བོད་ནང་དམ་བསྒྲཊ་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཚེས་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དམ་བསྒྲཊ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

2009-09-30
Share

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཚེས་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན།རྒྱ་ནག་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་བ་མ་ཟད།བལ་ཡུལ་ནས་བོད་ནང་འགྲོ་མཁན་ཚོར་གནས་སྐབས་རིང་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས།བལ་ཡུལ་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནོངས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།