အဖမ္းဆီးခံ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁ၊ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚခဵႂပ္ စတင္

2007-11-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_lady_200px.jpg
ဳသဂုတ္လအတၾင္းက ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ ေလာင္စာဆီ ေစဵးတက္မႁကို ဆႎၬဴပ လမ္းေလ႖ာက္ရင္း ပရိသတ္ကို တရားေဟာေနသည့္ အမဵိႂးသမီး႒ကီး တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကမၲာတဝႀန္းမႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾက ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရး ခုခံကာကၾယ္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ ႎိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ကစ႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႚအထိ လႁပ္ရႀားမႁတရပ္ လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႚ WLB အမဵိႂးသမီးမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဒီကေနႛ ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႚစၾဲနဲႚ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီလိုအမဵိႂးသမီးအခၾင့္အေရး ခုခံကာကၾယ္သူမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမႀာ စက္တဘႆာဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ႓ဖိႂခၾဲခဵိန္အတၾင္း အဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးကို ဦးစားေပးလႁပ္ရႀားမယ္လိုႚ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္မႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာအမဵိႂးသမီး အဳကမ္းဖက္မႁ ပေပဵာက္ေရးေနႚက စ႓ပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႚထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႚအခၾင့္အေရးခုခံကာကၾယ္မႁနဲႚ ဖမ္းဆီးခံထားရသူအားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာမႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီးအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေတာင္းဆိုလႁပ္ရႀား သၾားမယ္လိုႚ ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႚ ေတာင္းဆိုသူေတၾထဲ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲမႀာ အဖမ္းခံရသူေတၾလည္း ပၝ၀င္ပၝတယ္။ သံဃာေတၾဦးေဆာင္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲကို အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲခဵိန္အတၾင္း ဖမ္းဆီးခံရသူထဲက သီလရႀင္ ေဴခာက္ပၝးအပၝအ၀င္ အမဵိႂးသမီး ၁၆၀ ေယာက္ဟာ ခုထိ မလၾတ္ေဴမာက္ေသးဘူးလိုႚ အမဵိႂးသမီးမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ခုခံကာကၾယ္ဖိုႚ သတၨိလိုႚ ေခၝင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဘန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ WLB က ထုတ္ဴပန္ပၝမယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ အမဵိႂးသမီး လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ ဘယ္လို အရႀာေဖၾခံရ၊ လက္ေရာက္မႁ ကဵႃးလၾန္ခံရ၊ ႎႀိပ္စက္ညႀင္းပန္းခံရတာေတၾ အဴပင္ မမႀန္မကန္ စၾပ္စၾဲခံရတာနဲႚ သူတိုႚရဲႚမိသားစု အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံရ႓ပီး ဓားစာခံအဴဖစ္ ေခၞေဆာင္ခံရတာေတၾကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္မႀာ ႎိုႚတိုက္မိခင္ေတၾ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႚ သက္႒ကီးရၾယ္အို အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ စစ္အစိုးရရဲႚ လက္နက္ကိုင္ေတၾနဲႚ လ႖ိႂႚဝႀက္ရဲတပ္ဖၾဲႚေတၾရဲႚ ပစ္မႀတ္ဴဖစ္ရပၝတယ္။ အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ စစ္အစိုးရရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ဆန္ႚကဵင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾမႀာ အသံုးခဵခံေနရ႓ပီး သံဃာေတၾနဲႚ မဖၾယ္မရာ ဆက္ဆံတယ္လိုႚ အဓမၳဝန္ခံခိုင္းတယ္လိုႚ ေရးထားပၝတယ္။

WLB အေနနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ အမဵိႂးသမီး အခၾင့္အေရး ခုခံကာကၾယ္သူေတၾနဲႚ တဴခားႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားအားလံုး ႕ခင္းခဵက္မရႀိ ခဵက္ခဵင္းလၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုဖိုႚ ကမၲာတဝႀန္းက အစိုးရေတၾကို တိုက္တၾန္းေနပၝတယ္။ ဒၝတင္မက တိမ္းေရႀာင္လႁပ္ရႀားေနရတဲ့ အမဵိႂးသမီး လႁပ္ရႀားသူေတၾ ေနအိမ္ကိုစိတ္ခဵလက္ခဵဴပန္႓ပီး မိသားစုနဲႚ ဴပန္ဆုံဆည္းခၾင့္ရရႀိေရး အာမခံဖိုႚလည္း တိုက္တၾန္းပၝတယ္။ အေဴခအေနေတၾကုိ စံုစမ္းႎိုင္ေအာင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အမဵိႂးသမီး အဳကမ္းဖက္မႁဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ေစလၿတ္ဖိုႚလည္း WLB ကေတာင္းဆိုပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔