༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས།

གདན་ས་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་ཞུཊ།
2009-12-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གདན་ས་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བཞིན་པ།
གདན་ས་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བཞིན་པ།
ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།