བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག

རྒྱ་ནག་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བ་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ཐད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་ཡོད་པ།

2009-06-30
Share

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནོངས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྒྱ་ནག་ཀུན་གླེང་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ།རྒྱ་ནག་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བ་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ཐད་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་པའི་ནང་གི་དུམ་བུ་ཁག་ཅིག་ལྕགས་མོ་འཚོས་ཡིག་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།