့ မစၾန္ႛရဲဳကဘူး။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္းနဲႛ နယ္ေဒသေတၾမႀာ အခုလိုအာဏာပို္င္ေတၾက ႒ကိႂတင္မဲေကာက္ယူမႁေတၾမႀာ အမဵားစုက ေထာက္ခံမဲေတၾခဵည္းပဲလိုႛ သိရပၝတယ္။ တခဵိန္ထဲမႀာပဲ အေဴခခံဥပေဒဆန္ႛကဵင္သူေတၾကိုေတာ့ အာဏာပိုင္ ေတၾရဲ့ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေတၾဳကားထဲက ကန္ႛကၾက္မဲ ဳကက္ေဴခခတ္ဳကဖိုႛ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကေတာ့ ရႀိေနတယ္လိုႛလည္း ေစာေစာက႓မိႂႚခံကပဲ အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚခံ။       ။“ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ရက္ေရာ၊ ဒီေနႛေရာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္းမႀာ နံရံေတၾမႀာေပၝ့ေလ၊ ေကဵာင္းနံရံတိုႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းနံရံတိုႛ အဲဒီနံရံေတၾမႀာ NOဆို႓ပီးေတာ့ လိုက္ေရးတယ္၊ ဳကက္ေဴခခတ္တယ္ေပၝ့။ အဲဒီလို လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ရႀိတယ္ဗဵ။”

“အာဏာပိုင္ေတၾဘက္ကေတာ့ ေတၾႚလိုႛရႀိရင္ အေရးယူမယ္ေပၝ့။ ႓ပီးေတာ့ အဲဒၝေတၾကို ထံုးေတၾဘာေတၾနဲႛ လိုက္ဖဵက္ေပၝ့၊ သူတိုႛက။ က႗န္ေတာ္တိုႛနယ္မႀာ လူေတၾအမဵားစုကေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာသလို လ႖ိႂႚဝႀက္ ဆႎၬမဲေပးရမယ္ဆိုရင္ အမဵားစု အားလံုးကေတာ့ ဆန္ႛကဵင္မဲ ေပးဳကမႀာပဲဗဵ။ ”

“အခုဟာက သူတိုႛက ဴဖစ္ေနတာက ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့သေဘာ ဴဖစ္ေနေတာ့ လူေတၾကလည္း အဲဒီေလာက္႒ကီးကဵေတာ့ မစၾန္ႛရဲဳကဘူး။ သူတိုႛကိုပဲ ေထာက္ခံပၝတယ္လိုႛေပၝ့၊ စိတ္ထဲကေတာ့ မ႒ကိႂက္ဖူးေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒီလို ေရးေပးလိုက္ရတာေပၝ့။”

ဒၝကေတာ့ မႎၩေလးတိုင္း ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚနယ္က ႒ကိႂတင္မဲေကာက္ယူေနတဲ့အေဳကာင္း နယ္ခံတဦး ေဴပာသၾားတာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔