དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་རྗེས་དྲན་འགོག


2013.09.20
མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་རྗེས་དྲན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་བྱ་རྒྱུར། རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཇོ་ལེབ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎