မုန္တိုင္းသင့္ေဒသအတၾက္ ကုလ ေလေဳကာင္းကူညီမႁ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္ ႓ပီးဆံုး

နာဂစ္ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဧရာဝတီဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾကို ကုလသမဂၢ က ေပးပိုႛေပးေနရာမႀာ ေနာက္ဆံုးသၾားတဲ့ ေလယာဥ္ဟာ ထိုင္းအေဴခစိုက္စခန္းက ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ ဒီေနႛ ထၾက္ခၾာသၾားတယ္လိုႛ ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။
2008-08-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မုန္တိုင္းတိုက္႓ပီး သီတင္းသံုးပတ္ဳကာမႀ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္းေလဆိပ္ကေန ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾကို ေမလ ၂၄ရက္က စတင္ပိုႛေဆာင္ေပးခဲ့တာပၝ။ နာဂစ္ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းေဳကာင့္ လူ တသိန္းသံုးေသာင္းေကဵာ္ ေသေကဵ ေပဵာက္ဆံုး႓ပီး လူ ႎႀစ္သန္းခၾဲနီးနီး ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေတၾ လိုအပ္ခဲ့တာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့ သံုးလအတၾငး္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေလယာဥ္ေခၝက္ေရေပၝင္း ၂၃၂ ေခၝက္ ပဵံသန္းႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားမႁ အကူအညီေပးေရး အတၾက္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းေပးပိုႛဖိုႛ တာဝန္ရႀိတဲ့ WFP က ေဴပာပၝတယ္။

WFP ကုလသမဂၢနဲႛ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾအဖိုႛ ေလေဳကာင္းလိုင္းကေန ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီေပးေရးဟာ အေတာ္ကို အေရးပၝပၝတယ္လိုႛ WFP ေဒသႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Mr Tony Banbury  ကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီေပးပိုႛရာမႀာ ဳကားခံေလဆိပ္အဴဖစ္ အသံုးဴပႂတဲ့ ဒၾန္ေမာင္းေလဆိပ္ကို ပိတ္လိုက္တာဟာ ေလေဳကာင္းကေန တင္ပိုႛမဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းေတၾကို သိုေလႀာင္ထားတဲ့ စတုရန္းမီတာ ႎႀစ္ေသာင္းရႀိတဲ့ ကုန္ေလႀာင္႟ံုကိုလည္း ပိတ္လိုက္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို အခဵက္ဴပလိုက္တာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၾန္ေမာင္းေလဆိပ္ကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခိုလႁံေနထိုင္စရာ ပစၤည္းေတၾ၊  ေဆးဝၝးေတၾ၊  ဴခင္ေထာင္ေတၾနဲႛ ေရသန္ႛစင္ေရး ကိရိယာေတၾ အပၝအဝင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္း တန္ခဵိန္ ေလးေထာင္နီးပၝး ေပးပိုႛခဲ့တယ္လိုႛ WFP ကေဴပာပၝတယ္။

ဳကားခံေလဆိပ္အဴဖစ္ ဒၾန္ေမာင္းေလဆိပ္ကို မႀီခို႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းေပးပိုႛေနတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အဖၾဲႚအစည္းေတၾဟာ တဴခားနည္းလမ္း ရႀာေဖၾဳကပၝမယ္။

WFPဟာ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၀ စင္းငႀားရမ္းခဲ့႓ပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကေန ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞကို ကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾ ပိုႛေဆာင္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အခုေတာ့ ႎႀစ္စင္းကဵန္ရႀိေနေသး႓ပီး လုပ္ငန္း ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔